Записник Бухгалтера Загальні питання Порядок електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального

Порядок електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

24 лютого 2016 року № 113

Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального

Вiдповiдно до та Кабiнет Мiнiстрiв України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального, що додається.

2. Установити, що:

рахунки платникiв акцизного податку в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального вiдкриваються у Державнiй казначейськiй службi;

у товаросупровiдних документах на пальне обсяги пального вiдображаються виробниками пального в кiлограмах та лiтрах, якi приведенi до температури 15 °С;

товаросупровiднi документи подаються суб’єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiд час митного оформлення пального до контролюючих органiв з вiдомостями щодо обсягiв пального, що ввозиться на митну територiю України, в кiлограмах та лiтрах, якi приведенi до температури 15 °С.

3. Державнiй фiскальнiй службi та Державнiй казначейськiй службi забезпечити здiйснення заходiв, необхiдних для запровадження з 1 березня 2016 р. системи електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального, зокрема вiдкриття до 1 березня 2016 р. Державною казначейською службою рахункiв платникам акцизного податку, що включенi до реєстру платникiв акцизного податку з реалiзацiї пального.

4. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем’єр-мiнiстр України
А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 лютого 2016 р. № 113

Порядок електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального

I. Загальнi положення

1. Цей Порядок визначає механiзм вiдкриття та закриття рахункiв у системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального, порядок роботи системи електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального, а також проведення розрахункiв з бюджетом з використанням зазначених рахункiв.

Система електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального (далi — СЕАРП) запроваджується з 1 березня 2016 року.

2. У цьому Порядку термiни вживаються в такому значеннi:

1) рахунок у системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального (далi — електронний рахунок) — рахунок, вiдкритий платнику акцизного податку в Казначействi, на який таким платником перераховуються кошти у сумi, необхiднiй для досягнення розмiру суми акцизного податку, на яку платник податку має право подати заявку на поповнення/коригування обсягу залишкiв пального, на якi вiн має право зареєструвати акцизнi накладнi та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрi акцизних накладних;

2) облiкова картка в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального (далi — облiкова картка) — картка, яка автоматично вiдкривається ДФС кожному платнику, внесеному до реєстру платникiв акцизного податку з реалiзацiї пального, в якiй ведеться:

облiк обсягiв залишкiв пального за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТЗЕД, який обчислюється за формулою, визначеною (далi — Кодекс), з урахуванням обсягiв залишкiв пального згiдно з актом iнвентаризацiї, на який платник має право зареєструвати акцизнi накладнi та/або розрахунки коригування до акцизних накладних;

облiк сум залишкiв коштiв, перерахованих платником податку на електронний рахунок з поточного рахунка з урахуванням суми овердрафту, визначеного пунктом 34 цього Порядку, що дає право на реєстрацiю заявок на поповнення обсягiв залишку пального, на який платник має право зареєструвати акцизнi накладнi та/або розрахунки коригування до акцизних накладних.

Пiд реалiзацiєю пального розумiються операцiї, визначенi .

Іншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Кодексi.

3. Перiодичнiсть, структура та формат обмiну iнформацiєю i реєстром платникiв акцизного податку, необхiдними для функцiонування системи електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального, визначаються ДФС та Казначейством.

II. Порядок реєстрацiї платникiв акцизного податку з реалiзацiї пального

4. Юридичнi особи та фiзичнi особи — пiдприємцi, якi здiйснюватимуть реалiзацiю пального, пiдлягають обов’язковiй реєстрацiї як платники акцизного податку з реалiзацiї пального (далi — платники податку) до початку здiйснення реалiзацiї пального.

5. ДФС веде реєстр платникiв акцизного податку з реалiзацiї пального (далi — реєстр платникiв). Включення осiб до реєстру платникiв, внесення змiн до нього, виключення з реєстру платникiв здiйснюється засобами системи електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та контролюючими органами за основним мiсцем облiку особи як платника податкiв.

До реєстру платникiв включаються такi данi про осiб, зареєстрованих платниками податку:

iдентифiкацiйнi — для юридичних осiб: найменування та код згiдно з ЄДРПОУ, для фiзичних осiб — пiдприємцiв: прiзвище, iм’я, по батьковi (за наявностI) та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi мають вiдмiтку у паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта);

реєстрацiйнi — дата реєстрацiї особи платником податку, дати запису у реєстрi платникiв про реєстрацiю, внесення змiн, анулювання реєстрацiї, дата та причина анулювання реєстрацiї платника податку;

довiдковi — данi про пункти (склади, комплекси, станцiї, iншi об’єкти), в яких реалiзується пальне (код, найменування, мiсцезнаходження та iншi данI), вiдповiднi коди адмiнiстративно-територiальних одиниць згiдно з Класифiкатором об’єктiв адмiнiстративно-територiального устрою України (далi — КОАТУУ).

ДФС щодня оприлюднює на власному офiцiйному веб-порталi iнформацiю з реєстру платникiв iз зазначенням iдентифiкацiйних та реєстрацiйних даних платникiв податку.

6. Реєстрацiя платника податку здiйснюється на пiдставi подання особою не пiзнiше нiж за три робочi днi до початку здiйснення реалiзацiї пального заяви, форма якої затверджується Мiнфiном.

Заява про реєстрацiю платника акцизного податку з реалiзацiї пального складається та подається до контролюючого органу за основним мiсцем облiку особи як платника податкiв засобами електронного зв’язку в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового пiдпису вiдповiдальних осiб.

Заява пiдписується керiвником юридичної особи або уповноваженою особою, фiзичною особою — пiдприємцем або його представником.

Датою та часом подання заяви до контролюючого органу є дата та час, зафiксованi у квитанцiї про доставку (перша квитанцiя).

У заявi в розрiзi КОАТУУ надається iнформацiя про всi введенi в експлуатацiю пункти (склади, комплекси, станцiї, iншi об’єкти) з реалiзацiї пального. Щодо кожного пункту у заявi зазначається код пункту реалiзацiї пального (код згiдно з ЄДРПОУ, якщо пункт є вiдокремленим пiдроздiлом юридичної особи) або код за кодифiкацiєю, прийнятою самою особою, назва, мiсцезнаходження та iншi данi, встановленi формою заяви.

7. Не пiзнiше наступного робочого дня пiсля надходження заяви засобами системи електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального особа реєструється платником податку шляхом включення її до реєстру платникiв або такiй особi надсилається повiдомлення про необхiднiсть подання нової заяви у разi виявлення порушень вимог щодо електронного цифрового пiдпису, дотримання форми, встановленої наказом Мiнфiну, порядку заповнення i подання заяви згiдно з цим Порядком.

Інформацiя про результати розгляду заяви надсилається особi засобами електронного зв’язку в електронному виглядi у другiй квитанцiї.

8. Датою реєстрацiї платника податку є дата включення його до реєстру платникiв.

9. Платник податку може надiслати до ДФС засобами електронного зв’язку в електронному виглядi запит для отримання витягу з реєстру платникiв.

ДФС не пiзнiше наступного робочого дня пiсля надходження запиту надсилає особi засобами електронного зв’язку в електронному виглядi витяг з реєстру платникiв. Витяг є дiйсним до внесення вiдповiдних змiн до реєстру платникiв.

10. Не пiзнiше наступного робочого дня пiсля включення особи до реєстру платникiв такому платнику податку автоматично вiдкриваються облiковi картки в СЕАРП.

11. Особа, утворена в результатi реорганiзацiї платника податку (у тому числi особа, утворена шляхом перетворення), реєструється платником податку як новий платник, у тому числi у разi, коли до такої особи перейшли обов’язки iз сплати податку у зв’язку з розподiлом непогашених грошових зобов’язань чи податкового боргу щодо акцизного податку з реалiзацiї пального.

12. У разi введення в експлуатацiю нових пунктiв, виведення з експлуатацiї чи змiни мiсцезнаходження пунктiв з реалiзацiї пального, виявлення розбiжностей або помилок у записах реєстру платникiв щодо таких пунктiв платник податку подає реєстрацiйну заяву для внесення вiдповiдних змiн. Заява надсилається та приймається у порядку, встановленому для реєстрацiї.

Змiни в реєстрi платникiв щодо iнших даних платника податку вносяться на основi даних з Єдиного банку даних про платникiв податкiв — юридичних осiб або Реєстру самозайнятих осiб, отриманих у результатi взаємодiї цих iнформацiйних систем, а також з використанням вiдомостей iз Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань (далi — Єдиний державний реєстр), отриманих вiдповiдно до .

13. Виключення платника податку з реєстру платникiв здiйснюється:

1) якщо вiдповiдна особа подає реєстрацiйну заяву про анулювання реєстрацiї у разi припинення дiяльностi з реалiзацiї пального. Заява надсилається у порядку, встановленому для реєстрацiї, розглядається контролюючим органом протягом трьох робочих днiв пiсля її подання. У такому разi датою анулювання реєстрацiї платника податку є дата виключення з реєстру платникiв;

2) за самостiйним рiшенням контролюючого органу за основним мiсцем облiку особи, стосовно якої до Єдиного державного реєстру внесено запис про припинення юридичної особи чи пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою — пiдприємцем. Таке рiшення контролюючий орган приймає протягом трьох робочих днiв пiсля надходження вiдомостей з Єдиного державного реєстру. У такому разi датою анулювання реєстрацiї платника податку є дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення.

14. У день виключення з реєстру платникiв ДФС автоматично формує та надсилає особi, виключенiй з реєстру платникiв, витяг з реєстру платникiв засобами електронного зв’язку в електронному виглядi.

15. Для юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв, якi здiйснюють реалiзацiю пального i подали заяву про реєстрацiю платника податку не пiзнiше першого дня початку перехiдного перiоду, встановленого абзацом другим , датою реєстрацiї їх як платникiв податку є дата, що вiдповiдає першому дню перехiдного перiоду.

III. Порядок вiдкриття, закриття електронних рахункiв платникам податку та розрахункiв з бюджетом

16. Електронний рахунок вiдкривається платнику податку Казначейством автоматично без укладення договору та на безоплатнiй основi. На електронний рахунок платник податку зараховує необхiдну суму коштiв виключно з власного поточного рахунка.

17. Електроннi рахунки вiдкриваються виключно на пiдставi реєстрiв для Казначейства, якi ДФС пiсля внесення осiб до реєстру платникiв протягом одного робочого дня надсилає Казначейству.

У реєстрi для Казначейства зазначаються найменування або прiзвище, iм’я та по батьковi платника податку, податковий номер або номер та серiя паспорта (для фiзичних осiб — пiдприємцiв, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта), номер бюджетного рахунка, код згiдно з ЄДРПОУ та МФО органу Казначейства, до якого здiйснюється перерахування податку до державного бюджету.

Датою початку здiйснення платником податку операцiй з використанням електронного рахунка є дата вiдкриття такого рахунка, але не ранiше першого дня початку перехiдного перiоду, встановленого абзацом другим .

18. Казначейство вiдповiдно до вимог надсилає ДФС повiдомлення про вiдкриття електронного рахунка платника податку не пiзнiше операцiйного дня, що настає за днем його вiдкриття. Пiсля надходження такого повiдомлення ДФС iнформує платника податку про реквiзити його електронного рахунка.

19. Платник податку має право отримувати у ДФС iнформацiю про стан свого електронного рахунка, а також про суму податку, на яку вiн має право зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального, на пiдставi запитiв, якi вiн надсилає до ДФС.

20. Казначейство подає ДФС в розрiзi платникiв податку iнформацiю про суми поповнення електронних рахункiв протягом операцiйного дня, в який надiйшли такi кошти.

21. Електронний рахунок вiдкривається платнику податку для перерахування акцизного податку в сумах, необхiдних для реєстрацiї платником податку заявок на поповнення обсягiв залишкiв пального.

Кошти, зарахованi платником податку на електронний рахунок, автоматично перераховуються Казначейством на бюджетний рахунок, призначений для сплати акцизного податку з реалiзацiї пального, протягом операцiйного дня, в який такi кошти зарахованi на електронний рахунок.

Казначейство подає ДФС в розрiзi платникiв податку iнформацiю про перерахованi з їх електронних рахункiв кошти до бюджету не пiзнiше операцiйного дня, що настає за днем такого перерахування.

22. У разi анулювання реєстрацiї платника податку залишок коштiв на його електронному рахунку перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається.

Для закриття електронних рахункiв ДФС надсилає Казначейству реєстр для Казначейства, в якому зазначаються найменування або прiзвище, iм’я та по батьковi платника податку, податковий номер або номер та серiя паспорта (для фiзичних осiб — пiдприємцiв, якi мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта), номер електронного рахунка.

Повiдомлення про закриття електронного рахунка Казначейство надсилає ДФС не пiзнiше операцiйного дня, що настає за днем його закриття.

23. У разi повторної реєстрацiї особи платником податку йому вiдкривається новий електронний рахунок.

24. Перерахування сум податкового зобов’язання з акцизного податку з реалiзованого пального протягом звiтного перiоду, задекларованого в декларацiї з акцизного податку за звiтний (податковий перiод), здiйснюється платником податку самостiйно з власного поточного рахунка до вiдповiдного бюджету в строки, передбаченi Кодексом, з урахуванням сум податку, що були перерахованi таким платником на його електронний рахунок.

25. Розрахунки з бюджетом у зв’язку iз поданням уточнюючого розрахунку вiдповiдно до , сплата податкових зобов’язань, визначених контролюючим органом вiдповiдно до , та сплата передбачених Кодексом штрафiв, пенi здiйснюються платником акцизного податку до вiдповiдного бюджету з власного поточного рахунка.

26. Помилково та/або надмiру зарахованi до бюджету кошти повертаються платнику в порядку, визначеному .

IV. Порядок роботи СЕАРП

27. ДФС веде автоматичний облiк за допомогою СЕАРП у розрiзi платникiв податку:

обсягiв пального, що мiстяться у виданих та отриманих акцизних накладних та/або розрахунках коригування до акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрi акцизних накладних за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТЗЕД;

обсягiв пального в розрiзi кодiв згiдно з УКТЗЕД, виробленого на митнiй територiї України або ввезеного на митну територiю України, з яких сплачено акцизний податок;

обсягiв пального в розрiзi кодiв згiдно з УКТЗЕД, на якi платники податку зареєстрували заявки в СЕАРП на поповнення обсягiв залишку пального за рахунок сплачених через електроннi рахунки коштiв до бюджету;

обсягiв залишкiв пального, на якi платники податку мають право зареєструвати акцизнi накладнi та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрi акцизних накладних у розрiзi кодiв згiдно з УКТЗЕД;

сум сплаченого акцизного податку, овердрафту та залишкiв сум акцизного податку, в межах яких платники податку мають право зареєструвати заявки на поповнення обсягiв залишкiв пального.

Платник податку має право шляхом надiслання запиту до ДФС отримати iнформацiю про суми таких залишкiв.

28. Одиницею облiку обсягiв пального в СЕАРП є лiтри, приведенi до температури 15 °С. При цьому вiдпущенi лiтри через паливороздавальнi колонки на автомобiльних заправних станцiях (комплексах), автомобiльних газових заправних станцiях для цiлей цього роздiлу вважаються лiтрами, приведеними до температури 15 °С. Така одиниця облiку пального повинна використовуватись у первинних бухгалтерських документах, акцизних накладних та/або розрахунках коригування до акцизних накладних, заявцi на поповнення обсягiв залишкiв пального, декларацiї з акцизного податку.

29. ДФС в СЕАРП автоматично вiдкриває платникам податку облiковi картки, в яких автоматично облiковуються:

обсяги залишкiв пального за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТЗЕД, в межах яких платники податку мають право зареєструвати акцизнi накладнi та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрi акцизних накладних;

суми залишкiв акцизного податку, перерахованого платниками податку на електроннi рахунки з урахуванням овердрафту, в межах яких платники податку мають право зареєструвати заявки на поповнення обсягiв залишкiв пального.

30. Платник податку має право зареєструвати акцизнi накладнi та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрi акцизних накладних на обсяг залишкiв пального за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТЗЕД (?АНакл), обчислений за такою формулою:

?АНакл = ?АНаклОтр + ?АМитн + ?ЗаявкиПоповн – ?КоригЗаявкиПопов – ?АНаклВид – ?Втрат,

де

?АНаклОтр — загальний обсяг пального за отриманими платником податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрi акцизних накладних, та розрахунками коригування до таких акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрi акцизних накладних;

?АМитн — загальний обсяг пального, ввезеного на митну територiю України, оформленого належним чином митними декларацiями, з якого сплачено акцизний податок;

?ЗаявкиПоповн — загальний обсяг пального за оформленими та зареєстрованими в СЕАРП заявками на поповнення обсягу залишку пального iз списанням з електронних рахункiв грошових коштiв сплаченого акцизного податку в бюджет.

У разi коли у платника акцизного податку в результатi змiни фiзико-хiмiчних показникiв пального є необхiднiсть провести збiльшення обсягiв пального за певним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТЗЕД i при цьому одночасно зменшити обсяги пального за iншим кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТЗЕД, такий платник податку може оформити заявку на поповнення обсягу залишку пального, в якiй зазначаються обсяги пального, якi збiльшуються та якi зменшуються;

?КоригЗаявкиПопов — загальний обсяг пального за оформленими та зареєстрованими в СЕАРП коригуваннями до заявок на поповнення обсягу залишку пального, за якими зменшується попередньо збiльшений обсяг залишку пального;

?АНаклВид — загальний обсяг пального за виданими платником податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрi акцизних накладних, та розрахунками коригування до таких акцизних накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрi акцизних накладних;

?Втрат — загальний обсяг пального, втраченого як в межах, так i понад встановленi норми втрат, зiпсованого, знищеного, включаючи випадки внаслiдок аварiї, пожежi, повенi, iнших форс-мажорних обставин чи з iншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслiдок випаровування в процесi виробництва, обробки, переробки, зберiгання чи транспортування такого пального, що засвiдченi вiдповiдним актом втрати, псування чи знищення пального.

Розрахунок показникiв, що беруть участь в обчисленнi за зазначеною формулою, здiйснюється наростаючим пiдсумком починаючи з 1 березня 2016 р. на пiдставi документiв (акцизної накладної, розрахунку коригування до акцизної накладної, митної декларацiї, заявки на поповнення обсягiв залишку пального, коригування до заявок на поповнення обсягiв залишку пального), складених починаючи з 1 березня 2016 року.

Змiна показникiв у зазначенiй формулi здiйснюється протягом операцiйного дня, що настає за днем отримання документiв, на пiдставi яких перераховуються такi показники.

31. Протягом 20 календарних днiв починаючи з 1 березня 2016 р. платник податку зобов’язаний подати до контролюючого органу акт проведення iнвентаризацiї обсягiв залишку пального станом на початок дня 1 березня 2016 р. iз зазначенням адрес об’єктiв, на яких зберiгаються вiдповiднi обсяги залишкiв пального, перелiк резервуарiв, у яких зберiгаються обсяги залишку пального, з їх технiчними параметрами (фiзична мiсткiсть, що вiдповiдає технiчним паспортам), правовстановлюючi документи на вiдповiднi об’єкти та документи, що засвiдчують правовi пiдстави експлуатацiї таких об’єктiв.

Форма акта проведення iнвентаризацiї затверджується наказом Мiнфiну.

Данi акта проведення iнвентаризацiї обсягiв залишку пального можуть бути перевiренi контролюючим органом у встановленому порядку протягом шести календарних мiсяцiв iз дати його подання.

Зазначенi в актi iнвентаризацiї обсяги залишку пального у розрiзi кодiв згiдно з УКТЗЕД одноразово збiльшують показник (?АНакл) за вiдповiдними кодами згiдно з УКТЗЕД як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизнi накладнi та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрi акцизних накладних.

32. Акцизна накладна, розрахунок коригування до акцизної накладної, заявка на поповнення залишку пального, коригування до заявки на поповнення залишку пального складається особами, що здiйснюють реалiзацiю пального та якi вiдповiдно до визначенi платниками податку та включенi до реєстру платникiв вiдповiдно до роздiлу II цього Порядку.

33. У разi коли у платника податку виникає потреба поповнити обсяги залишкiв пального в СЕАРП, вiн має право надiслати ДФС заявку на поповнення обсягiв залишку пального, яка реєструється ДФС в СЕАРП, за умови наявностi у такого платника сум залишку акцизного податку, перерахованого платником на електронний рахунок, та наявностi обсягiв залишку пального, що зменшуються згiдно iз заявкою.

Заявка на поповнення обсягiв залишку пального складається особою, що здiйснює реалiзацiю пального, у разi, коли виникає потреба поповнити обсяги залишку пального в СЕАРП.

Сума залишкiв акцизного податку, в межах якої платник податку має право на реєстрацiю заявки на поповнення обсягiв залишку пального (?Зап), обчислюється як загальна сума поповнення платником з поточного рахунка його електронного рахунка (?Попрах) за вирахуванням загальної суми акцизного податку, що мiститься в зареєстрованих в СЕАРП заявках на поповнення обсягiв залишку пального (?Ап) з урахуванням коригувань до цих заявок такого платника. Такi суми обчислюються наростаючим пiдсумком починаючи з 1 березня 2016 р.

Перерахунок показникiв (?Зап, ?Попрах, ?Ап) здiйснюється протягом операцiйного дня, що настає за днем отримання ДФС документiв, на пiдставi яких проводиться розрахунок.

34. Платникам податку, якi є виробниками пального, якими були задекларованi до сплати до бюджету та погашенi зобов’язання з акцизного податку з реалiзацiї пального у 12-мiсячному перiодi починаючи з березня 2015 р., контролюючий орган вiдкриває на облiковiй картцi овердрафт у сумi, що дорiвнює середньомiсячному розмiру сум податку, якi за останнi вiдповiднi 12 звiтних (податкових) мiсяцiв (березень 2015 р. — лютий 2016 р.) були задекларованi платником до сплати до бюджету та погашенi.

За рахунок сум такого овердрафту збiльшуються показники суми залишку акцизного податку, на яку платник податку має право зареєструвати заявку на поповнення обсягiв залишку пального в СЕАРП без наявностi на облiковiй картцi сум коштiв сплаченого акцизного податку.

Вперше сума овердрафту вiдкривається на шостий робочий день з дня початку перехiдного перiоду роботи СЕАРП.

Такий овердрафт щокварталу (протягом першого числа вiдповiдного кварталу) пiдлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомiсячного розмiру сум податку, якi за останнi 12 звiтних (податкових) мiсяцiв станом на дату такого перерахунку були задекларованi платником до сплати до бюджету та погашенi. Такий перерахунок здiйснюється шляхом вiднiмання суми попереднього розрахунку та додавання суми згiдно з поточним перерахунком.

35. У разi збiльшення обсягу пального за певним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТЗЕД з одночасним зменшенням обсягiв пального за iншим кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТЗЕД такий платник податку може оформити заявку на поповнення обсягiв залишку пального, в якiй зазначаються обсяги пального, якi збiльшуються та якi зменшуються.

Якщо суми акцизного податку на таке пальне є рiвними, така заявка оформляється з нульовою сумою акцизного податку i реєструється без змiни показника (?Ап).

У разi коли сума акцизного податку на пальне, обсяги залишку якого збiльшуються, є бiльшою, нiж сума акцизного податку на пальне, обсяг залишкiв якого зменшується у зв’язку iз змiною їх фiзико-хiмiчних показникiв, заявка на поповнення обсягу залишку пального оформляється на суму рiзницi сум акцизного податку, розрахованих за вiдповiдними ставками з вiдповiдних обсягiв залишку пального, що збiльшуються та зменшуються, та реєструється iз збiльшенням показника (?Ап).

У разi коли сума акцизного податку на пальне, обсяги залишкiв якого збiльшуються, є меншою, нiж сума акцизного податку на пальне, обсяги залишку якого зменшуються у зв’язку iз змiною їх фiзико-хiмiчних показникiв, заявка на поповнення обсягу залишку пального оформляється з нульовою сумою акцизного податку i реєструється без змiни показника (?Ап).

36. У разi виявлення помилок у зареєстрованих заявках на поповнення обсягiв залишку пального платник податку має право в межах 365 днiв з дати складення заявки зареєструвати коригування до такої заявки, за якими зменшується попередньо збiльшений обсяг пального в межах обсягiв залишкiв пального (?АНакл).

Зазначене коригування до заявки на поповнення обсягу залишку пального повинне вiдображатися у декларацiї з акцизного податку за перiод, в якому вiдбулося таке коригування.

37. Форма та порядок заповнення заявки на поповнення обсягiв залишку пального та коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального в СЕАРП затверджуються наказом Мiнфiну.