Записник Бухгалтера Загальні питання Як заповнюється уточнююча декларація з рентної плати та додаток 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» у разі виявлення помилок за минулий податковий період при обчисленні податкового зобов’язання з рентної плати за спеціальне використання води?

Як заповнюється уточнююча декларація з рентної плати та додаток 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» у разі виявлення помилок за минулий податковий період при обчисленні податкового зобов’язання з рентної плати за спеціальне використання води?

Податкова декларація з рентної плати (далі – декларація) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719. Невід’ємною частиною декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води (далі – розрахунок) здійснюється у Додатку 5 до декларації (далі – Додаток 5).
Уточнююча декларація подається разом з додатками, у яких виявлені помилки, окремо за кожний податковий період.
У декларації та Додатках 5 до неї заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. При цьому у разі подання декларації та додатків до неї на паперових носіях за відсутності значення рядок прокреслюється, а у разі подання декларації засобами електронного зв’язку – не заповнюється. Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.
У відповідності до приміток, зазначених у декларації:
у графі «порядковий №» зазначається номер декларації арабськими цифрами, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року Податкових декларацій;
у рядку 1.1 уточнюючої декларації зазначається звітний (податковий) період, у якому здійснюєтьсяуточнення податкових зобов’язань: квартал – І, ІІ, ІІІ, ІV та рік.
у рядку 1.2 уточнюючої декларації зазначається звітний (податковий) період, що уточнюється: квартал – І, ІІ, ІІІ, ІV та рік.
у рядку 2 зазначаються:
повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами;
код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи. Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
код виду економічної діяльності (КВЕД);
код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, за місцезнаходженням контролюючого органу, до якого подається податкова декларація. Відповідно зазначений код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ проставляється у рядках 3 Додатків 5, що додаються до цієї декларації;
податкова адреса, поштовий індекс, міжміський код, тел./факс;
електронна адреса (за бажанням платника);
у рядку 3 – найменування контролюючого органу, до якого подається декларація (відповідно до п. 257.3 ст. 257 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник рентної плати подає податкові декларації до контролюючих органів за основним та/або за неосновним місцем обліку залежно від наявних об’єктів оподаткування, зокрема з рентної плати за спеціальне використання води – за місцезнаходженням водного об’єкта);
у рядку 4.4.1 – податкове зобов’язання, що збільшується або зменшується (сума різниці між рядками 14.1 та 14.2 Додатків 5);
у рядку 4.4.2 – сума штрафу (сума рядків 16 Додатків 5);
у рядку 4.4.3 – сума пені (сума рядків 17 Додатків 5).
У відповідності до приміток, зазначених у Додатку 5:
у графі «порядковий № Податкової декларації» зазначається номер декларації, до якої додається цей розрахунок;
у графі «Розрахунок №» – арабськими цифрами зазначається порядковий номер розрахунку, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання;
зазначається тип розрахунку «уточнюючий»;
у рядку 1.1 уточнюючої декларації зазначається звітний (податковий) період, у якому здійснюєтьсяуточнення податкових зобов’язань: квартал – І, ІІ, ІІІ, ІV та рік.
у рядку 1.2 уточнюючої декларації зазначається звітний (податковий) період, що уточнюється: квартал – І, ІІ, ІІІ, ІV та рік.
у рядку 2 – код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи. Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
у рядку 3 – код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, зазначений у рядку 2 Податковоїдекларації, до якої додається розрахунок;
у рядку 4 – інформація про отриманий документ на спеціальне водокористування (номер спеціального дозволу, дата видачі – дд.мм.рррр., строк дії у роках). При цьому відповідно до роз’яснень, наданих у листі ДФС
від 27.01.2016 № 2604/7/99-99-15-04-02-17 (далі – лист № 2604), платники, які є первинними водокористувачами, зазначають інформацію щодо отриманого у визначеному законодавством порядку дозволу на спеціальне водокористування, зокрема, дата видачі та термін дії. Платники, які не належать до категорії первинних водокористувачів, рядок 4 розрахунку не заповнюють.
у рядку 5 – код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням водного об’єкта;
у рядку 6 – код водних об’єктів згідно з додатком 16 до Податкової декларації. Останній розряд коду повинен бути відмінним від «0». Для кожного типу водного об’єкта заповнюється окремий розрахунок (для отримання інформації щодо кодифікації водних об’єктів за типом водного об’єкта та напрямом використання води слід звертатись до установи, де отримано спеціальний дозвіл та/або договір на поставку води). Методичні рекомендації щодо заповнення цього реквізиту наведені у листі № 2604. Платники, які видобувають та/або споживають обсяги води із змішаних джерел водопостачання, керуючись п. 255.10 ст. 255 ПКУ, складають окремі Додатки 5 за кожним джерелом, з яких формуються (наповнюються) такі змішані джерела, із зазначенням у р. 6 відповідних кодів;
у рядку 7 – розмір встановленого річного ліміту використання води у куб. м. згідно з отриманим дозвільним документом;
у рядку 8 – обсяг використаної води, визначеної за кодом типу водного об’єкта, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з рентної плати з початку року, в куб. м.;
у рядку 8.1 – обсяг використаної води в межах установленого річного ліміту згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, в куб. м.;
у рядках 8.1.1 та 8.1.2 – обсяг використаної води в межах установленого річного ліміту з урахуванням відсоткового співвідношення поверхневої та підземної води, встановленого органом, який здійснює централізоване водопостачання в поточному році, в куб. м.;
у рядку 8.2 – обсяг використаної води понад установлений річний ліміт згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, в куб. м.;
у рядках 8.2.1 та 8.2.2 – обсяг використаної води понад установлений річний ліміт з урахуванням відсоткового співвідношення поверхневої та підземної води, встановленого органом, який здійснює централізоване водопостачання в поточному році, в куб. м.;
у рядках 9 (9.1 та 9.2) та 10 (10.1, 10.2, 10.3 та 10.4) – ставки рентної плати та коефіцієнти до них зазначаються згідно із ст. 255 ПКУ;
у рядку 11 – податкове зобов’язання з початку року, яке визначається за наведеною формулою в цьому рядку, при цьому значення показника «V» становить:
для водних ресурсів, що входять виключно до складу напоїв, – 1;
для водних ресурсів для потреб рибництва – 10000;
за спеціальне використання поверхневих та підземних вод, шахтної, кар’єрної та дренажної води – 100;
у рядку 12 – податкове зобов’язання з початку року за попередній податковий (звітний) період: за I квартал, або за півріччя, або за 9 місяців;
у рядку 13 – податкове зобов’язання за податковий (звітний) квартал;
у рядку 14 – сума податкового зобов’язання, зазначена у рядку 13 додатка 5 раніше поданоїдекларації, що узгоджується у зв’язку із самостійним виявленням помилки;
у рядку 15 – розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданій декларації суми податкових зобов’язань, що самостійно узгоджується платником, визначеної відповідно до п.п. «а» абзацу третього п. 50.1 ст. 50 ПКУ (3 %);
у рядку 16 – сума штрафу;
у рядку 17 – сума пені, яка нараховується платником самостійно відповідно до до п.п. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 ПКУ з урахуванням п.п «а» п.п.129.1.1 п. 129.1 ст. 129 ПКУ.

Джерело: ЗІР, категорія 121.05