Записник Бухгалтера Загальні питання Налоговые разницы для предприятий с оборотом меньше 20 млн. грн могут не применяться

Налоговые разницы для предприятий с оборотом меньше 20 млн. грн могут не применяться

Налоговики в письме №1616/6/99-95-42-03-15 от 27.01.2016 г. по определению объекта налогообложения налогом на прибыль 2015 года сообщают, что для плательщиков налога, у которых годовой доход от любой деятельности за последний годовой отчетный период не превышает 20 миллионов гривен, объект налогообложения может определяться без корректировки финансового результата до налогообложения на все разницы (кроме отрицательного значения объекта налогообложения прошлых налоговых (отчетных) лет), определенные в соответствии с положениями раздела III НКУ.

При этом о принятом решении о неприменении корректировок финансового результата до налогообложения на разницы, определенные разделом III НКУ, такой налогоплательщик указывает в Налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий за отчетный (налоговый) 2015 год.

Лист ДФС від 27.01.2016 № 1616/6/99-95-42-03-15

Про надання відповіді

             Державна фіскальна служба України розглянула лист …. щодо визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток за 2015 рік і повідомляє таке.

         Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу ІІІ Кодекcу. Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу ІІІ Кодекcу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте   рішення   платник  податку   зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

         Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу ІІІ Кодекcу, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, такий платник визначає об’єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ Кодекcу.

         Для цілей п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

         Тобто платник податку на прибуток, у якого річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за 2015 рік, не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право визначати об’єкт оподаткування без коригування фінансового результату до оподаткування на різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу ІІІ Кодексу.

         Про прийняте рішення щодо незастосування коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені розділом ІІІ Кодексу, платник податку зазначає у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за звітний (податковий) 2015 рік.

Перший заступник Голови                                                                С.В. Білан