Записник Бухгалтера 1ДФ, Військовий збір, ПДФО Щодо відповідальності за незаповнення у формі № 1ДФ даних про виплату підприємцю

Щодо відповідальності за незаповнення у формі № 1ДФ даних про виплату підприємцю

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

21 вересня 2016 року № 20544/6/99-99-13-01-01-15

Щодо відповідальності за незаповнення у формі № 1ДФ даних про виплату підприємцю

Витяг

Пунктом 3.2 роздiлу III Порядку встановлено, що у графi 3а «Сума нарахованого доходу» вiдображається (за звiтний квартал) дохiд, який нарахований фiзичнiй особi вiдповiдно до ознаки доходу згiдно з довiдником ознак доходiв, наведеним у додатку до цього Порядку.

У разi нарахування доходу його вiдображення у графi 3а є обов’язковим незалежно вiд того, виплаченi такi доходи чи нi.

Довiдником ознак доходiв встановлено, що дохiд, нарахований (виплачений) самозайнятiй особi, вiдображається в податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «157».

Водночас, якщо у майбутнiх податкових перiодах (з урахуванням строкiв давностi, визначених ст. 102 ПКУ) платник податкiв самостiйно (у тому числi за результатами електронної перевiрки) виявляє помилки, що мiстяться у ранiше поданiй ним податковiй декларацiї (крiм обмежень, визначених цiєю статтею), вiн зобов’язаний надiслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларацiї за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку (п. 50.1 ст. 50 ПКУ).

Вiдповiдно до п. 119.2 ст. 119 ПКУ неподання, подання з порушенням встановлених строкiв, подання не у повному обсязi, з недостовiрними вiдомостями або з помилками податкової звiтностi про суми доходiв, нарахованих (сплачених) на користь платника податкiв, суми утриманого з них податку, якщо такi недостовiрнi вiдомостi або помилки призвели до зменшення та/або збiльшення податкових зобов’язань платника податку та/або до змiни платника податку тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi 510 гривень.

Тi самi дiї, вчиненi платником податкiв, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi 1020 гривень.

Отже, неподання податковим агентом податкової звiтностi про суми доходiв, нарахованих (сплачених) на користь платника податкiв, зокрема фiзичної особи — пiдприємця, є порушенням порядку подання iнформацiї про фiзичних осiб — платникiв податкiв, i до такого податкового агента застосовуються штрафнi санкцiї, передбаченi п. 119.2 ст. 119 ПКУ.

Голова
Р. Насiров