Записник Бухгалтера Загальні питання Терміни подання декларації з податку на прибуток за 2015 рік

Терміни подання декларації з податку на прибуток за 2015 рік

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області звертає увагу, що з 01.01.2016 набрали чинності зміни, внесені до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) Законом України від 24.12.2015 №909-VIII «Про внесення змін до Податкового  кодексу   України та  деяких  законодавчих   актів   України   щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909) у частині справляння податку на прибуток підприємств.

Згідно з пунктом 137.4. статті 137 Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених пунктом 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.

При цьому податкова декларація з податку на прибуток підприємств (далі – декларація) розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.

Виключенням є:

– виробники сільськогосподарської продукції, визначеної статтею 209 Кодексу, які можуть обрати річний податковий (звітний) період, що починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року (підпункт 137.4.1 пункту 137.4. статті 137 Кодексу);

– особа, що ставиться на облік контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звітного) періоду, для якої перший податковий (звітний) період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду (підпункт 137.4.2 пункту 137.4 статті 137 Кодексу);

– платник податку, що ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) періоду), для якої останнім податковим (звітним) періодом вважається період, на який припадає дата ліквідації (підпункт 137.4.3 пункту 137.4 статті 137 Кодексу).

Відповідно до пункту 137.5 статті 137 Кодексу річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:

а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному(податковому) році;

б) виробників сільськогосподарської продукції;

в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень.

При цьому, до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Враховуючи зазначене вище, для платників, які протягом 2015 року звітували поквартально (перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року), декларація за звітний (податковий)2015 рік подається не пізніше 9 лютого 2016 року (граничний термін сплати – 19 лютого 2016 року).

Для платників податків, у яких відповідно до Кодексу податковим (звітним) періодом є календарний рік, деклараціяза звітний (податковий) 2015 рік подається не пізніше 29 лютого 2016 року (граничний термін сплати – 10 березня 2016 року).

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 46.2 статті 46 Кодексу платник податку на прибуток разом з відповідною декларацією подає квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання декларації.

Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання декларації.

Источник: Головне управління ДФС у Дніпропетровській області