Записник Бухгалтера Заробітна плата, охорона праці Про відповідальність за порушенння встановлених строків виплати заробітної плати

Про відповідальність за порушенння встановлених строків виплати заробітної плати

Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Управління Держпраці у Кіровоградській області Раїса Волошин провела семінар з працівниками КП «Енерговодоканал» на тему: «Відповідальність за порушенння встановлених строків виплати заробітної плати».

Інспектор пояснила, що порушенням встановлених строкiв виплати заробiтної плати працiвникам бiльш як за один мiсяць, iнших виплат, передбачених законодавством про працю, виплатою їх не в повному обсязi вважається виплата заробiтної плати пiзнiше, нiж визначено ст. 115 КЗпП, якою встановлено таку виплату у строки, визначенi колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї чи iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (у разi вiдсутностi таких органiв – представниками, обраними й уповноваженими трудовим колективом), але не рiдше вiд двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує 16 календарних днiв, та не пiзнiше вiд семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який провадиться виплата. Розмiр заробiтної плати за першу половину мiсяця визначається колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспiлкової органiзацiї чи iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (у разi вiдсутностi таких органiв – представниками, обраними й уповноваженими трудовим колективом), але не менш нiж оплата фактично вiдпрацьованого часу з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працiвника.

Штрафи за порушення законодавства про працю накладаються Державною службою України з питань працi в порядку, встановленому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2013 р. № 509. За статтею 265 КЗпП посадовi особи органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, виннi в порушеннi законодавства про працю, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

Юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення       (з 01.01.2017 року – 9 600 грн.).

Мiнiмальними державними гарантiями з оплати працi вiдповiдно до ст. 12 Закону України «Про оплату працi» є норми i гарантiї з оплати працi, передбаченi ч. 1 цiєї статтi та КЗпП. До них належать норми оплати працi (за роботу в надурочний час; у святковi, неробочi та вихiднi днi; в нiчний час; за час простою, який мав мiсце не з вини працiвника; в разi виготовлення продукцiї, що виявилася браком не з вини працiвника; працiвникiв, молодших вiд 18 рокiв, у разi скорочення тривалостi їхньої щоденної роботи тощо) i гарантiї для працiвникiв (оплата часу щорiчних вiдпусток; часу виконання державних обов’язкiв; для тих, якi направляються для пiдвищення квалiфiкацiї, на обстеження в медичний заклад; для переведених за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу; переведених тимчасово на iншу роботу за виробничої потреби; для вагiтних жiнок i жiнок, якi мають дiтей вiком до трьох рокiв, переведених на легшу роботу; за рiзних форм виробничого навчання, переквалiфiкацiї або навчання iнших спецiальностей; для донорiв тощо), а також гарантiї та компенсацiї працiвникам у разi переїзду на роботу до iншої мiсцевостi, службових вiдряджень, роботи в польових умовах тощо. Крiм зазначених гарантiй, КЗпП передбачає проведення iндексацiї заробiтної плати, наявнiсть мiжпосадових (мiжквалiфiкацiйних) спiввiдношень, установлення схем посадових окладiв, розмiрiв надбавок, доплат, премiй, винагород та iнших заохочувальних, компенсацiйних i гарантiйних виплат з урахуванням положень генеральної та галузевої угод, установлення оплати в пiдвищеному розмiрi на важких роботах, роботах iз шкiдливими i небезпечними умовами праці.

В разі недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Працівникам КП «Енерговодоканал» повідомлено про розміри штрафів:

за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про альтернативну (невійськову) службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

за недопущення до проведення перевірки з питань  фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків, створення перешкод у її проведенні, – у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

за порушення інших вимог трудового законодавства – у розмірі мінімальної заробітної плати.

Також наголошено, що сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

Джерело: Управління Держпраці у Кіровоградській області