Записник Бухгалтера Каса, готівкові розрахунки Актуальні питання та відповіді щодо зниження граничної суми готівкових розрахунків за участю фізичних осіб

Актуальні питання та відповіді щодо зниження граничної суми готівкових розрахунків за участю фізичних осіб

відповідно до норм постанови Правління Національного банку України від 06.06.2013 № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» зі змінами, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 25.11.2016 № 407 (далі – Постанова № 210)

 Національний банк України для зручності громадян підготував відповіді на актуальні запитання, що можуть виникнути під час розрахунків, які перевищують граничну суму у 50 000 гривень.

Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися без будь-яких обмежень і банки зобов’язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі.

Слід наголосити, що здійснення безготівкових розрахунків за товари/послуги, вартість яких перевищує 50 000 гривень, є комфортним, безпечним та простим.

 1) Як розрахуватися фізичній особі з підприємством (підприємцем) за товар (роботу, послугу), якщо його сума перевищує 50 000 гривень?

Розрахунок між фізичною особою та підприємством (підприємцем) за товар (роботу, послугу), вартість якого перевищує 50 000 гривень,має здійснюватися в безготівковій формі, зокрема шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок. При цьому переказ може бути ініційований за допомогою, наприклад, платіжної картки. Такий розрахунок також можна здійснювати шляхом внесення готівки для подальшого зарахування коштів на поточний рахунок юридичної особи, фізичної  особи – підприємця – отримувача коштів.

Приклад. Фізична особа інвестує кошти в придбання нерухомості на первинному ринку/купує новий автомобіль/купує ювелірний виріб вартістю 70 000 грн. у юридичної особи (фізичної особи-підприємця).

Фізична особа може розрахуватися:

1)  за допомогою платіжної картки в розмірі 70 000 грн.;

2)  перерахувати кошти з свого поточного рахунку на рахунок отримувача в розмірі 70 000 грн.;

3)  внести до каси банку готівку у сумі 70 000 грн. для перерахування та зарахування на рахунок юридичної особи (фізичної особи-підприємця).

 Внести готівкою 50 000 грн., а надлишок 20 000 грн. – безготівково Постановою № 210 не передбачено.

 2) Як розрахуватися одній фізичній особі з іншою фізичною особою за договором купівлі-продажу, який підлягає нотаріальному посвідченню, на суму, яка перевищує 50 000 гривень?

Розрахунки між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню на суму, яка перевищує 50 000 гривень (далі – договір купівлі-продажу), можуть здійснюватися, зокрема, шляхом:

а) переказу  коштів з  поточного рахунку фізичної особи – покупця (далі – Покупець)   на поточний рахунок фізичної особи – продавця (далі – Продавець).

Покупець ініціює переказ коштів з поточного рахунку за допомогою платіжних інструментів,  визначених Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 №22, зокрема платіжного доручення, а також електронного платіжного засобу (платіжної картки);

б) внесення та/або переказ коштів на окремий поточний рахунок нотаріуса.

При такому здійсненні розрахунків кошти, які попередньо зараховані Покупцем на окремий поточний рахунок нотаріуса, належать Покупцю до завершення процедури нотаріального посвідчення договору. Після посвідчення договору купівлі-продажу, кошти перераховуються нотаріусом на відповідний рахунок Продавця. Кошти, зараховані на окремий поточний рахунок нотаріуса не можуть бути використані на інші цілі, ніж зазначені в договорі купівлі-продажу ні нотаріусом, ні Покупцем;

в) відкриття фізичною особою вкладного (депозитного) рахунку на користь третьої особи. 

Порядок відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою на  користь третьої особи визначено пунктом 10.7 глави 10 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами).

Покупець може відкрити в банку вкладний (депозитний) рахунок на користь Продавця для зарахування на цей рахунок коштів в сумі, обумовленій договором купівлі-продажу. До набуття Продавцем, на користь якого відкрито вкладний (депозитний) рахунок, прав вкладника ці права належать Покупцю, який відкрив вкладний (депозитний) рахунок. Розпорядження коштами за вкладним (депозитним) рахунком Продавця, на ім’я якого відкрито рахунок, здійснюється лише після пред’явлення ним до банку підписаного сторонами та нотаріально посвідченого договору  купівлі-продажу, а також здійснення банком його ідентифікації та верифікації.

г) застосування акредитивної форми розрахунків (покритого безвідкличного акредитиву).

Переваги такого здійснення розрахунків полягають у тому, що  Продавець зможе отримати  кошти за умови пред’явлення  підписаного сторонами та нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу без будь-яких відкладальних умов;

ґ) внесення готівки на поточний рахунок Продавця.

Якщо сума розрахунку між фізичними особами за договором купівлі-продажу, який підлягає нотаріальному посвідченню, перевищує 50 000 гривень, в безготівковій формі здійснюються всі розрахунки на загальну суму договору незалежно від розміру кожного платежу.

3) Чи поширюються вимоги Постанови № 210 щодо обмежень на готівкові розрахунки в сумі 50 000 гривень на розрахунки за участю фізичних осіб за договорами, які були укладені до набрання чинності цією Постановою (до 04.01.2017)?

Дотримання обмежень готівкових розрахунків з фізичними особами у сумі 50 000 гривень, встановлених Постановою № 210, з 04.01.2017 є обов’язковим при проведенні будь-яких розрахунків за участю фізичних осіб незалежно від дати укладення договору, за яким вони здійснюються.

4) Який розмір комісії буде встановлюватись банками за проведення операції переказу коштів та відкриття рахунків? Чи будуть регулятором встановлені гранично допустимі розміри комісій?

Відповідно до частини дванадцятої статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги, а статтею 53 цього Закону України банку забороняється встановлювати процентні ставки та комісійні винагороди на рівні нижче собівартості банківських послуг у цьому банку.

Разом з тим, Національним банком України направлено листи асоціаціям банків України з пропозицією спільно з банками України опрацювати можливість оптимізації структури доходів та недопущення додаткового фінансового навантаження на фізичних осіб, в частині сплати сум комісійної винагороди банку за переказ коштів.

5) Які банки є найбільш надійними для здійснення подібних операцій та де можна знайти рейтингову інформацію стосовно надійності банків?

На сайті Офіційного інтернет-представництва Національного банку України у розділі «Публічна інформація у формі відкритих даних» можна знайти інформацію щодо діяльності та фінансового стану банків України, на підставі якої можна зробити висновок стосовно надійності того, чи іншого банку.

6) Яким чином буде здійснюватися контроль за виконанням норм даної постанови?

Згідно з підпунктом 19¹.1.4 статті 19¹ та підпунктом 20.1.10 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) здійснюють органи Державної фіскальної служби України.

7)  Чи передбачені санкції за невиконання вимог даної постанови?

Відповідно до статті 163-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу підприємця, посадових осіб юридичної особи.

8) Чи поширюються обмеження, встановлені постановою № 210, суму готівки яку можна отримати з власного рахунку в касі банку?

Обмеження, встановлені постановою № 210, стосуються розрахунків готівкою фізичних осіб між собою, а також розрахунків між фізичною особою та підприємством (підприємцем) і не поширюються на суму готівкових коштів, яку клієнт банку може зняти з власного рахунку.

9) Чи стосується гранична сума розрахунків готівкою (50 000 грн.) загальної суми розрахунків між фізичною особою та підприємствами (підприємцями) за день в цілому?

Згідно з пунктом 2.3. глави 2 Положення  про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637 та пункту 1 Постанови № 210 у редакції, що діє з 04.01.2017, фізична особа має право здійснювати розрахунки готівкою з підприємством (підприємцем) в межах 50 000 грн. протягом  одного дня за одним або кількома платіжними документами. При цьому кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

Джерело: Національний Банк України