Записник Бухгалтера Загальні питання Як заповнюється додаток 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» до податкової декларації з рентної плати?

Як заповнюється додаток 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» до податкової декларації з рентної плати?

     Податкова декларація з рентної плати (далі – Податкова декларація) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719. Невід’ємною частиною Податкової декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (далі – розрахунок) здійснюється у Додатку 5 до Податкової декларації (далі – Додаток 5).
У Додатку 5 заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. У разі незаповнення рядка через відсутність значення – він прокреслюються. Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.
У відповідності до приміток, зазначених у Додатку 5:


у графі «порядковий N Податкової декларації» зазначається номер Податкової декларації, до якої додається цей розрахунок;
у графі «Розрахунок N» – арабськими цифрами порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання;
у рідку 1.1 – звітний (податковий) період, за який подається Податкова декларація: квартал – І, ІІ, ІІІ, ІV та рік;
у рядку 1.2 – при уточненні показників раніше поданої Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період зазначається податковий період, що уточнюється: квартал – І, ІІ, ІІІ, ІV та рік;
у рядку 2 – код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи. Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
у рядку 3 – код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, зазначений у рядку 2 Податкової декларації, до якої додається розрахунок (за місцезнаходженням водного об’єкта);
у рядку 4 – інформація про отриманий документ на спеціальне водокористування (номер спеціального дозволу та/або договору на поставку води, дата видачі – дд.мм.рррр., строк дії у роках);
у рядку 5 – код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням водного об’єкта;
у рядку 6 – код водних об’єктів згідно з додатком 16 до Податкової декларації. Останній розряд коду повинен бути відмінним від «0». Для кожного типу водного об’єкта заповнюється окремий розрахунок (для отримання інформації щодо кодифікації водних об’єктів за типом водного об’єкта та напрямом використання води слід звертатись до установи, де отримано спеціальний дозвіл та/або договір на поставку води);
у рядку 7 – розмір встановленого річного ліміту використання води у куб. м. згідно з отриманим дозвільним документом;
у рядку 8 – обсяг використаної води, визначеної за кодом типу водного об’єкта, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з рентної плати з початку року, в куб. м.;
у рядку 8.1 – обсяг використаної води в межах установленого річного ліміту згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, в куб. м.;
у рядках 8.1.1 та 8.1.2 – обсяг використаної води в межах установленого річного ліміту з урахуванням відсоткового співвідношення поверхневої та підземної води, встановленого органом, який здійснює централізоване водопостачання в поточному році, в куб. м.;
у рядку 8.2 – обсяг використаної води понад установлений річний ліміт згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, в куб. м.;
у рядках 8.2.1 та 8.2.2 – обсяг використаної води понад установлений річний ліміт з урахуванням відсоткового співвідношення поверхневої та підземної води, встановленого органом, який здійснює централізоване водопостачання в поточному році, в куб. м.;
у рядках 9 (9.1 та 9.2) та 10 (10.1, 10.2, 10.3 та 10.4) – ставки рентної плати та коефіцієнти до них згідно зі ст. 255 розд. IX Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ);
у рядку 11 – податкове зобов’язання з початку року, «V» – показник, який застосовується до ставок рентної плати та становить:
для водних ресурсів, що входять виключно до складу напоїв, – 1;
для водних ресурсів для потреб рибництва – 10000;
за спеціальне використання поверхневих та підземних вод, шахтної, кар’єрної та дренажної води – 100;
у рядку 12 – податкове зобов’язання з початку року за попередній податковий (звітний) період: за I квартал, або за півріччя, або за 9 місяців;
у рядку 13 – податкове зобов’язання за податковий (звітний) квартал;
у рядку 14 – сума податкового зобов’язання, зазначена у рядку 13 додатка 5 раніше поданої Податкової декларації, що узгоджується у зв’язку із самостійним виявленням помилки;
у рядку 15 – розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій Податковій декларації суми податкових зобов’язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної відповідно до підпункту «а» або «б» абзацу третього п. 50.1 ст. 50 глави другої розд. II ПКУ;
у рядку 16 – сума штрафу;
у рядку 17 – сума пені, яка нараховується платником самостійно відповідно до п.п. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 глави 12 розд. II ПКУ.

ЗІР, категорія 121.05