Записник Бухгалтера Єдиний податок (юр особи),Єдиний податок ФОП Упрощенная система налогообложения и виды деятельности, запрещенные для единщиков

Упрощенная система налогообложения и виды деятельности, запрещенные для единщиков

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

19 жовтня 2016 року № 2272/10/15-32-12-04-22

Головне управлiння ДФС в Одеськiй областi розглянуло Ваш запит щодо застосування окремих норм податкового законодавства суб’єктами господарювання, якi перебувають на спрощенiй системi оподаткування, зокрема, якщо вони мають КВЕД 46.21 «Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин», та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України вiд 02.02.2010 № 2755-IV зi змiнами та доповненнями (далi — ПКУ) повiдомляє наступне.

Згiдно iз ст. 42 Господарського кодексу України вiд 16.01.2003 року № 436-IV (далi — ГКУ) пiдприємництво — це самостiйна, iнiцiативна, систематична, на власний ризик господарська дiяльнiсть, що здiйснюється суб’єктами господарювання (пiдприємцями) з метою досягнення економiчних i соцiальних результатiв та одержання прибутку.

Вiдповiдно до п. 55.1 ст. 55 ГКУ суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських вiдносин, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, реалiзуючи господарську компетенцiю (сукупнiсть господарських прав та обов’язкiв), мають вiдокремлене майно i несуть вiдповiдальнiсть за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крiм випадкiв, передбачених законодавством.

Правовi засади застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi, а також справляння єдиного податку встановлено гл. 1 р. XIV ПКУ.

Вiдповiдно до пункту 291.3 статтi 291 ПКУ юридична особа може самостiйно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа вiдповiдає вимогам та реєструється платником єдиного податку у порядку, визначеному главою 1 роздiлу XIV ПКУ.

Згiдно з п.п. 5 п. 298.3 ст. 298 ПКУ у заявi про застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються обранi суб’єктом господарювання види господарської дiяльностi згiдно з Нацiональним класифiкатором України «Класифiкацiя видiв економiчної дiяльностi ДК 009:2010», який затверджено наказом Державного комiтету з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 11.10.2010 № 457 (далi — ДК 009:2010).

КВЕД — це статистичний iнструмент для впорядкування економiчної iнформацiї.

Вiдповiдно до нацiонального класифiкатора ДК 009:2010 секцiя G «Послуги щодо оптової та роздрiбної торгiвлi, послуги щодо ремонтування автотранспортних засобiв i мотоциклiв» включає роздiли 45-47, зокрема роздiл 46 «Оптова торгiвля, крiм торгiвлi автотранспортними засобами та мотоциклами».

Згiдно з Методологiчними основами та поясненнями до позицiй Класифiкацiї видiв економiчної дiяльностi, якi затвердженi наказом Державного комiтету статистики України вiд 23.12.2011 №396 (далi — Наказ №396) до групи 46.2 «Оптова торгiвля сiльськогосподарською сировиною та живими тваринами» вiдноситься клас 46.21 «Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин», який включає:

– оптову торгiвлю зерном, насiнням i кормами для тварин (_46.21.1);

– оптову торгiвлю необробленим тютюном (_46.21.2).

При цьому варто враховувати наступне, що пiдакцизнi товари (продукцiя) — товари за кодами згiдно з УКТ ЗЕД, на якi цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку (пп. 14.1.145 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Реалiзацiя пiдакцизних товарiв (продукцiї) — будь-якi операцiї на митнiй територiї України, що передбачають вiдвантаження пiдакцизних товарiв (продукцiї) згiдно з договорами купiвлi-продажу, мiни, поставки та iншими господарськими, цивiльно-правовими договорами з передачею прав власностi або без такої, за плату (компенсацiю) або без такої, незалежно вiд строкiв її надання, а також безоплатного вiдвантаження товарiв, у тому числi з давальницької сировини, реалiзацiя суб’єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв (пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Вiдповiдно до п. 215.1 ст. 215 ПКУ до пiдакцизних товарiв належать:спирт етиловий та iншi спиртовi дистиляти, алкогольнi напої, пиво, тютюновi вироби, тютюн та промисловi замiнники тютюну, нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне , автомобiлi легковi, кузови до них, причепи та напiвпричепи, мотоцикли, транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, транспортнi засоби для перевезення вантажiв, електрична енергiя.

Крiм цього, п. 215.2 ст. 215 ПКУ визначено ставки акцизного податку та перелiк товарiв, з яких справляється акцизний податок.

Так, вiдповiдно до п.п. 215.3.2 п. 215.3 ст. 215 ПКУ ставки акцизного податку визначаються з урахуванням коду товару згiдно з УКТ ЗЕТ 2401 (тютюнова сировина, тютюновi вiдходи) або 2403 (тютюн та замiнники тютюну, iншi, промислового виробництва; тютюн «гомогенiзований» або «вiдновлений»; тютюновi екстракти та есенцiї), тодi зазначена продукцiя буде вiдноситися до перелiку пiдакцизних товарiв.

Нормами п. 291.5 ст. 291 ПКУ визначено перелiк видiв дiяльностi, здiйснення яких не дає права на застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi. Зокрема, виробництво, експорт, iмпорт, продаж пiдакцизних товарiв (крiм роздрiбного продажу паливно-мастильних матерiалiв в ємкостях до 20 лiтрiв та дiяльностi фiзичних осiб, пов’язаної з роздрiбним продажем пива та столових вин).

Таким чином, обмеження можливостi обрання спрощеної системи оподаткування залежить вiд обраного виду економiчної дiяльностi. Якщо код виду дiяльностi за КВЕД ДК 009:2010 передбачає кiлька видiв господарської дiяльностi, в тому числi тi, якi не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, то платник єдиного податку у заявi про застосування спрощеної системи оподаткування зазначає перелiк видiв дiяльностi, якi вiднесено до вiдповiдного коду, крiм видiв господарської дiяльностi, на якi встановлено заборону.

Також повiдомляємо, що вiдповiдно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультацiя має iндивiдуальний характер i може використовуватися виключно платником податкiв, якому надано таку консультацiю.

Перший заступник начальника ГУ ДФС в Одеськiй областi
Н. Л. Гулакова