Записник Бухгалтера Заробітна плата, охорона праці ЧИ ПОВІДОМЛЯТИ ДФС ПРО ПРИЙНЯТТЯ ОСОБИ НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА

ЧИ ПОВІДОМЛЯТИ ДФС ПРО ПРИЙНЯТТЯ ОСОБИ НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА

Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17 червня 2015 №413 (далі за текстом – «Постанова №413») визначено, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додаткомдо початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

Згідно вищезазначеної Постанови №413, інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу, вноситься до реєструстрахувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

З наведенного вбачається, що для виконання порядку повідомленняДержавній фіскальній службі про прийняття працівника на роботу, необхідна наявність наступних обставин:

– існування юридичної особи, на роботу до якої приймається працівник;

– об’єктивна можливість подання повідомлення до початку роботи працівника;

– подання повідомлення за формою, передбаченою Порядком №413.

Вищезазначений порядок повідомлення про прийняття працівника на роботу не застосовується до керівника новоствореної юридичної особи з огляду на таке:

1. Згідно Постанови №413, повідомлення про працівника подається заформою згідно з додатком.

Затверджений додаток до Постанови №413 «ПОВІДОМЛЕННЯ про прийняття працівника на роботу» складається, зокрема, з граф: «Код згідно зЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**» в якому необхідно зазначити код юридичної особи, що присвоюється при державній реєстрації юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб-підприємців та рядка «Найменування/прізвище, ім’я та по батькові страхувальника».

Відповідно до ч.4 ст.87 Цивільного Кодексу України, юридичнa особa вважaється створенoю з дня її дeржавної реєстрації.

Як зазначено в ст.6 Закону України «Про господарські товариства», товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

Згідно ч. 4 ст. 91 Цивільного Кодексу України, цивiльна прaвоздатність юридичнoї осoби виникає з мoменту її ствoрення і пpипиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру зaпису пр o її припинeння.

Тaким чинoм, нoвостворена юридична особа до дня її державної реєстрації не має цивiльної дієздатності. Іншими словами, до дня державної реєстрації юридичної особи не існує.

Відповідно, до дня державної реєстрації не існує назви та ідентифікаційного код y юридичної особи, що фaктично не дaє можливості подати Повідомлення прo працівника (керівника) завчаснo, до пoчатку роботи, за формою, передбаченою Порядком №413 (тобто із зазначенням коду ЄДРПОУ і назви юридичної особи).

Також, слід додати, що Постанова №413 передбачає необхідність внесення до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб інформації, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу.

У випадку подання повідомлення Державній фіскальній службі до дня державної реєстрації юридичної особи (тобто з дефектами форми (назва/код ЄДРПОУ) вищезазначена інформація буде некоректною для її внесення до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб, оскільки не міститиме необхідних даних про роботодавця працівника (керівника), передбачених Положенням про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого Постановою Правління Пенсійного фонду України 18.06.2014 № 10-1.

2. Умова Порядку №413 щодо можливості подання повідомлення про працівника власником підприємства також не може бути застосована.

Власниками юридичної особи її засновники стають лише з дня державної реєстрації новоствореної юридичної особи. До цього ж часу, засновниками лише проголошується намір створити юридичну особу (в нашому випадку – ТОВ), що оформлюється відповідним рішенням.

До моменту державної реєстрації гроші, або інше майно, що планується внести до статутного капіталу юридичної особи в якості вкладу, є особистою власністю її засновників.

Іншими словами, якщо відсутнє майно (юридична особа), то відсутній і її власник.

Подання ж повідомлення власником підприємства (учасником ТОВ) після державної реєстрації юридичної особи (наприклад, в день державної реєстрації) також не дає можливість виконати умови Порядку №413 щодо завчасного поданнядо пoчатку роботи, оскільки керівник юридичної особи (директор ТОВ) приступає до своєї роботи з дня внесення відомостей про нього до Єдиногодержавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – «ЄДР»), тобто з дня державної реєстрації юридичної особи.

3. Державна реєстрація юридичної особи здійснюється, зокрема, на підставі: Закону України « Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5); Наказу Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

При здійсненні державної реєстрації юридичної особи, державний реєстратор зобов’язаний внести відомості до ЄДР стосовно керівника юридичної особи, що створюється.

Без внесення до ЄДР ідентифікаційних даних про керівника державна реєстрація юридичної особи не відбувається.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України « Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань », якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Отже, з дня державної реєстрації новостворюваної юридичної особи, в ЄДР наявні відомості про її керівника, що вважаються достовірними.

Таким чином, початком роботи керівника юридичної особи є день внесення державним реєстратором відомостей про нього до ЄДР.

Оскільки Порядком №413 передбачено, що повідомлення про прийняття працівника на роботу повинно бути подано до початку роботи, то така вимога апріорі не може бути реалізована, адже до дати державної реєстрації юридичної особи не існувало.

Складення ж документу про те, що директор ТОВ приступає до роботи не в день державної реєстрації, а будь-якого іншого дня (наприклад, в день, наступний за днем держреєстрації) є незаконним, оскільки, за законодавством України, юридична особа не може існувати без хоча б одного працівника – керівника. Це випливає, зокрема, з Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та підзаконних актів.

4. Дійсно, на даний час існує протилежна думка стосовно повідомлення про прийняття на роботу працівника – керівника новоствореної юридичної особи.

Наприклад, виходячи з позиції Державної інспекції України з питань праці,викладеної в листі від 03.08.2015 р. N 1364/24/21/01/2298-15,юридична особа одночасно з часу державної реєстрації порушує трудове законодавство України й повинно нести адміністративну відповідальність, передбачену частинами третьою тa четвертою статті 41 Кодексу Укрaїни про aдміністративні прaвопорушення.

Підтримує таку ж позицію Міністерство соціальної політики України в листі від 18.09.2015 р. N 14209/0/14-15/13. Дaний oрган вкaзyє, щo пoрядoк пoвідомлення про прийняття працівника нa рoбoту стoсується тaкож i пpийняття (oбрання) нa рoботу керiвників юридичних осiб. Також, нa дyмку Міністерства соціальної політики України, у випадку прийняття керівника на нoвoстворене підприємствo, установу, oрганізацію пoвідомлення прo пpийняття працiвника на роботу до тeриторіальних оргaнів Дeржавної фiскальнoї слyжби мaє бyти пiдписано осoбою, якa визначенa внyтрішніми дoкументами пiдприємства, установи, організації або установчими документами.

Але така позиція є помилковою, оскільки, не маючи ані правоздатності, ані дієздатності юридична особа не може здійснити таке повідомлення про прийняття на роботу працівника-директора у новостворену юридичну особу, оскільки за день до державної реєстрації юридичної особи де-юре та де-факто не існує.

Слід зауважити, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, мають лише інформаційний характер та не встановлюють правових норм.

Водночас, звертаю увагу на п.8 Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Державної фіскальної служби України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України 18.03.2016 № 759/5/371 , яким визначено, що Державна фіскальна служба України забезпечує доступ своїх територіальних органів до відомостей про проведені реєстраційні дії, документів в електронній формі, отриманих з Реєстру.

Таким чином, при здійснені державної реєстрації новоствореної юридичної особи територіальні органи Державної фіскальної служби України повідомлені як, про факт створення юридичної особи, так і про особу її керівника.

Джерело: ЛІГА.Блоги