Записник Бухгалтера Акциз, земельний податок, вода Порядок заполнения Декларации акцизного налога

Порядок заполнения Декларации акцизного налога

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
23.01.2015  № 14
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
26.09.2016 № 841)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2015 р.
за № 105/26550

ПОРЯДОК
заповнення та подання декларації акцизного податку

І. Загальні положення

1. Декларацію акцизного податку (далі – Декларація) розроблено відповідно до статті 46 глави 2 розділу II, підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213, підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 та пункту 223.2 статті 223 розділу VI Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

2. Декларацію складають та подають особи, визначені статтею 212 розділу VI Кодексу як платники акцизного податку (далі – платник). Платники заповнюють та подають розділи та додатки до Декларації лише щодо тих операцій, які вони здійснюють і за якими у них виникають податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку, про що робиться відповідна відмітка у графі «Ознака подання» на останньому аркуші Декларації.

Платник, який відповідно до підпункту 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 розділу VI Кодексу є суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, заповнює та подає лише розділ Д та додаток 6 до Декларації.

3. Базовий податковий період для сплати акцизного податку відповідає календарному місяцю.

4. Об’єкти оподаткування акцизним податком та порядок визначення бази оподаткування встановлені статтями 213, 214 розділу VI Кодексу, перелік підакцизних товарів (продукції) та розмір ставок акцизного податку встановлено статтею 215 розділу VI Кодексу.

II. Складання Декларації

1. Декларація складається платником у порядку, встановленому статтею 48 глави 2 розділу II Кодексу. Додатки до Декларації є її невід’ємною частиною.

2. Декларація складається із загальної частини, що містить необхідні обов’язкові реквізити платника, шести розділів, що складаються платниками залежно від виду підакцизних товарів, додатків, що містять розрахунки для обчислення суми податку залежно від виду встановлених ставок акцизного податку, а також розділу, що заповнюється працівниками Державної фіскальної служби України (далі – контролюючий орган) після подання Декларації. Порядок заповнення Декларації окремо за кожним розділом наводиться у розділі IV, а додатків – у розділі V цього Порядку.

3. У загальній частині Декларації платник вказує тип поданої Декларації (звітна, звітна нова, уточнююча), звітний (податковий) період, за який подається Декларація, а у разі уточнення показників попередніх звітних періодів – також звітний (податковий) період, що уточнюється. В уточнюючій Декларації звітний (податковий) період дорівнює звітному (податковому) періоду, що уточнюється.

4. У Декларації вказуються згідно з реєстраційними документами повне найменування та код за ЄДРПОУ – для юридичної особи (відокремленого підрозділу) та прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта – для фізичної особи – платника податку. Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Дані про податкову адресу зазначаються відповідно до вимог статті 45 глави 1 розділу ІІ Кодексу.

5. Декларація містить найменування контролюючого органу, до якого вона подається, дату подання, ініціали, прізвище, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) та підпис платника – фізичної особи або підписи посадових осіб платника – юридичної особи, засвідчені печаткою платника (за наявності).

6. У Декларації зазначаються платники, перелік яких визначено статтею 212 розділу VI Кодексу.

7. Усі показники у Декларації (крім додатків) проставляються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

8. Декларація підписується:

керівником платника або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу;

фізичною особою – платником або його законним представником.

9. Якщо платник вважає, що форма Декларації збільшує або зменшує його податкові зобов’язання всупереч нормам Кодексу, він має право зазначити цей факт у додатку 10 до Декларації.

III. Подання Декларації до контролюючих органів

1. Платник самостійно обчислює суму податкового зобов’язання, яку зазначає у Декларації.

2. Декларація за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, подається платником щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, до контролюючого органу за місцем обліку такого платника. Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, має перебувати на обліку та подавати Декларацію до контролюючих органів за місцезнаходженням пунктів продажу товарів.

3. Платником заповнюються лише відповідний розділ і додатки до Декларації, які відповідають виду господарської діяльності платника, виду підакцизних товарів (продукції). Якщо платник є одночасно платником акцизного податку за різними видами господарської діяльності згідно зі статтею 212 Кодексу, він подає одну Декларацію з відповідними розділами та додатками до неї.

Відмітка про подання конкретного розділу Декларації та додатка до Декларації із зазначенням кількості примірників та кількості сторінок проставляється на останньому аркуші Декларації.

4. Платник, визначений підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Кодексу, а також платник, який має діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право провадження діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язаний подавати Декларацію за кожний звітний (податковий) період незалежно від того, чи провадив такий платник господарську діяльність у цьому періоді, чи ні.

5. Декларація подається до контролюючого органу особисто платником (уповноваженою ним особою), або надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, або надається засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

6. У разі надсилання Декларації поштою платник зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації.

7. У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення контролюючому органу з вини оператора поштового зв’язку такий оператор несе відповідальність згідно із законом. У такому разі платник звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання Декларації.

Платник протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов’язаний надіслати поштою або надати особисто на його вибір контролюючому органу другий примірник Декларації разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.

8. Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення чи затримки його вручення платник зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання, самостійно визначену ним у Декларації, протягом строків, установлених Кодексом.

9. Під час прийняття Декларації уповноважена посадова особа контролюючого органу, у якому перебуває на обліку платник, зобов’язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів платника, передбачених пунктами 48.3, 48.4 статті 48 глави 2 розділу II Кодексу. Інші показники, зазначені в поданій Декларації, до її прийняття перевірці не підлягають.

10. Посадова особа контролюючого органу, у якому перебуває на обліку платник, зобов’язана зареєструвати подану Декларацію датою її фактичного отримання за умови дотримання платником вимог статті 49 глави 2 розділу II Кодексу.

11. Декларація, надана платником, вважається прийнятою за умови дотримання умов, визначених статтями 48, 49 глави 2 розділу II Кодексу. Відмова посадової особи контролюючого органу прийняти Декларацію з будь-яких причин, не визначених статтею 49 глави 2 розділу II Кодексу, забороняється.

12. У разі подання платником до контролюючого органу Декларації, заповненої з порушеннями вимог пунктів 48.3, 48.4 статті 48 глави 2 розділу II Кодексу, такий контролюючий орган зобов’язаний надати такому платнику письмове повідомлення про відмову у прийнятті Декларації із зазначенням причин такої відмови (у разі отримання Декларації поштою або засобами електронного зв’язку – протягом п’яти робочих днів з дня її отримання, у разі отримання особисто – протягом трьох робочих днів з дня її отримання).

13. У разі отримання відмови контролюючого органу у прийнятті Декларації платник має право подати нову Декларацію та сплатити штраф у разі порушення строку її подання або оскаржити рішення контролюючого органу у порядку, встановленому статтею 56 глави 4 розділу II Кодексу.

14. Незалежно від наявності відмови у прийнятті Декларації платник зобов’язаний погасити податкове зобов’язання, самостійно визначене ним у такій Декларації, протягом строків, установлених Кодексом.

15. Якщо останній день строку подання Декларації припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Граничні строки подання зазначеної декларації можуть бути збільшені за правилами та на підставах, які передбачені Кодексом.

16. Платник, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт недоплати – заниження податкового зобов’язання минулих звітних (податкових) періодів, зобов’язаний подати:

або уточнюючу Декларацію разом із розрахунком суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (додаток 8), і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків такої суми до подання уточнюючої Декларації;

або розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (додаток 8), у складі звітної (звітної нової) Декларації за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, і сплатити суму податкового зобов’язання за звітний (податковий) період, суму недоплати та штраф у розмірі п’яти відсотків суми такої недоплати до подання звітної (звітної нової) Декларації.

Якщо після подання Декларації за звітний період платник подає нову Декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку її подання за такий самий звітний період, штрафи, визначені пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу, не застосовуються.

17. У разі якщо за результатами подання уточнюючого розрахунку виникає потреба у поверненні надміру сплаченого акцизного податку, таке повернення проводиться відповідно до порядку, визначеного наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня 2015 року № 1146 «Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2015 року за № 1679/28124.

18. Відомості, наведені в Декларації, повинні підтверджуватися первинними документами та даними бухгалтерського обліку.

IV. Порядок заповнення Декларації

1. Крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов’язання та/або пені, яку зазначає у Декларації, що подається до контролюючого органу у строки, встановлені Кодексом. Податкове зобов’язання, самостійно визначене платником акцизного податку, не підлягає оскарженню.

2. Вступна частина Декларації заповнюється в порядку, визначеному у розділі II цього Порядку.

3. Розділ А «Податкові зобов’язання із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше» Декларації заповнюється платниками акцизного податку із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива та продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше в такому порядку:

1) у першій графі рядків А1-А10 зазначаються коди розділу та операцій із спиртом етиловим та іншими спиртовими дистилятами, алкогольними напоями, пивом та продуктами із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;

2) у другій графі рядків А1-А10 зазначається перелік операцій із виробленими на території України спиртом етиловим та іншими спиртовими дистилятами, алкогольними напоями та пивом, із ввезеними на митну територію України алкогольними напоями, маркованими марками акцизного податку;

3) у третій графі рядків А1-А10 зазначаються коди показників додатків до Декларації, що використовуються для обчислення сум акцизного податку із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, та номери колонок додатків, дані яких вносяться до четвертої графи цього розділу;

4) у четвертій графі рядків А1-А10 зазначаються суми акцизного податку, обчислені згідно з додатками 1, 3 до Декларації, які проставляються відповідно до номерів граф додатків.

При цьому у рядку А10 сума акцизного податку з обсягів алкогольних напоїв, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку, які були отримані та втрачені платником податку, зазначається окремо для вироблених(ої) товарів (продукції) – рядок А10.1 та для імпортованих(ої) товарів (продукції) – рядок А10.2.

Суми акцизного податку, що зазначаються у четвертій графі рядків А1-А10, обчислюються за формами згідно з додатками 1, 3 до Декларації, які заповнюються та надаються із зазначенням у верхньому лівому куті додатків коду операції та рядка, що визначені у першій колонці розділу А;

5) у рядках А11, А12 зазначаються суми коригування податкових зобов’язань зі спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, розмір яких обчислюється за формами згідно з додатками 1, 3 до Декларації:

у рядках А11.1, А12.1 відображається зменшення суми податку на суму, обчислену з повернених спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива платнику, що раніше були реалізовані або ввезені платником, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу;

у рядках А11.2, А12.2 відображається зменшення суми податку в інших випадках (передбачається коригування податкового зобов’язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов’язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

6) у рядку А13 проставляється сума пільг з операцій, що не підлягають оподаткуванню (операції з вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) за межі митної території України та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, підтверджені належно оформленими документами), зазначених у пункті 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формою згідно з додатком 4 до Декларації (формується на підставі даних додатків 1, 3 до Декларації);

7) у рядку А14 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначеним у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формами згідно з додатками 1, 4 до Декларації;

8) у рядку А15 виробником спирту етилового сума пільг за наданими йому податковими векселями або за сумами акцизного податку, сплаченими виробником алкогольних напоїв грошовими коштами до отримання спирту етилового, призначеного для переробки на продукцію, визначену в статті 225, пункті 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу, проставляється за формами згідно з додатками 1, 4 до Декларації;

9) у рядку А16 зазначається сума податкових зобов’язань з вироблених підакцизних товарів, що визначається як сума рядків А1-А9 та А 10.1, за вирахуванням рядків А3, А11. У рядках А16.1-А16.5 зазначаються суми податкового зобов’язання відповідно до кодів бюджетної класифікації окремо зі спирту етилового, лікеро-горілчаної продукції, виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше (окремо з алкогольної продукції, з якої акцизний податок сплачується при придбанні акцизних марок, та за звітний місячний період), пива, вироблених на території України, виходячи з розрахунків за формами згідно з додатками 1, 3 до Декларації, за тими операціями, які здійснює платник;

10) у рядку А17 зазначається сума податкових зобов’язань із ввезених підакцизних товарів, що визначається як сума рядків А3, А10.2, за вирахуванням рядка А12. У рядках А17.1, А17.2, А17.3 зазначаються суми податкового зобов’язання відповідно до кодів бюджетної класифікації окремо з лікеро-горілчаної продукції, виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше, пива, ввезених на митну територію України, виходячи з розрахунків за формами згідно з додатками 1, 3 до Декларації, за тими операціями, які здійснює платник.

4. Розділ Б «Податкові зобов’язання з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів)» заповнюється платниками акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів) в такому порядку:

1) у першій графі рядків Б1-Б8 зазначаються коди розділу та операцій з тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, тютюновою сировиною, тютюновими відходами, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;

2) у другій графі рядків Б1-Б8 зазначається перелік операцій з тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну, тютюновою сировиною, тютюновими відходами, в результаті яких у платника виникає податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку;

3) у третій графі рядків Б1-Б8 зазначаються коди показників додатків, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини, тютюнових відходів, та номери колонок додатків, дані яких вносяться до Декларації;

4) у четвертій графі рядків Б1-Б8 зазначаються суми акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини, тютюнових відходів, обчислені за формами згідно з додатками 1, 2, 5 до Декларації.

При цьому у рядку Б8 сума акцизного податку з обсягів підакцизних товарів, для маркування яких придбавалися марки акцизного податку, які були отримані та втрачені платником податку, зазначаються окремо обсяги вироблених товарів (продукції) – рядок Б8.1 та обсяги імпортованих товарів (продукції) – рядок Б8.2.

Суми акцизного податку у четвертій графі рядків Б1-Б8 обчислюються за формами згідно з додатками 1, 2, 5 до Декларації, які заповнюються та надаються із зазначенням у верхньому лівому куті додатків коду операції та рядка, визначених у першій колонці розділу Б;

5) у рядках Б9, Б10 зазначаються суми зменшення (коригування) податкових зобов’язань, розмір яких також обчислюється за формами згідно з додатками 1, 2 до Декларації:

у рядках Б9.1, Б10.1 відображається зменшення (коригування) суми податку на суму, обчислену з повернених тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини, тютюнових відходів платнику податку, що раніше були відповідно реалізовані або ввезені платником, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу;

у рядках Б9.2, Б10.2 відображаються інші випадки коригування (зменшення (коригування) податкового зобов’язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов’язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

6) у рядку Б11 проставляється сума пільг з операцій, що не підлягають оподаткуванню (операції з вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) за межі митної території України та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, підтверджені належно оформленими документами), зазначених у пункті 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формами згідно з додатками 1, 2, 4 до Декларації;

7) у рядку Б12 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначеним у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формами згідно з додатками 1, 2, 4 до Декларації;

8) у рядку Б13 зазначається сума податкових зобов’язань, нарахованих з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, тютюнової сировини, тютюнових відходів, що визначається як сума рядків Б1-Б7 та Б8.1, за вирахуванням рядків Б2, Б9. У рядках Б13.1, Б13.2 проставляються суми податкового зобов’язання відповідно до кодів бюджетної класифікації, обчислені окремо за специфічною та адвалорною ставками акцизного податку для вироблених на території України тютюнових виробів;

9) у рядку Б14 зазначається сума податкових зобов’язань, нарахованих з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну (в тому числі тютюнової сировини, тютюнових відходів), що визначається як сума рядків Б2, Б8.2, за вирахуванням рядка Б10. У рядках Б14.1, Б14.2 проставляються суми податкового зобов’язання відповідно до кодів бюджетної класифікації, обчислені окремо за специфічною та адвалорною ставками акцизного податку для ввезених на митну територію України тютюнових виробів.

Сума акцизного податку за адвалорною ставкою визначається як різниця між загальною сумою податкового зобов’язання (графа 17 додатка 2 до Декларації) та сумою акцизного податку за специфічною ставкою (графа 13 додатка 2 до Декларації).

5. Розділ В «Податкові зобов’язання з реалізації пального» заповнюється платниками акцизного податку, визначеними підпунктами 213.1.1, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу, які здійснюють реалізацію пального у розумінні абзацу другого підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу (поняття пального визначено підпунктом 14.1.141-1пункту 14.1 статті 14 розділу І Кодексу), у такому порядку:

1) у першій графі рядків В1-В10 зазначаються коди розділу та операцій з підакцизними товарами (продукцією), оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;

2) у другій графі рядків В1-В10 зазначається перелік операцій з підакцизними товарами (продукцією), у результаті яких виникає податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку;

3) у третій графі рядків В1-В10 зазначаються коди показників додатків до Декларації, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), та номери колонок додатків, дані яких вносяться до Декларації;

4) у четвертій графі рядків В1-В10 зазначаються суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), обчислені за формами згідно з додатками 1, 11 до Декларації.

Суми акцизного податку у четвертій графі рядків В1-В10 (крім В2) обчислюються за формою згідно з додатком 1 до Декларації, яка заповнюється та надається із зазначенням у верхньому лівому куті додатка коду операції та рядка, визначених у першій графі розділу В.

Сума акцизного податку у четвертій колонці рядка В2 обчислюється за формою згідно з додатком 1-1 до Декларації;

5) у рядку В11 зазначаються суми зменшення (коригування) податку, які обчислюються також за формою згідно з додатком 1 до Декларації:

у рядку В11.1 зазначається зменшення (коригування) суми податку на суму, обчислену з повернених підакцизних товарів (продукції) платнику, що раніше були реалізовані, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 розділу VI Кодексу;

у рядку В11.2 зазначається зменшення (коригування) суми податку на суму акцизного податку, сплаченого із підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального, згідно з пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу. Для кожного випадку виготовлення пального із використанням підакцизної сировини подається окремий розрахунок згідно з додатком 1 до Декларації;

у рядку В11.3 зазначаються суми зменшення податку в інших випадках (коригування податкового зобов’язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов’язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

6) у рядку В12 проставляється сума пільг з операцій, які не підлягають оподаткуванню (операції з вивезення (експорту) та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, підтверджені належно оформленими документами), перелік яких зазначений у пункті 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формою згідно з додатком 4 до Декларації;

7) у рядку В13 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначеним у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування такої суми акцизного податку здійснюється за формою згідно з додатком 4 до Декларації;

8) у рядку В14 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими при отриманні нафтопродуктів за нульовою ставкою для виробництва етилену згідно з пунктом 229.2 статті 229 розділу VI Кодексу;

9) у рядку В15 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими для отримання нафтопродуктів як сировини для виробництва у хімічній промисловості за нульовою ставкою згідно з пунктом 229.4 статті 229 розділу VI Кодексу, за даними колонки 11 додатка 4 до Декларації;

10) у рядку В16 проставляється сума пільг за податковими векселями, виданими для отримання речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, які отримані як сировина для виробництва у хімічній промисловості, за нульовою ставкою згідно з пунктом 229.6 статті 229 розділу VI Кодексу, за даними колонки 11 додатка 4 до Декларації;

11) у рядку В17 зазначається сума податкових зобов’язань за цим розділом, що визначається як сума рядків В1-В10, за вирахуванням рядка В11.

6. Розділ Г «Податкові зобов’язання з автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів (включаючи мопеди), велосипедів з допоміжним мотором, з колясками або без них, моторних транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, моторних транспортних засобів для перевезення вантажів» заповнюється у такому порядку:

1) у першій графі рядків Г1-Г7 зазначаються коди розділу та операцій з підакцизними товарами (продукцією), оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;

2) у другій графі рядків Г1-Г7 зазначається перелік операцій з підакцизними товарами (продукцією), у результаті яких виникає податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку;

3) у третій графі рядків Г1-Г7 зазначаються коди показника додатків до Декларації, що використовуються для обчислення сум акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), та номери колонок додатків, дані яких вносяться до Декларації;

4) у четвертій графі рядків Г1-Г7 зазначаються суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), обчислені за формою згідно з додатком 1 до Декларації.

Суми акцизного податку у четвертій графі рядків Г1-Г7 обчислюються за формою згідно з додатком 1 до Декларації, яка заповнюється та надається із зазначенням у верхньому лівому куті додатка коду операції та рядка, визначених у першій колонці розділу Г;

5) у рядку Г8 зазначаються суми зменшення податкового зобов’язання з підакцизних товарів (продукції), обчислені за формою згідно з додатком 1 до Декларації:

зменшення суми податку на суму, обчислену з повернених підакцизних товарів (продукції) платнику податку, що раніше були реалізовані або ввезені платником, як це передбачено пунктом 217.5 статті 217 та пунктом 218.4 статті 218 розділу VI Кодексу;

зменшення суми податку (в інших випадках коригування податкового зобов’язання на суму втрачених товарів (продукції), з яких не виникає податкове зобов’язання за обставин, перелічених у пункті 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу);

6) у рядку Г9 проставляється сума пільг з операцій, що не підлягають оподаткуванню (операції з вивезення (експорту) та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, підтверджені належно оформленими документами), перелік яких зазначений у пункті 213.2 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування суми пільг з акцизного податку здійснюється за формами згідно з додатками 1, 4 до Декларації;

7) у рядку Г10 проставляється сума пільг з операцій, що звільняються від оподаткування згідно з переліком таких операцій, зазначеним у пункті 213.3 статті 213 розділу VI Кодексу. Нарахування суми пільг з акцизного податку здійснюється за формами згідно з додатками 1, 4 до Декларації;

8) у рядку Г11 зазначається сума податкових зобов’язань (сума показників рядків Г1-Г7, за вирахуванням значення рядка Г8).

У рядках Г11.1-Г11.7 проставляються суми податкового зобов’язання відповідно до кодів бюджетної класифікації, обчислені окремо з моторних транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, включаючи водія (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 90 90 згідно з УКТ ЗЕД); автомобілів легкових та інших моторних транспортних засобів, призначених головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції 8702 згідно з УКТ ЗЕД), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони, гоночні автомобілі; моторних транспортних засобів для перевезення вантажів; кузовів для автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД; мотоциклів (включаючи мопеди) та велосипедів з допоміжним мотором, з колясками або без них; причепів та напівпричепів для тимчасового проживання у кемпінгах типу причіпних будиночків; автомобілів, які в установленому законодавством порядку подаються до органів внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації у зв’язку зі зміною моделі транспортного засобу, яка до переобладнання під час ввезення відповідала товарній позиції 8704 згідно з УКТ ЗЕД, а після переобладнання відповідає товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД.

7. Розділ Д «Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» заповнюється в такому порядку:

1) у рядках Д1.1-Д1.n у першій колонці зазначаються коди розділу та операцій з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу.

Коефіцієнт n – кількість рядків розділу Д, що має дорівнювати кількості додатків, поданих до Декларації. Наприклад, якщо додатків 6, n = 5, тобто останній рядок буде Д1.5;

2) у рядках Д1.1-Д1.n у другій графі зазначається код КОАТУУ відповідного місця здійснення роздрібної торгівлі підакцизними товарами;

3) у рядках Д1.1-Д1.n у третій графі зазначається код показника додатка, що використовується для обчислення суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

4) у рядках Д1.1-Д1.n у четвертій графі зазначаються податкові зобов’язання з акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами, розраховані окремо за кожним кодом за КОАТУУ, обчислені за формою згідно з додатком 6 до Декларації.

8. Розділ Е «Податкові зобов’язання з оптового постачання електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії» заповнюється у такому порядку:

1) у рядках Е1, Е2 у першій графі зазначаються коди розділу та операцій з оптового постачання електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії, оподаткування яких передбачено розділом VI Кодексу;

2) у рядках Е1, Е2 у другій графі зазначається перелік операцій з оптового постачання електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії, в результаті яких у платника виникає податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку;

3) у рядках Е1, Е2 у третій графі зазначаються коди показників додатків, що використовуються для обчислення суми податкових пільг з оптового постачання електричної енергії та з реалізації електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії, дані яких вносяться до Декларації;

4) у рядках Е1, Е1.1 та Е1.2 у четвертій графі зазначаються суми акцизного податку, що не підлягають сплаті до бюджету відповідно до пункту 213.2 статті 213 Кодексу, розраховані окремо з реалізованої електричної енергії для оптового постачальника електричної енергії (Е1.1) та поза оптовим ринком електричної енергії (Е1.2) за формою згідно з додатком 7 до Декларації;

5) у рядках Е2, Е2.1 та Е2.2 у четвертій графі зазначаються суми податкового зобов’язання з акцизного податку з реалізації електричної енергії, розраховані окремо з реалізованої електричної енергії для оптового постачальника електричної енергії (Е2.1) та поза оптовим ринком електричної енергії (Е2.1) за формою згідно з додатком 7 до Декларації.

V. Додатки до Декларації

1. Додаток 1 «Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу)» заповнюється в такому порядку:

1) у графі 2 «Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД» вказується код товарів (продукції), на які статтею 215 розділу VI Кодексу встановлено специфічні ставки акцизного податку;

2) у графі 3 «Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД» вказується назва підакцизних товарів (продукції), передбачена Кодексом, за відповідним кодом УКТ ЗЕД;

3) у графі 4 «Фізичні характеристики товару (продукції) – місткість» вказується об’єм тари в літрах для підакцизних товарів, у яких перші 4 цифри кодів згідно з УКТ ЗЕД є 2203-2208 (крім 2207), у кілограмах вказується вага нетто упаковок (пачок) тютюнових виробів, у яких перші 4 цифри кодів згідно з УКТ ЗЕД є 2403;

4) у графі 5 «Фізичні характеристики товарів (продукції) – міцність, об’єм циліндра та інші показники» вказується характеристика товару (продукції) залежно від його (її) виду, групи або підгрупи (фактичний вміст спирту, об’єм циліндра тощо), яка необхідна для обчислення акцизного податку (для лікеро-горілчаних виробів, коньяку – вміст спирту (40 %, 60 % тощо); пива, винопродукції (крім коньяку) – л; транспортних засобів – об’єм циліндра; тютюнової сировини (тютюнових відходів) та тютюнових виробів – кг; пального – тис. л, приведеного до t 15 оC). При декларуванні обсягів реалізації кузовів, причепів, транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, тощо – ця графа не заповнюється;

5) у графі 6 «Одиниця виміру товару (продукції) – для визначення оподатковуваного обороту (шт., л, кг)» проставляється кількісна одиниця виміру, за якою ведеться облік товару (продукції) у платника (алкогольні напої, пиво – шт. пляшок; пальне – тис. л, приведене до t 15 оC; тютюнова сировина та тютюнові відходи – кг; транспортні засоби, кузови, мотоцикли, причепи – шт.);

6) у графі 7 «Одиниця виміру товару (продукції) – для обчислення акцизного податку (шт., л, кг, куб. см)» вказується одиниця виміру, передбачена статтею 215 розділу VI Кодексу, яка використовується для обчислення акцизного податку (лікеро-горілчані вироби, коньяк – л (100 % спирту); пиво, винопродукція (крім коняку) – л; транспортні засоби – об’єм циліндра (куб. см); пальне – тис. л, приведене до t 15 оC; тютюнова сировина та тютюнові відходи – кг; кузови, причепи, мотоцикли тощо – шт.);

7) у графі 8 «Обороти з реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції), переобладнання ввезеного транспортного засобу у легковий автомобіль» проставляються оподатковувані обороти з реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 6, за якими у платника ведеться окремий облік реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції), переобладнання ввезеного транспортного засобу у легковий автомобіль для обчислення акцизного податку за специфічними ставками;

8) у графі 9 «Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції), переобладнання ввезеного транспортного засобу у легковий автомобіль» проставляються оподатковувані обороти з реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 7, передбачені статтею 215 розділу VI Кодексу, які використовуються для обчислення акцизного податку (для лікеро-горілчаних напоїв, коньяку та спирту – гр. 8 х гр. 4 х (гр. 5 / 100); для пива, вина, транспортних засобів, тютюнових виробів (за кодами УКТ ЗЕД, у яких перші 4 цифри 2403, – гр. 8 х гр. 5); для пального гр. 9 – обсяг пального в тис. л, приведеного до t 15 oC);

9) у графі 10 «Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції), переобладнання ввезеного транспортного засобу у легковий автомобіль» проставляються неоподатковувані обороти з реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 6, за якими у платника ведеться окремий облік реалізації (передачі), ввезення підакцизних товарів (продукції), переобладнання ввезеного транспортного засобу у легковий автомобіль для обчислення акцизного податку за специфічними ставками;

10) у графі 11 «Обороти з реалізації та/або передачі в межах одного підприємства, ввезення підакцизних товарів (продукції), переобладнання ввезеного транспортного засобу у легковий автомобіль» проставляються неоподатковувані обороти реалізованого (переданого), ввезеного товару (продукції) в одиницях виміру відповідно до графи 7, передбачені статтею 215 розділу VI Кодексу, які використовуються для обчислення акцизного податку (для лікеро-горілчаних напоїв, коньяку та спирту – гр. 10 х гр. 4 х (гр. 5 / 100); для пива, вина, транспортних засобів, тютюнових виробів (за кодами УКТ ЗЕД, у яких перші 4 цифри 2403, – гр. 10 х гр. 5); для пального гр. 11 – обсяг пального в тис. л, приведеного до t 15 oC);

11) у графі 12 «Специфічна ставка акцизного податку – з одиниці виміру (євро, грн)» проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці товару (продукції), встановлені статтею 215 розділу VI Кодексу;

12) у графі 13 «Специфічна ставка акцизного податку – для різних транспортних засобів, до яких застосовується коефіцієнт (євро)» проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці такого товару (продукції), встановлені статтею 215 розділу VI Кодексу, збільшені на коефіцієнт до ставки податку (гр. 13 = гр. 12 х коефіцієнт до ставки, встановлений підпунктами 215.3.5, 215.3.5-1, 215.3.5-2 пункту 215.3 статті 215 Кодексу);

13) у графі 14 «Специфічна ставка акцизного податку у перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) (євро, грн)» проставляється ставка акцизного податку в євро, гривнях (графа 12), приведена до одиниці виміру для обчислення податку, а для автомобілів – ставка, розмір якої перераховано відповідно до фізичної характеристики товару (продукції) (графа 5) та коефіцієнта (графа 13) (наприклад, для нафтопродуктів: на 1 л уайт-спіриту – 0,1715 євро; для пива: на 1 л – 2,48 грн);

14) у графі 15 «Сума податкового зобов’язання (округлення до двох знаків після коми) – не сплачена через отримання пільг (грн)» проставляється сума податкового зобов’язання з акцизного податку в гривнях, яка обчислюється, виходячи з неоподатковуваних оборотів (графа 11) та встановленої ставки у перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) (графа 14) і офіційного курсу гривні до євро (якщо ставка встановлена в євро), встановленого Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюються реалізація (передача) товару (продукції), видача документа про відповідність переобладнаного автомобіля вимогам безпеки дорожнього руху;

15) у графі 16 «Сума податкового зобов’язання (округлення до двох знаків після коми) – яка підлягає сплаті до бюджету (грн)» вказується сума податкового зобов’язання, обчислена, виходячи з фактичних обсягів реалізації продукції (графа 9) та встановленої ставки акцизного податку у перерахунку на одиницю виміру товару (продукції) (графа 14) і офіційного курсу гривні до євро (якщо ставка встановлена в євро), встановленого Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюються реалізація (передача) товару (продукції), видача документа про відповідність переобладнаного автомобіля вимогам безпеки дорожнього руху;

16) графа 17 «Сума акцизного податку, сплаченого із підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального, згідно з підпунктом 217.6 статті 217 Кодексу (грн) (округлення до двох знаків після коми)» заповнюється лише у разі використання для виробництва пального підакцизної сировини, з якої було сплачено акцизний податок;

у графі 17 вказується сума акцизного податку, сплаченого із підакцизної сировини, яка використана при виробництві пального, обчислена, виходячи з обсягів реалізації продукції (графа 9) та встановленої ставки акцизного податку (графа 12) і офіційного курсу гривні до євро (якщо ставка встановлена в євро), встановленого Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація (передача) виготовленого товару (продукції).

Якщо в додатку 1 подається розрахунок суми до розділу В коду операції В11.2, у підсумковому рядку «Сума податкових зобов’язань, яка підлягає сплаті до бюджету» вказується сума податкового зобов’язання, яка визначається шляхом порівняння обчислених сум податку, нарахованого при реалізації виробленого пального та сплаченого із підакцизної сировини, яка використана при його виробництві, і до нарахування приймається та сума, яка має менше значення (відповідно до порядку, визначеного у пункті 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу).

2. Додаток 11 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу» обов’язково заповнюється всіма платниками акцизного податку з реалізації пального (в тому числі виробниками) незалежно від того, чи був у звітному періоді об’єкт оподаткування, у такому порядку:

1) у графі 2 «Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД» вказується код товарів (продукції), на які статтею 215 розділу VI Кодексу встановлено специфічні ставки акцизного податку;

2) у графі 3 «Обсяг залишків пального на початок звітного періоду (в тис. л), приведеного до t 15 oC (акт інвентаризації1)» вказується обсяг залишків пального в тис. л, приведеного до t 15 oC, на початок звітного періоду за відповідним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД з урахуванням обсягів залишків пального згідно з актом інвентаризації, на який платник має право зареєструвати акцизні накладні/розрахунки коригування до акцизних накладних.

При цьому дані акта інвентаризації, складеного та поданого відповідно до пункту 9 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу та наказу Міністерства фінансів України від 25 лютого 2016 року № 219 «Про затвердження форми акта інвентаризації обсягів залишку пального та порядку його заповнення та подання», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 березня 2016 року за № 377/28507, зазначаються одноразово лише при поданні декларації за березень 2016 року;

3) у графах 4-10 зазначаються відомості про загальні обсяги пального в тис. л, приведеного до t 15 oC, яке отримано та реалізовано у звітному періоді:

графа 4 – отримано згідно з митними деклараціями та за акцизними накладними/розрахунками коригування до акцизних накладних (на збільшення), які зареєстровані в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН);

графа 5 – реалізовано за зареєстрованими в ЄРАН акцизними накладними, виданими отримувачу пального, розрахунками коригування до акцизних накладних (на зменшення);

графи 6-10 – реалізовано за зареєстрованими в ЄРАН акцизними накладними, які не видавалися отримувачу пального, розрахунками коригування до акцизних накладних (на зменшення) за відповідними типами причин:

отримувач не є платником акцизного податку з реалізації пального (кінцевий споживач та суб’єкти господарювання, які відсутні в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального) – графа 6;

пальне відвантажується за умовами, наведеними у статті 229 розділу VI Кодексу – графа 7;

пальне відвантажено з метою власного споживання – графа 8;

втрачене пальне, щодо якого відповідно до пункту 216.3 статті 216 розділу VI Кодексу не виникає податкового зобов’язання з акцизного податку – графа 9;

зіпсоване, знищене, втрачене понад встановлені норми втрат, щодо якого виникає податкове зобов’язання з акцизного податку – графа 10;

4) у графах 11, 12 «Обороти з реалізації пального оподатковувані (в тис. л), приведеного до t 15 oC» вказуються оподатковувані обороти з реалізованого пального протягом звітного періоду в тис. л, приведеного до t 15 oC:

у графі 11 «задекларовані в колонці 9 додатка 1 до розділу В (код операції В1)» проставляються оподатковувані обороти, задекларовані як база оподаткування реалізованого у звітному періоді пального виробниками, а відображені у графі 9 або у графі 10 додатка 1 до Декларації та розділі В за кодом операції В1;

у графі 12 «понад обсяги відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу» проставляються обсяги пального, реалізованого відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу. Для перевірки: (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) – (гр. 3 + гр. 4 + гр. 11);

5) у графах 13-17 «Поповнення залишків пального згідно із заявками на поповнення (коригування) залишків пального, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних (у тис. л), приведеного до t 15 oC» вказуються дані за заявками на поповнення (коригування) залишків пального в тис. л, приведеного до t 15 oC, які зареєстровані в ЄРАН:

у графі 13 «обсяг пального, який не реалізовано на початок звітного періоду» проставляються обсяги пального на початок звітного періоду, які були занесені до системи електронного адміністрування реалізації пального (далі – СЕАРП) виключно за заявками на поповнення (коригування) у попередньому звітному періоді та не реалізовані. Для перевірки: значення графи 13 дорівнюватиме значенню графи 16 звітних даних за попередній звітний період;

у графі 14 «обсяг поповнення (коригування) в поточному періоді» проставляються обсяги пального, які були зареєстровані у СЕАРП виключно за заявками на поповнення (коригування) протягом звітного періоду;

у графі 15 «обсяг реалізованого в поточному періоді» проставляються обсяги пального, які були зареєстровані у СЕАРП виключно за заявками на поповнення (коригування) та реалізовані протягом звітного періоду. Для перевірки: значення графи 15 дорівнюватиме сумі значень граф 11, 12;

у графах 16, 17 «обсяг пального, який не реалізовано на кінець звітного періоду» вказуються відповідно кількість (графа 16) та сума (графа 17) обсягів пального, які були занесені до СЕАРП виключно за заявками на поповнення (коригування) та залишились не реалізованими на кінець звітного періоду. Для перевірки: графа 16 = (гр. 13 + гр. 14) – гр. 15; графа 17 = гр. 16 х гр. 19 х курс євро;

6) у графі 18 «Обсяг залишків пального на кінець звітного періоду (в тис. л), приведеного до t 15 oС» проставляються загальні обсяги пального в тис. л, приведеного до t 15 oC, які були зареєстровані у СЕАРП за актом інвентаризації (одноразово), за митними деклараціями, за акцизними накладними/розрахунками коригування до акцизних накладних (на збільшення), за заявками на поповнення (коригування) та не реалізовані протягом звітного періоду. Для перевірки: гр. 3 + гр. 4 – гр. 5 – гр. 6 – гр. 7 – гр. 8 – гр. 9 – гр. 10 + гр. 15. Значення графи 18 звітного періоду переноситиметься до графи 3 наступного звітного періоду;

7) у графі 19 «Ставка акцизного податку з одиниці виміру згідно із підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу (євро)» проставляються специфічні ставки акцизного податку з одиниці товару (продукції) у євро, встановлені підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

8) у графі 20 «Сума податкового зобов’язання з обсягів відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу (грн)» проставляється сума податкового зобов’язання з акцизного податку в гривнях із заокругленням до чотирьох знаків після коми, яка обчислюється, виходячи з оподатковуваних оборотів (графа 12) та встановленої ставки на одиницю виміру (графа 19) і офіційного курсу гривні до євро, встановленого Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація пального. Для перевірки: гр. 12 х гр. 19 х курс євро;

9) у графі 21 «Залишок сплаченої на електронний рахунок суми акцизного податку на початок звітного періоду (грн)» зазначається сума акцизного податку, яка була сплачена у попередньому звітному періоді і не використана станом на 01 число поточного звітного періоду. Значення графи 21 дорівнює значенню графи 17 розрахунку за попередній звітний період;

10) у графі 22 «Сплачено у звітному періоді на електронний рахунок (грн)» вказується загальна сума акцизного податку, який перераховувався протягом звітного періоду на електронний рахунок платника. Для перевірки: гр.14 х гр. 19 х курс євро;

11) у графі 23 «Підлягає доплаті з поточного рахунку (грн)» вказується сума акцизного податку з податкового зобов’язання за звітний податковий період, яка підлягає доплаті з поточного рахунку платника. Значення графи 23 не може бути менше нуля. Для перевірки: гр. 23 = гр. 20 – гр. 21 – гр. 22, якщо значення гр. 23 < 0, гр. 23 = 0.

3. Додаток 2 «Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно» заповнюється в такому порядку:

1) у графі 2 «Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД» вказуються коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, на які підпунктом 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VІ Кодексу встановлено ставки акцизного податку;

2) у графі 3 «Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД» вказується назва товару відповідно до зазначеного у графі 2 коду товару згідно з УКТ ЗЕД;

3) у графі 4 «Власна назва товару з додатковою інформацією щодо характеристик (у разі наявності)» вказується перелік підакцизних товарів за власною назвою, на які встановлено максимальні роздрібні ціни відповідно до декларацій про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари;

4) у графі 5 «Максимальна роздрібна ціна (далі – МРЦ) з урахуванням ПДВ та акцизного податку» вказуються максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари в гривнях, задекларовані виробником в установленому порядку, що набрали чинності у звітному періоді, з урахуванням податку на додану вартість та акцизного податку;

5) у графі 6 «Вміст продукції в одиниці товару, на яку встановлено МРЦ» вказуються кількість штук сигарет (цигарок), сигар тощо у пачці та вміст тютюну в кг у пачці, коробці за кожною власною назвою, на яку встановлено МРЦ;

6) у графі 7 «Кількість реалізованого (переданого), ввезеного товару в одиницях виміру, на який встановлено МРЦ» вказуються обсяги реалізованого (переданого), ввезеного товару за кожною власною назвою, на який встановлено МРЦ;

7) у графі 8 «Оборот з реалізації (передачі), ввезення товару для обчислення за адвалорними ставками (гр. 5 х гр. 7)» проставляються обороти з реалізації (передачі), ввезення в гривнях, обчислені, виходячи з кількості товару за кожною власною назвою та МРЦ, з урахуванням ПДВ та акцизного податку;

8) у графі 9 «Кількість реалізованого (переданого), ввезеного товару для обчислення за специфічними ставками податку (гр. 6 х гр. 7)» вказуються фактичні обсяги реалізованого (переданого), ввезеного в одиницях виміру товару, на який встановлено специфічні ставки податку, для обчислення суми акцизного податку;

9) у графі 10 «Ставки акцизного податку, встановлені Кодексом – адвалорні» проставляються адвалорні ставки акцизного податку у відсотках, встановлені підпунктом 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

10) у графі 11 «Ставки акцизного податку, встановлені Кодексом – специфічні» проставляються специфічні ставки акцизного податку у гривнях, встановлені підпунктом 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

11) у графах 12-14 «Сума акцизного податку, обчислена – за адвалорними ставками, за специфічними ставками, загальна сума податку» проставляються суми акцизного податку у гривнях, обчислені окремо за адвалорною ставкою, за специфічною ставкою, та загальна сума акцизного податку, обчислена за двома ставками одночасно;

12) у графі 15 «Мінімальне податкове зобов’язання, встановлене Кодексом» проставляється у гривнях розмір податкового зобов’язання, встановлений підпунктом 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

13) у графі 16 «Мінімальне податкове зобов’язання з обсягів товару (гр. 15 х гр. 9 / 1000)» проставляється у гривнях мінімальне податкове зобов’язання, обчислене, виходячи з обсягів товару;

14) у графі 17 «Сума акцизного податку з обсягів товару (гр. 14 або гр. 16, яка з них має більше значення)» проставляються у гривнях суми податкового зобов’язання, які визначаються шляхом порівняння обчислених сум податку за двома ставками у графі 14 та мінімального податкового зобов’язання з обсягів товару у графі 16, і до нарахування береться та сума, яка має більше значення (відповідно до порядку, визначеного у пункті 221.2 статті 221 розділу VI Кодексу).

4. Додаток 3 «Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI Кодексу)» заповнюється в такому порядку:

1) у графі 2 «Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД» указується код алкогольних напоїв, на які підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 Кодексу встановлено ставки акцизного податку;

2) у графі 3 «Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД» вказується назва алкогольних напоїв згідно з УКТ ЗЕД;

3) у графі 4 «Вміст спирту (%)» вказується вміст спирту в конкретному виді алкогольних напоїв (40 %, 30 % тощо);

4) у графі 5 «Ємність пляшки (л)» вказується ємність пляшки алкогольних напоїв у літрах (0,5 л, 0,7 л тощо);

5) у графі 6 «Кількість пляшок» вказується кількість пляшок за кожною назвою алкогольних напоїв (100, 500 тощо);

6) у графі 7 «Оподатковуваний оборот (л) – усього» вказується оподатковуваний оборот алкогольних напоїв у літрах (гр. 5 х гр. 6);

7) у графі 8 «Оподатковуваний оборот (л) – у перерахунку на 100-відсотковий спирт» зазначається оподатковуваний оборот алкогольних напоїв, перерахований на 100-відсотковий спирт (гр. 4 х гр. 7 / 100);

8) у графі 9 «Ставки акцизного податку (у гривнях за 1 л 100-відсоткового спирту)» проставляється ставка акцизного податку в гривнях, встановлена у підпункті 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

9) у графах 10-16 зазначається сума податкового зобов’язання, яка підлягає сплаті з алкогольних напоїв, при виробництві яких використовується спирт етиловий:

у графі 10 вказується сума акцизного податку за векселями, виданими відповідно до порядку, встановленого у статті 225 розділу VI Кодексу, термін оплати яких настав у звітному періоді (або фактично погашених у звітному місяці), або проставляється сума, попередньо сплачена грошовими коштами без оформлення податкового векселя. Якщо така сума акцизного податку відрізняється від суми акцизного податку, зазначеної в акті про фактично отриману кількість спирту та розрахунку акцизного податку, в графі 10 вказується сума з такого акта;

графи 11-14 додатка заповнюються на основі документів, що складаються платником податку, а саме:

акта про фактично отриману кількість спирту та розрахунку акцизного податку, виходячи з фактично отриманої кількості спирту, який складається на акцизному складі лікеро-горілчаного підприємства за участю представника контролюючого органу;

розрахунку суми зменшення акцизного податку на суму податку, розраховану, виходячи з фактично втраченої кількості спирту етилового при транспортуванні, зберіганні та у процесі виробництва готової продукції, а також з фактично повернутого невиправного браку;

у графі 11 вказується сума акцизного податку, розрахована, виходячи з фактичних втрат спирту при транспортуванні, зберіганні та у процесі виробництва готової продукції в межах норм, затверджених в установленому порядку, на яку зменшується сума податкового зобов’язання;

у графі 12 вказується сума акцизного податку, обчислена у зв’язку зі зміною ставок акцизного податку, на яку зменшується або збільшується сума акцизного податку;

у графі 13 вказується сума акцизного податку, нарахована з експортних операцій, з реалізації безпосередньо вітчизняними виробниками алкогольних напоїв магазинам безмитної торгівлі, на яку зменшується сума акцизного податку, зазначена у векселі або попередньо сплачена грошовими коштами, у разі підтвердження таких операцій належно оформленими митними деклараціями;

у графі 14 вказується сума акцизного податку, розрахована, виходячи з обсягів фактично повернутого невиправного браку, на яку зменшується сума акцизного податку;

у графі 15 вказується сума податку, визначена внаслідок інших нарахувань, які підлягають сплаті у звітному місяці і не підтверджуються попередньою сплатою або виданим податковим векселем;

у графі 16 «Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету, грн» вказується сума акцизного податку, що визначається в підсумку (гр. 10 – гр. 11 (+ або -) гр. 12 – гр. 13 – гр. 14 + гр. 15) та вноситься до розділу А Декларації.

5. Додаток 4 «Розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою» заповнюється в такому порядку:

1) у графі 2 «Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД» указується код підакцизних товарів (продукції);

2) у графі 3 «Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД» вказується назва підакцизних товарів (продукції);

3) у графі 4 «Одиниця виміру товару (продукції) (л, кг, куб. см, шт.)» проставляється кількісна одиниця виміру, за якою ведеться облік товару (продукції) у платника;

4) у графі 5 «Кількість товару (продукції) (л, кг, куб. см, шт.)» вказується кількість підакцизних товарів (продукції);

5) у графі 6 «Вміст спирту (%) в алкогольних напоях» вказується вміст спирту в конкретному виді алкогольних напоїв;

6) у графі 7 «Кількість у перерахунку на 100-відсотковий спирт (л)» вказується кількість алкогольних напоїв у перерахунку на 100-відсотковий спирт;

7) у графі 8 «Код пільги згідно з довідником податкових пільг» вказується код пільги з акцизного податку відповідно до довідника податкових пільг;

8) у графах 9-11 «Сума акцизного податку, не сплачена з операцій, що звільняються від оподаткування, не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою (грн)» вказується нарахована сума пільг акцизного податку з операцій з підакцизними товарами (продукцією), що звільняються від оподаткування, не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою;

9) у графах 12, 13 «Реквізити отримувача товару (продукції), у тому числі при передачі для власного споживання, та нерезидента» вказуються реквізити отримувача підакцизного товару (продукції) зі звільненням від оподаткування акцизним податком;

10) у графах 14-16 «Документи, що підтверджують операції, які не підлягають оподаткуванню, звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою ставкою» зазначаються реквізити митної декларації, що підтверджують операції з вивезення (експорту), ввезення (імпорту) та ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, обліковий номер податкового векселя, відповідно до якого відвантажено/ввезено підакцизну продукцію без сплати акцизного податку, або реквізити акта знищення чи іншого документа, що підтверджує утворення та подальше знищення або утилізацію відходів тютюнової сировини.

6. Додаток 5 «Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів» подається лише до розділу Б Декларації і заповнюється в такому порядку:

1) у графі 2 «Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД» вказується код тютюнових виробів, для яких придбавались втрачені марки акцизного податку;

2) у графі 3 «Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД» вказується власна назва тютюнових виробів, для яких придбавались втрачені марки акцизного податку;

3) у графі 4 «Одиниця виміру товару (продукції) (шт., кг)» проставляється кількісна одиниця виміру, за якою ведеться облік оподатковуваного обороту товару (продукції) у платника;

4) у графі 5 «Оборот з реалізації (передачі), ввезення тютюнових виробів за місяць, у якому декларувались податкові зобов’язання, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку (шт., кг)» вказується оборот з реалізації (передачі), ввезення тютюнових виробів за кожною власною назвою товару (продукції) в кількісних одиницях виміру (шт., кг);

5) у графі 6 «Сума податкового зобов’язання, нарахована за місяць, у якому декларувались податкові зобов’язання, що передує місяцю виявлення нестачі марок акцизного податку (грн)» вказується сума податкового зобов’язання, нарахована платником податку за попередній звітний період з реалізації тютюнових виробів за кожною власною назвою товару (продукції);

6) у графі 7 «Середньозважена сума податкового зобов’язання на одиницю реалізованого товару, на який встановлено максимальну роздрібну ціну, за місяць, у якому декларувались податкові зобов’язання, але не менше мінімального акцизного податкового зобов’язання (грн) ((гр. 6 / гр. 5) х 20)» зазначається середньозважена сума податкового зобов’язання на одиницю реалізованого товару, на який встановлено максимальну роздрібну ціну, за кожною власною назвою товару (продукції) за попередній звітний період;

7) у графі 8 «Кількість втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів (шт.)» вказується кількість втрачених марок акцизного податку, придбаних відповідно до планових обсягів для маркування тютюнових виробів, за кожною власною назвою товару (продукції);

8) у графі 9 «Сума акцизного податку, сплачена при придбанні марок акцизного податку, які були втрачені (грн)» зазначається сума акцизного податку, яка була сплачена при придбанні втрачених марок акцизного податку;

9) у графі 10 «Сума акцизного податку, що підлягає сплаті з кількості втрачених марок акцизного податку (грн)» зазначається сума акцизного податку, обчислена, виходячи із середньозваженої суми податкового зобов’язання на одиницю реалізованого товару, на який встановлено максимальну роздрібну ціну, за попередній звітний період та кількості втрачених марок акцизного податку і сум акцизного податку, сплачених при придбанні марок акцизного податку, які були втрачені.

7. Додаток 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» заповнюється окремо для кожного місця здійснення реалізації підакцизних товарів з обов’язковим зазначенням відповідного коду органу місцевого самоврядування за КОАТУУ в такому порядку:

1) розділ І заповнюється при здійсненні роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюном та промисловими замінниками тютюну:

у графі 2 «Вид підакцизних товарів» вказується назва товару (продукції), який (яку) відповідно до підпунктів 215.3.1, 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу віднесено до підакцизних;

у графі 3 «Вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані у роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування» вказується загальна вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) реалізованих у роздрібній торговельній мережі та у мережі громадського харчування споживачам незалежно від форми розрахунків підакцизних товарів, визначених підпунктами 215.3.1, 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

у графі 4 «Ставка податку (%)» проставляється розмір ставки акцизного податку у відсотках, встановленої підпунктом 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну;

у графі 5 «Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету (грн) (гр. 3 х гр. 4)/100» вказується сума акцизного податку, що визначається шляхом множення показника графи 3 на показник графи 4 та ділення на 100;

2) розділ ІІ заповнюється при здійсненні роздрібної торгівлі пальним:

у графі 2 «Вид підакцизних товарів» вказується назва товару (продукції), який (яку) відповідно до підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу віднесено до підакцизних;

у графі 3 «Обсяг реалізованого (відпущеного) товару (л)» вказується кількість (у літрах) пального, реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, у розумінні абзацу третього підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу;

у графі 4 «Курс НБУ, визначений згідно з абзацом другим пункту 217.3 статті 217 розділу VІ Кодексу (грн)» вказується офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України, що діє на двадцятий день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу;

у графі 5 «Ставка податку (євро)» проставляється розмір ставки акцизного податку в іноземній валюті, встановленої підпунктом 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу для товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу;

у графі 6 «Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету (грн) (гр. 3 х (гр. 4 х гр. 5))» вказується сума акцизного податку, що визначається шляхом множення показника графи 3 на добуток показників граф 4, 5;

3) підсумок показників за розділами І, ІІ зазначається у рядку «Усього за розділами І і ІІ» та переноситься до четвертої графи рядка Д1.1 розділу Д Декларації.

8. Додаток 7 «Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії» заповнюється в такому порядку:

1) у графах 2, 3 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» та «Опис товару згідно з УКТ ЗЕД» вказуються код та опис товарів згідно з УКТ ЗЕД відповідно до підпункту 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

2) у графах 4-6 вказується вартість без податку на додану вартість відпущеної електричної енергії для оптового постачальника відповідно до акта прийому-передачі електроенергії:

на митній території України;

на експорт;

виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії;

3) у графах 7-9 вказується вартість без податку на додану вартість відпущеної електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії:

на митній території України;

на експорт;

виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії;

4) у графі 10 «Ставка акцизного податку» проставляється розмір ставки акцизного податку, встановленої підпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;

5) у графі 11 «Сума податкового зобов’язання (грн)» вказується сума акцизного податку, що визначається шляхом множення граф 4, 7 на графу 10;

6) у графі 11 «Сума податкового зобов’язання (грн)» вказується сума акцизного податку, що не підлягає сплаті до бюджету і визначається шляхом множення граф 5, 6, 8, 9 на графу 10.

9. Додаток 8 «Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах» (далі – розрахунок) подається до уточнюючої Декларації і заповнюється в такому порядку:

у верхньому куті першої сторінки обов’язково зазначаються розділ Декларації, код операції та звітний період, у якому подається уточнююча Декларація. У спеціально відведених полях зазначаються реквізити платника, код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта. Код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ заповнюється лише у разі виправлення показників розділу Д Декларації;

розрахунок містить шість розділів (А, Б, В, Г, Д, Е), що розділені на графи, до яких заносяться дані про суму податку з відповідних рядків розділів А, Б, В, Г, Д, Е Декларації з нарахованими сумами податку окремо.

Наприклад, у розділі А до шести окремих граф розрахунку заносяться суми податку відповідно до кодів бюджетної класифікації (із спирту етилового, лікеро-горілчаної продукції, виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше і пива), зазначені у графах А16.1, А16.2, А16.3, А16.4, А16.5, А17.1, А17.2, А17.3;

у рядку 1 вказуються суми податку, зазначені в Декларації, показники за період, у якому виявлено помилку;

у рядку 2, що заповнюється в такому самому порядку, що й рядок 1, зазначаються виправлені суми податку, зазначені в уточнюючій Декларації у звітному періоді;

у рядку 3 зазначаються суми податку, які збільшують суму податкового зобов’язання, що уточнюється;

у рядку 4 зазначаються суми податку, які зменшують суму податкового зобов’язання, що уточнюється;

у рядку 5 зазначається нарахована сума штрафу у розмірі 3 відсотків відповідно до підпункту «а» частини третьої пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу у разі, якщо у рядку 3 зазначається збільшення податкових зобов’язань за рахунок уточнення;

у рядку 6 зазначається сума штрафу в розмірі 5 відсотків суми недоплати відповідно до підпункту «б» частини третьої пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу у разі подання звітної Декларації, що визначається у розмірі 5 відсотків числового значення рядка 3;

у рядку 7 зазначається сума пені, що нараховується платником самостійно у порядку, встановленому відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу, у разі, якщо у рядку 3 розрахунку зазначається збільшення податкових зобов’язань за рахунок уточнення.

10. Додаток 9 «Заява про порушення особою, яка реалізує пальне, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування».

У разі допущення особою, яка реалізує пальне, помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів акцизної накладної, передбачених пунктом 231.1 статті 231 розділу VІ Кодексу, та/або порушення особою, яка реалізує пальне, граничних термінів реєстрації в ЄРАН акцизної накладної та/або розрахунку коригування особа, яка отримує пальне, має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на особу, яка реалізує пальне, за формою згідно з додатком 9 до Декларації. Копії документів, передбачених пунктом 231.10 статті 231 розділу VІ Кодексу, подаються до контролюючого органу за місцем обліку платника податків у строки, передбачені для подання податкової декларації.

11. Додаток 10 «Зразок доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Кодексу» подається у разі, якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації збільшує або зменшує його податкові зобов’язання всупереч нормам Кодексу.

У рядку 1 зазначається зміст доповнення до Декларації, викладений у довільній формі, з поясненням мотивів його подання.

{Порядок в редакції Наказу Міністерства фінансів № 841 від 26.09.2016}

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М.О. Чмерук