Записник Бухгалтера Загальні питання ПОРЯДОК заповнення акцизної накладної (ПРОЕКТ)

ПОРЯДОК заповнення акцизної накладної (ПРОЕКТ)

Утвержденный Порядок заполнения акцизной накладной (приказ МФУ №215 от 25.02.2016г.) см. по ссылке Порядок заполнения АН

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

__   ________ 2016 року № ____

ПОРЯДОК

заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального

І. Загальні положення

 1. Акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної, заявку на поповнення (коригування) залишку пального розроблено відповідно до статей 231-232 розділу VI “Акцизний податок” Податкового кодексу України (далі – Кодекс).
 2. Акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної, заявка на поповнення (коригування) залишку пального складається особами, що здійснюють реалізацію пального та які, відповідно до підпункту 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Кодексу, визначені платниками акцизного податку (далі – платник).

Якщо філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють реалізацію пального та проводять розрахунки з його отримувачами, то платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право складання акцизних накладних та розрахунків коригування акцизної накладної, про що зазначає у заяві про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального.

При складанні акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної філією чи іншим структурним підрозділом платника податку в графі “Особа (платник податку) – що реалізує пальне” акцизної накладної зазначаються найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник податку, що визначене статутними документами, та через кому – найменування такої філії (структурного підрозділу).

У разі реалізації пального філії (структурному підрозділу) отримувача, зареєстрованого платником податку, при складанні акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної у графі “Особа – отримувач пального” разом із найменуванням головного підприємства через кому зазначається найменування такої філії (структурного підрозділу), яка фактично від імені головного підприємства (отримувача) отримує таке пальне.

Акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної, заявка на поповнення (коригування) залишку пального вважаються недійсними у разі їх заповнення іншою особою, ніж зазначена в цьому пункті.

 1. Акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної складаються та надаються отримувачу пального в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Відправлення, передавання, одержання, зберігання та організація обігу акцизних накладних, розрахунків коригування акцизної накладної, заявок на поповнення (коригування) залишку пального в електронній формі здійснюються у порядку, визначеному законодавством.

Усі акцизні накладні, розрахунки коригування акцизної накладної підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Платник податку має право зареєструвати акцизну накладну, розрахунок коригування акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних на обсяг реалізованого пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, обчислений за формулою, зазначеною у пункті 232.3 статті 232 Кодексу, з урахуванням обсягів залишку пального, визначених за результатами інвентаризації станом на 0 годин 1 березня 2016 року, проведеної відповідно до пункту 9 підрозділу 5 розділу ХХ “Перехідні положення” Кодексу, та зазначених у поданному до контролюючого органу протягом 20 календарних днів, починаючи з 1 березня 2016 року Акті інвентаризації обсягів залишку пального, форма якого затверджується наказом МФУ.

 1. Акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної, заявка на поповнення (коригування) залишку пального заповнюються державною мовою.

Кількісні показники відповідних граф акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального заповнюються  в кілограмах та літрах, приведених до температури 150С, з округленням до двох знаків після коми.

Приведення літражу пального до температури 150С здійснюється згідно ГОСТ 8.599-2010 «Плотность светлых нефтепродуктов. Таблицы пересчета плотности к 15°С и 20°С и к условиям измерения обьема» прийнятого Міждержавною радою по стандартизації, метрології і сертифікації (протокол № 38 від 25 листопада 2010 року) або іншого нормативного документа, прийнятого взамін вказаного ГОСТу.

 1. Дата складання акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). При цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті складання зазначених документів не проставляються.
 2. Порядковий номер акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального містить лише цифрові значення (не повинен містити літер чи інших символів).

Порядковий номер акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної складається з двох частин:

у першій частині (до знаку дробу) проставляється порядковий номер;

у другій частині (після знаку дробу) проставляється код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу юридичної особи або код за внутрішньою кодифікацією, прийнятою юридичною особою, внесений до колонки “Код пункту реалізації” пункту 5 “Відомості про пункти (склади, комплекси, станції, інші об’єкти) з реалізації пального” заяви за формою № 1-АКП (“Заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального”).

У першій частині порядкового номера акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної та порядковому номері заявки на поповнення (коригування) залишку пального зазначається цифровий номер, який відповідає послідовному номеру складеного платником документу.

Порядковий номер акцизної накладної,  розрахунку коригування акцизної накладної та заявки на поповнення (коригування) залишку пального не може починатись на „0”.

У клітинках порядкового номера акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, що не заповнюються,в тому числі у разі коли документи складаються самим платником податку і дані філії чи структурного підрозділу не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

 1. Платником податку здійснюється наскрізна нумерація акцизних накладних, розрахунків коригування акцизних накладних, складених протягом календарного року – з першого січня по тридцять перше грудня кожного року (крім 2016 року, в якому складення акцизних накладних та присвоєння їм порядкових номерів здійснюється з першого березня 2016 року).

Не допускається повне дублювання порядкових номерів акцизних накладних, розрахунків коригування акцизних накладних, складених платником податку (філією чи структурним підрозділом платника податків) протягом календарного року.

Допускається дублювання першої частини (до знаку дробу) порядкових номерів акцизних накладних, розрахунків коригування акцизних накладних, складених платником податку (філією чи структурним підрозділом платника податку), у яких другі частини (після знаку дробу) порядкових номерів відрізняються (документи складаються різними філіями/структурними підрозділами платника).

 1. В акцизній накладній, розрахунку коригування акцизної накладної вказуються основні реквізити особи (платника податку) – що реалізує пальне та особи – отримувача пального :

для юридичної особи  – найменування та код ЄДРПОУ;

для фізичної особи  – прізвище, ім’я, по-батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта).

Обов’язкові реквізити акцизної накладної, що ідентифікують отримувача пального, визначені підпунктами “г” та “ґ” пункту 231.1 статті 213 Кодексу (код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) , повна або скорочена назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податків) не вказуються при складенні акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, складеним при:

реалізації отримувачам, що не є платниками акцизного податку з реалізації пального (кінцевим споживачам та суб’єктам господарювання, які відсутні у Реєстрі платників акцизного податку);

відвантаженні за умовами ст. 229 розділу VI Кодексу;

відвантаженні пального з метою власного споживання;

втраті пального, як в межах, так і понад встановлені норми втрат, зіпсованні, знищенні, включаючи випадки внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального.

 1. Код пального в акцизних накладних, розрахунках коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) обсягу залишку пального згідно з УКТ ЗЕД зазначається суцільним порядком без розділових знаків (пробілів, крапок тощо) та містить 10 знаків.

В одному документі (акцизна накладна, розрахунок коригування акцизної накладної) може бути зазначено операцію виключно за одним кодом УКТ ЗЕД.

 1. Акцизні накладні, розрахунки коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) обсягу залишку пального скріплюються електронними цифровими підписами посадових осіб платника податку, який здійснює реалізацію пального, та електронним цифровим підписом, що є аналогом відбитка його печатки (за наявності).

Накладання електронних цифрових підписів посадових осіб (печаток) здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

ІІ. Складення акцизної накладної та порядок її заповнення

 1. Акцизна накладна складається при кожній повній або частковій операції з реалізації пального.

У разі здійснення операцій з реалізації пального, які передбачають відпуск пального через паливороздавальні колонки на автомобільних заправних станціях (комплексах), автомобільних газових заправних станціях, акцизна накладна складається у день проведення відпуску пального через паливороздавальні колонки на таких станціях незалежно від того коли відбувся перехід права власності на таке пальне.

Акцизна накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо акцизні накладні не були складені на ці операції) окремо за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД у разі здійснення реалізації пального за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником акцизного податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок особи, що реалізує пальне).

У разі забезпечення безперервного постачання пального особа, що реалізує пальне, може скласти для кожного отримувача пального зведені акцизні накладні за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД не пізніше останнього дня такого місяця на весь обсяг реалізованого пального протягом такого місяця.

Під безперервним постачанням вважається забезпечення особою, що реалізує пальне, можливості для отримувачів пального (контрагентів) отримувати пальне в будь-яку годину доби та будь-який день відповідного місяця.

 1. Акцизна накладна може бути складена не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг втраченого пального протягом такого місяця окремо за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД пального, що втрачено.
 2. Акцизні накладні, в тому числі ті, що не видаються отримувачу пального, реєструються в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
 3. У верхній лівій частині акцизної накладної, яка не видається отримувачу пального, зазначається тип причини:

1 – отримувач не є платником акцизного податку з реалізації пального (кінцевий споживач та суб’єкти  господарювання, які відсутні  в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального);

2 – пальне відвантажується за умовами ст. 229 розділу VI Кодексу;

3 – пальне відвантажено з метою власного споживання;

4 – втрачене пальне, щодо якого відповідно до пункту 216.3 статті 216 Кодексу не виникає податкове зобовязання з акцизного податку, а саме:

пальне, втрачене внаслідок аварії, пожежі, повені чи інших форс-мажорних обставин  – за умови документальної фіксації цих втрат та надання контролюючому органу необхідних доказів втрат пального та неможливості його  використання на митній території України (підпункт а) пункту 216.3 статті 216 Кодексу);

пальне, втрачене внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування чи из іншої причини, пов’язаної з природним результатом, – у межах нормативів втрат, які затверджуються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України (підпункт б) пункту 216.3 статті 216 Кодексу);

5 –  зіпсоване, знищене, втрачене пальне, щодо якого відповідно до пункту 214.7 статті 214 Кодексу виникає податкове зобовязання з акцизного податку.

В акцизних накладних, які видаються отримувачу пального, тип причини не зазначається, відповідне поле не заповнюється (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).

 1. До акцизної накладної заноситься інформація за кожним кодом товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД. При цьому, на кожен окремий код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД складається окрема акцизна накладна.
 2. Вступна частина акцизної накладної заповнюється в порядку, визначеному у розділі І та пунктах 1-5 розділу ІІ цього Порядку.

У акцизній накладній, надання якої отримувачу пального не передбачено пунктом 5 Розділу ІІ цього Порядку, рядок “Особа — отримувач пального” не заповнюється, а до  рядка “Юридична особа – код ЄДРПОУ отримувача пального, для фізичної особи  – прізвище, ім’я, по-батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків” заноситься умовний код “1000000000”.

 1. Таблична частина акцизної накладної заповнюється в такому порядку:

1) у першій колонці зазначається код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків);

2) до другої колонки заноситься інформація щодо опису пального згідно з  УКТ ЗЕД;

3) до колонок 3-4 заноситься інформація щодо обсягу реалізованого (відвантаженого, втраченого) пального:

у кілограмах (колонка – 3);

у літрах, приведених до t 15 оС (колонка – 4).

Внесені до цих колонок показник можуть мати тільки позитивне значення.

ІІІ. Коригування акцизної накладної

 1. Якщо після реалізації пального відбувається повернення частини чи всього обсягу пального особі, що реалізує пальне, або виникає потреба у виправленні помилок, допущених при складанні акцизної накладної, показники такої акцизної накладної підлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування до акцизної накладної та реєстрації його в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
 2. Коригуються лише показники акцизних накладних, складених та зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних після 1 березня 2016 року.
 3. Розрахунок коригування акцизної накладної складається особою, яка реалізує пальне.
 4. Розрахунок коригування, складений платником податку до акцизних накладних, які не надаються отримувачам пального (не платникам акцизного податку), підлягають реєстрації у Єдиному реєстрі акцизних накладних таким платником податку.
 5. Якщо у розрахунку коригування, складеного до акцизних накладних по реалізації пального платникам акцизного податку, передбачається збільшення обсягів реалізованого пального або якщо коригування показників у підсумку не змінює обсяг реалізованого пального, розрахунок коригування складається та реєструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних особою, що реалізує пальне, в порядку, передбаченому для акцизних накладних.
 6. Якщо у розрахунку коригування, складеного до акцизних накладних по реалізації пального платникам акцизного податку, передбачається зменшення обсягів реалізованого пального, особа, що реалізує пальне, складає розрахунок коригування та направляє його отримувачу пального, який здійснює реєстрацію такого розрахунку в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

При цьому особа, що реалізує пальне, має право зменшити обсяг реалізованого пального у податковій декларації за таким розрахунком коригування після його реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних отримувачем пального.

 1. У верхній лівій частині розрахунку коригування акцизної накладної робиться відповідна помітка “X” в одному з передбачених формою такого розрахунку полів залежно від того, ким реєструється цей розрахунок:

“зареєстровано особою, що реалізує пальне”

або

“зареєстровано отримувачем пального”.

Відповідна відмітка може бути занесена тільки до одного з вказаних у цьому пункті полів.

 1. У верхній лівій частині розрахунку коригування акцизної накладної, яка не видається отримувачу пального, зазначається тип причини:

1 – отримувач не є платником акцизного податку з реалізації пального (кінцевий споживач та суб’єкти  господарювання, які відсутні в в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального);

2 – пальне відвантажується за умовами ст. 229 розділу VI Кодексу;

3 – пальне відвантажено з метою власного споживання;

4 –  втрачене пальне, щодо якого відповідно до пункту 216.3 статті 216 Кодексу не виникає податкове зобов’язання з акцизного податку, а саме:

пальне, втрачене внаслідок аварії, пожежі, повені чи інших форс-мажорних обставин  – за умови документальної фіксації цих втрат та надання контролюючому органу необхідних доказів втрат пального та неможливості його  використання на митній території України (підпункт а) пункту 216.3 статті 216 Кодексу);

пальне, втрачене внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування чи из іншої причини, пов’язаної з природним результатом,   –  у межах нормативів втрат, які затверджуються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України (підпункт б) пункту 216.3 статті 216 Кодексу);

5 –  зіпсоване, знищене, втрачене пальне, щодо якого відповідно до пункту 214.7 статті 214 Кодексу виникає податкове зобов’язання з акцизного податку.

В розрахунках коригування акцизної накладної, які видаються отримувачу пального, тип причини не зазначається, відповідне поле не заповнюється.

 1. На розрахунку коригування вказуються номер та дата акцизної накладної, показники якої коригуються.

Не допускається виправлення даних щодо дати складання акцизної накладної, показники якої коригуються, та її порядкового номера.

 1. У разі, якщо при реєстрації акцизної накладної, платником податку, помилково вказано невірні реквізити отримувача пального (ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичної особи), платником податку, що реалізує пальне, складається розрахунок коригування акцизної накладної на зменшення всього обсягу пального, що було зазначено в такій акцизній накладній, який реструється в Єдиному реєстрі акцизних накладних отримувачем у порядку передбаченому пунктом 6 цього розділу. Після чого, платник податку повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних нову акцизну накладну з правильнимим реквізитами отримувача пального. При цьому дата складання нової акцизної накладної буде відповідати даті складання помилкової накладної, що була зареєстрована в Єдиному реєстрі акцизних накладних, а порядковий номер повинен відповідати поточній нумерації.
 2. У розрахунку коригування акцизної накладної, надання якої отримувачу пального не передбачено пунктом 8 Розділу ІІІ цього Порядку, рядок “Особа — отримувач пального” не заповнюється, а до рядка “Юридична особа – код ЄДРПОУ отримувача пального, для фізичної особи – прізвище, ім’я, по-батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків” заноситься умовний код “1000000000”.
 3. Таблична частина розрахунку коригування акцизної накладної заповнюється в такому порядку:

1) показники у колонках 1 – 2 заповнюються в аналогічному порядку, передбаченому для акцизних накладних.

 • у колонках 3-4 вказується показник коригування (збільшення/зменшення) обсягу реалізованого пального, як різниця між фактичним обсягом відвантаженого пального та обсягом, який внесено до акцизної накладної, що коригується (з відповідним знаком +/-). При від’ємному значенні показників колонок 3-4 (зменшенні обсягу реалізованого пального), таке зменшення не може перевищувати обсяг реалізованого пального, зазначений в акцизній накладній (з урахуванням показників зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизної накладної та розрахунків коригування до такої накладної).

До колонок 3-4 заноситься інформація щодо обсягу реалізованого (відвантаженого, втраченого) пального:

у кілограмах (колонка – 3);

у літрах, приведених до t 15 оС (колонка – 4).

ІV. Порядок заповнення заявки на поповнення (коригування) обсягу залишку пального

 1. Заявка на поповнення (коригування) обсягу залишку пального складається особою, яка здійснює реалізацію пального, у разі коли виникає потреба поповнити обсяги залишків пального в системі електронного адміністрування реалізації пального.

Заявка на поповнення (коригування) обсягу залишку пального складається також, якщо в результаті зміни фізико-хімічних показників пального збільшується обсяг пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, в тому числі  при одночасному зменшенні обсягів пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

 1. При збільшенні обсягу пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД з одночасним зменшенням обсягів пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, такий платник податку може оформити заявку на поповнення (коригування) обсягу залишку пального, в якій зазначаються обсяги пального, що збільшуються та що зменшуються.

При цьому:

заявка на поповнення (коригування) обсягу залишку пального оформляється на суму різниці сум акцизного податку, розрахованих за відповідними ставками з відповідних обсягів залишку пального, що збільшуються та зменшуються, якщо сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого збільшуються, є більшою, ніж сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого зменшується у зв’язку зі зміною їх фізико-хімічних показників;

заявка оформляється з нульовою сумою акцизного податку, якщо:

суми акцизного податку на таке пальне є рівними;

сума акцизного податку на пальне, обсяги залишків якого збільшуються, є меншою, ніж сума акцизного податку на пальне, обсяги залишків якого зменшується у зв’язку зі зміною їх фізико-хімічних показників.

 1. У разі виявлення помилок у зареєстрованих заявках на поповнення (коригування) обсягу залишку пального платник податку має право в межах 365 днів з дати складання заявки зареєструвати коригування до такої заявки на поповнення (коригування) обсягу залишку пального. При цьому, таке коригування до заявки на поповнення (коригування) обсягу залишку пального повинно відображатися у декларації з акцизного податку за період, в якому відбулося таке коригування.
 1. Вартісні показники заявки на поповнення (коригування) залишку пального заповнюються наступним чином:

ставка акцизного податку – в одиницях виміру, визначених підпунктом 215.3.4 пункту 215.4 статті 215 Кодексу (євро за 1000 літрів);

курс НБУ, що діє на перший день кварталу, в якому подано заявку – у гривнях з копійками (6 знаків після коми);

сума акцизного податку – у гривнях з копійками (з округленням до 2 знаків після коми) .

 1. У верхній лівій частині заявки на поповнення (коригування) обсягу залишку пального робиться відповідна помітка “X” в одному з передбачених формою такої заявки полів залежно від виду такої заявки:

“основна”

або

“коригуюча”.

Відповідна помітка може бути занесена тільки до одного з вказаних у цьому пункті полів.

 1. При коригуванні показників раніше складеної та зареєстрованої заявки на поповнення (коригування) обсягу залишку пального в обов’язковому порядку:

ставиться відповідна  помітка “X” в полі “коригуюча” у верхній лівій частині заявки на поповнення обсягу залишку пального;

вказуються номер та дата заявки, показники якої коригуються.

 1. Якщо до верхньої лівої частини заявки на поповнення (коригування) обсягу залишку пального в полі “основна” поставлена відповідна помітка “X”, поле “коригування показників до заявки на поповнення (коригування) залишку пального” не заповнюється (номер та дата заявки, показники  якої коригуються, не заносяться).
 2. Особою, що складає заявки на поповнення (коригування) обсягу залишку пального, здійснюється наскрізна нумерація цих заявок.

Не допускається дублювання порядкових номерів заявок на поповнення (коригування) обсягу залишку пального, складених платником податку протягом календарного року.

Не допускається виправлення даних щодо дати складання заявки на поповнення (коригування) обсягу залишку пального та її порядкового номера.

 1. По кожному коду пального згідно з УКТ ЗЕД заповнюється один рядок таблиці.
 2. Таблична частина заявки на поповнення (коригування) обсягу залишку пального заповнюється в такому порядку:

1) у першій колонці зазначається порядковий номер рядка;

2) у другій колонці зазначається код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків);

3) до третьої колонки заноситься інформація щодо опису пального згідно з  УКТ ЗЕД;

4) до колонок 4-5 заноситься інформація щодо поповнення (зменшення) обсягів пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД:

зменшення – зі знаком “-”;

поповнення – зі знаком “+”.

До колонок 4-5 заноситься інформація щодо обсягу реалізованого (відвантаженого, втраченого) пального:

у кілограмах (колонка – 4);

у літрах, приведених до t 15 оС (колонка – 5).

5) до шостої колонки заноситься інформація щодо ставки акцизного податку відповідно до підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу;

6) до сьомої колонки заноситься інформація щодо офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється складання заявки (показник залишається незмінним протягом кварталу);

7) до восьмої колонки заноситься інформація щодо суми акцизного податку з обсягу поповнення (зменшення) залишку пального, яка обраховується на обсяг такого поповнення (зменшення) залишку пального за чинними на день складання заявки ставками акцизного податку з відповідним знаком (“+”, “-”). Для перевірки: гр.8 = гр.5*гр.6*(гр.7/1000);

8) для заповнення рядка “Загальна сума акцизного податку” обчислюється сума внесених до колонки 8 показників  (з врахуванням відповідних знаків (“+”, “-”). Загальне позитивне значення заноситься до вказаного рядка.  Загальне від’ємне або нульове значення не переноситься до такого рядка, а заноситься показник “0”.

Директор Департаменту податкової,

митної політики та методології

бухгалтерського обліку