Доходи та витрати у ФОП

Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставленні під час проведення «гарячої» телефонної лінії.

Благодійна допомога

Фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, надала благодійну (спонсорську) допомогу неприбутковій організації. Чи можна суму такої допомоги врахувати у складі витрат?

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб — підприємців визначено ст. 177 Податкового кодексу, згідно з п. 177.2 якої об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю фізичної особи — підприємця.

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, визначено п. 177.4 ст. 177 Кодексу.

До зазначених витрат, зокрема, належать:

  • витрати, до складу яких включається вартість сировини, матеріалів, товарів, що утворюють основу для виготовлення (продажу) продукції або товарів (надання робіт, послуг), купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат (пп. 177.4.1 п. 177.4 ст. 177 Кодексу);
  • інші витрати, до складу яких включаються витрати, що пов’язані з веденням господарської діяльності, які не зазначені в підпунктах 177.4.1 — 177.4.3 вищезазначеного пункту, до яких належать витрати на відрядження найманих працівників, на послуги зв’язку, реклами, плати за розрахунково-касове обслуговування, на оплату оренди, ремонт та експлуатацію майна, що використовується в господарській діяльності, на транспортування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів), вартість придбаних послуг, прямо пов’язаних із виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (пп. 177.4.4 п. 177.4 ст. 177 Кодексу).

Водночас відповідно до п. 177.10 зазначеної статті фізичні особи — підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат (далі — Книга), форму та порядок ведення якої затверджено наказом № 481.

Таким чином, фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування має право врахувати у складі витрат винятково витрати, передбачені п. 177.4 ст. 177 Кодексу та зазначеним наказом.

Перелік витрат, установлений чинним податковим законодавством, не містить витрат, понесених у зв’язку з наданням благодійної (спонсорської) допомоги неприбутковій організації.

Отже, фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, не може врахувати у складі витрат витрати, понесені у зв’язку з наданням благодійної (спонсорської) допомоги неприбутковій організації.

Амортизаційні відрахування

Чи має право фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, віднести до складу витрат суми амортизаційних відрахувань за основними засобами, придбаними до 01.01.2017 р.?

Згідно з нормами пп. 177.4.6 п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу, які набрали чинності з 01.01.2017 р., фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних із провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. При цьому амортизації підлягають: витрати на придбання основних засобів (далі — ОЗ) та нематеріальних активів; витрати на самостійне виготовлення ОЗ.

Не підлягають амортизації такі ОЗ подвійного призначення: земельні ділянки; об’єкти житлової нерухомості; легкові та вантажні автомобілі.

Згідно з пп. 177.4.9 п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу амортизація нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ та нематеріальних активів, самостійно установленого фізичною особою, але не менше мінімально допустимого строку їх корисного використання:

  • група 1 — капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом, — 15 років;
  • група 2 — будівлі, споруди, передавальні пристрої — 10 років;
  • група 3 — машини, обладнання, тварини, багаторічні насадження — 5 років;
  • група 4 — нематеріальні активи — відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як два роки.

Дія пп. 177.4.9 п. 177.4 ст. 177 Кодексу поширюється винятково на об’єкти ОЗ та нематеріальні активи, витрати на придбання чи самостійне виготовлення яких підтверджено документально.

Таким чином, фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, починаючи з 01.01.2017 р. має право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних із провадженням його господарської діяльності, амортизаційні відрахування з вартості придбаних після 01.01.2017 р. ОЗ та нематеріальних активів або самостійно виготовлених ОЗ за наявності підтвердних на здійснення таких витрат документів (крім ОЗ подвійного призначення, передбачених пп. 177.4.6 п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу).

На ОЗ, придбані до 01.01.2017 р., зазначене не поширюється.

Придбання ліцензії

Фізичною особою — підприємцем, яка застосовує загальну систему оподаткування, придбано ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності. Чи можна суму сплачених платежів за ліцензію врахувати у складі витрат?

До складу витрат, зокрема, відносяться платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичною особою — підприємцем, одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, які пов’язані з господарською діяльністю такої особи (пп. 177.4.3 п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу).

Підпунктом 5 пп. 6 наказу № 481 передбачено, що у Книзі у графі 5 зазначаються реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, що безпосередньо пов’язані з отриманим доходом. Документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що засвічують факт оплати товарів, робіт, послуг.

Враховуючи норми Податкового кодексу та положення зазначеного наказу, до складу витрат звітного періоду відносяться понесені витрати, підтверджені первинними документами, що засвічують факт оплати.

Отже, суму сплачених платежів за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізична особа — підприємець має право включати до складу витрат звітного періоду, в якому вони сплачені.

Витрати на сплату податків

Чи може фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, віднести до складу витрат суми сплаченого земельного податку та податку на нерухомість?

До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, зокрема, належать суми податків, зборів, пов’язані з проведенням господарської діяльності такої фізичної особи — підприємця (крім, зокрема, податку на майно) (пп. 177.4.3 п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу). Склад податку на майно визначено ст. 265 Кодексу, згідно з п. 265.1 якої податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю.

Таким чином, до переліку витрат фізичної особи — підприємця, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, не включаються суми земельного податку та податку на нерухоме майно.

Особисте відрядження

Фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, перебувала в особистому відрядженні. Чи можливо витрати, понесені під час такого відрядження, віднести до складу витрат?

Згідно з п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця.

Пунктом 177.4 цієї статті визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування. Однак такий перелік не містить витрат, понесених фізичною особою — підприємцем на загальній системі оподаткування у зв’язку з особистим відрядженням.

Таким чином, фізична особа — підприємець, яка використовує загальну систему оподаткування, не має права включати до складу витрат суму коштів, витрачених нею під час особистого перебування у відрядженні, оскільки такі витрати не містяться в переліку витрат, визначених п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу.

Охорона приміщень

Чи може фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, включати до складу витрат витрати на оплату послуг з охорони приміщень, у тому числі тих, які здаються в оренду?

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, який не передбачає включення до складу витрат оплату послуг з охорони приміщень, визначено п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу.

Тобто вартість оплачених послуг з охорони приміщень, у тому числі тих, які здаються в оренду, не включається до складу витрат фізичної особи — підприємця на загальній системі оподаткування.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 481 — наказ Міндоходів України  від 16.09.2013 р. № 481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення»

Автор: 

Галина Жук, начальник відділу адміністрування податків і зборів із самозайнятих осіб Управління адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС України