Записник Бухгалтера Загальні питання Электронный проездной билет и подтверждение расходов на его приобретение

Электронный проездной билет и подтверждение расходов на его приобретение

На думку ДФС, роздрукований електронний проїзний квиток, зокрема, на залізничний транспорт вважається розрахунковим документом, якщо оформлений на відповідному бланку проїзного документа чи сформований в електронному вигляді відповідно до вимог чинного законодавства, що засвідчує укладання договору між залізницею і пасажиром на проїзд та видається після оплати вартості послуги.

Для підтвердження витрат на придбання будь-якого електронного квитка потрібентакий пакет документів:

  • оригінал розрахункового або платіжного документа, що підтверджує здійснення розрахункової операції у готівковій чи безготівковій формі (платіжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до прибуткового касового ордера);
  • роздрук на папері частини електронного авіаквитка з вказаним маршрутом (маршрут/квитанція);
  • оригінали відривної частини посадкових талонів пасажира;
  • посадочний документ, перевізний документ роздруковані на папері (транспортні квитки).

Залежно від форми оплати за електронний квиток розрахунковим документом є, зокрема, при оплаті за допомогою банківської платіжної картки корпоративної чи особистої платіжної картки працівника — квитанція платіжного термінала про оплату вартості квитків із застосуванням платіжної картки або виписка з відповідного рахунку, засвідчена підписом та печаткою банку.

По материалам: Головбух24

МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ —  ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ

ЛИСТ

17 вересня 2015 року № 21961/10/28-10-06-11

Мiжрегiональним головним управлiнням ДФС — Центральним офiсом з обслуговування великих платникiв розглянуто лист вiд 02.09.2015 щодо роздрукованого посадочного документа, за результатами розгляду та в межах своїх повноважень повiдомляємо наступне.

Вiдповiдно до п. 1.4 Порядку оформлення розрахункових i звiтних документiв при здiйсненнi продажу проїзних i перевiзних документiв на залiзничному транспортi, затвердженого спiльним наказом Мiнiстерства iнфраструктури України та Мiнiстерства доходiв i зборiв України вiд 30.05.2013 № 331/137 (далi — Порядок № 331/137), електронний проїзний (перевiзний) документ — електронний документ, сформований вiдповiдно до Закону України «Про електроннi документи та електронний документообiг» за допомогою програмно-апаратного комплексу з оформлення/повернення електронних проїзних (перевiзних) документiв для забезпечення пасажирських перевезень, який є договором на перевезення пасажира (багажу).

Згiдно з п. 5.2 та 5.3 Порядку № 331/137:

– посадочний документ (вiзуальна форма електронного проїзного документа) роздруковується на паперовому носiї або зберiгається як сукупнiсть електронних даних (мобiльний телефон, смартфон, планшет, компактний персональний комп’ютер, чип-карта тощо);

– перевiзний документ (вiзуальна форма електронного перевiзного документа) роздруковується на паперовому носiї або зберiгається як сукупнiсть електронних даних (мобiльний телефон, смартфон, планшет, компактний персональний комп’ютер, чип-карта тощо).

Також, вiдповiдно до п. 5.6 Порядку № 331/137 посадочний документ, перевiзний документ, документ на повернення та документ на послуги, роздрукованi на паперовому носiї, є розрахунковими документами (транспортними квитками).

Згiдно зi ст. 3 Закону України вiд 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг» iз змiнами i доповненнями (далi — Закон № 265) передбачено, що, суб’єкти господарювання, якi здiйснюють розрахунковi операцiї в готiвковiй та/або в безготiвковiй формi (iз застосуванням платiжних карток, платiжних чекiв, жетонiв тощо) при продажу товарiв (наданнi послуг) у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг, а також операцiї з приймання готiвки для подальшого її переказу, зокрема зобов’язанi:

– проводити розрахунковi операцiї на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстрованi, опломбованi у встановленому порядку та переведенi у фiскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцiй з роздрукуванням вiдповiдних розрахункових документiв, що пiдтверджують виконання розрахункових операцiй, або у випадках, передбачених цим Законом, iз застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

– видавати особi, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або вiдмовляється вiд неї, включаючи тi, замовлення або оплата яких здiйснюється з використанням мережi Інтернет, при отриманнi товарiв (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операцiї.

Вiдповiдно до ст. 2 Закону № 265 розрахунковий документ — це документ встановленої форми та змiсту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанцiя, проїзний документ тощо), що пiдтверджує факт продажу (повернення) товарiв, надання послуг, отримання (повернення) коштiв, купiвлi-продажу iноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, i зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцiй або заповнений вручну.

Згiдно п. 1.4 Порядку № 33/137 проїзний документ — це розрахунковий документ установленої форми, оформлений на вiдповiдному бланку проїзного документа чи сформований в електронному виглядi вiдповiдно до вимог Порядку № 331/137 та чинного законодавства, що засвiдчує укладення договору мiж залiзницею i пасажиром на проїзд й видається пасажиру пiсля оплати ним вартостi послуги.

Вiдповiдно п. 4 ст. 9 Закону № 265 реєстратори розрахункових операцiй не застосовуються при продажу проїзних i перевiзних документiв на залiзничному (крiм примiського) та авiацiйному транспортi з оформленням розрахункових i звiтних документiв та на автомобiльному транспортi з видачею талонiв, квитанцiй, квиткiв з нанесеними друкарським способом серiєю, номером, номiнальною вартiстю.

Таким чином, роздрукований електронний проїзний квиток на залiзничний транспорт вважається розрахунковим документом, якщо оформлений на вiдповiдному бланку проїзного документа чи сформований в електронному виглядi вiдповiдно до вимог Порядку № 331/137 та чинного законодавства, що засвiдчує укладення договору мiж залiзницею i пасажиром на проїзд та видається пiсля оплати вартостi послуги.

Враховуючи вище викладене, для пiдтвердження витрат на придбання електронного квитка необхiдно пакет документiв: оригiнал розрахункового або платiжного документа, що пiдтверджує здiйснення розрахункової операцiї у готiвковiй чи безготiвковiй формi (платiжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанцiя, виписка з карткового рахунку, квитанцiя до прибуткового касового ордера); роздрук на паперi частини електронного авiаквитка з вказаним маршрутом (маршрут/квитанцiя); оригiнали вiдривної частини посадкових талонiв пасажира; посадочний документ, перевiзний документ роздрукованi на паперовому носiї (транспортнi квитки).

Залежно вiд форми оплати за електронний квиток розрахунковим документом є, зокрема при оплатi за допомогою банкiвської платiжної картки корпоративної чи особистої платiжної картки працiвника — квитанцiя платiжного термiналу про оплату вартостi квиткiв iз застосуванням платiжної картки або виписка з вiдповiдного рахунка, засвiдчена пiдписом та печаткою банкiвської установи.