Записник Бухгалтера Єдиний податок ФОП Порядок ведения книги учета доходов

Порядок ведения книги учета доходов

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У М. КИЄВІ

ЛИСТ

13 жовтня 2016 року № 6642/В/26-15-13-02-15

Щодо надання роз’яснення з деяких питань пов’язаних із порядком ведення книги обліку доходів

Головне управлiння Державної фiскальної служби у м. Києвi розглянуло Ваш запит вiд 19.09.2016 (вх. ГУ ДФС у м. Києвi вiд 19.09.2016 №В/545/ФОП-08), про надання роз’яснення щодо деяких питань пов’язаних iз порядком ведення книги облiку доходiв, i повiдомляє.

Правовi засади застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi, а також справляння єдиного податку встановлено у главi 1 роздiлу XIV Податкового кодексу України вiд 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далi — ПКУ).

Згiдно статтi 291 ПКУ спрощена система оподаткування облiку та звiтностi — це особливий механiзм справляння податкiв i зборiв, що встановлює замiну сплати окремих податкiв i зборiв, встановлених пп. 297.1 ст. 297 ПКУ.

Вiдповiдно до пункту 292.6 статтi 292 ПКУ датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштiв платнику єдиного податку у грошовiй (готiвковiй або безготiвковiй) формi, дата пiдписання платником єдиного податку акта приймання-передачi безоплатно отриманих товарiв (робiт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартiсть, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованостi, за якою минув строк позовної давностi.

Порядок ведення книги облiку доходiв платникiв єдиного податку першої i другої груп та платникiв єдиного податку третьої групи, якi не є платниками податку на додану вартiсть, затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.06.2015 № 579 (далi — Порядок № 579), який набрав чинностi з 28.07.2015. Книги, зареєстрованi до набрання чинностi наказом № 579, дiють до їх закiнчення.

Тобто, зареєстрованi до 28.07.2015 книги, форма яких визначена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.12.2011 № 1637, використовуються до їх закiнчення та заповнюються вiдповiдно до вимог порядкiв їх ведення, затверджених наказом № 579.

Щодо порядку заповнення книги, то згiдно з пунктом 5 Порядку № 579 записи у Книзi виконуються за пiдсумками робочого дня, протягом якого отримано дохiд, зокрема про кошти, якi надiйшли на поточний рахунок платника податку та/або якi отримано готiвкою, вартiсть безоплатно отриманих товарiв (робiт, послуг).

Вiдповiдно до п. 6 Порядку № 579, платник податку заносить до Книги вiдомостi в такому порядку:

1) у графi 1 зазначається дата запису;

2) у графах 2-6 щоденно вiдображається дохiд вiд провадження господарської дiяльностi, що оподатковується за ставками, встановленими вiдповiдно до пункту 293.2 та пiдпункту 2 пункту 293.3 статтi 293 глави 1 роздiлу XIV Кодексу, iз сумарним пiдсумком за мiсяць, квартал, рiк, зокрема отримана сума коштiв за проданi товари, виконанi роботи, наданi послуги протягом податкового (звiтного) перiоду в грошовiй формi (окремо в готiвковiй та безготiвковiй), матерiальнiй або нематерiальнiй формi;

4) у графi 3 вказується сума повернутих коштiв за проданi товари, виконанi роботи, наданi послуги та/або передплати;

5) у графi 4 зазначається скоригована сума доходу за проданi товари, виконанi роботи, наданi послуги на суму повернутих коштiв за проданi товари, виконанi роботи, наданi послуги та/або передплати та розраховується як рiзниця граф 2 i 3;

6) у графi 5 вказується вартiсть безоплатно отриманих товарiв (робiт, послуг);

7) у графi 6 вiдображається загальна сума доходу як сума граф 4 i 5;

8) у графах 7 i 8 вiдображаються вiдповiдно вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15% вiдповiдно до пiдпунктiв 1-5 пункту 293.4 статтi 293 глави 1 роздiлу XIV Кодексу.

Данi Книги заповнюються у гривнях з копiйками та використовуються платником податку для заповнення податкової декларацiї платника єдиного податку (п. 8 Порядку № 579).

Отже, при отриманнi протягом дня доходу у готiвковiй та безготiвковiй формах, кожен такий вид доходу вiдображається в Книзi окремо (окремим рядком) пiдсумково за день. Такий же порядок застосовується i до пiдсумкових записiв за мiсяць, квартал, рiк.

Додатково повiдомляємо, що черговiсть проведення записiв доходiв у готiвковiй та безготiвковiй формi Порядком № 579 не передбачено, а вiдтак платник визначає її самостiйно.

Щодо третього питання:

Згiдно з ст.292 ПКУ для фiзичної особи — пiдприємця — платника єдиного податку доходом є дохiд, отриманий протягом податкового (звiтного) перiоду в грошовiй формi (готiвковiй та/або безготiвковiй); матерiальнiй або нематерiальнiй формi, визначенiй пунктом 292.3 цiєї статтi (до суми доходу за звiтний перiод включається сума кредиторської заборгованостi, за якою минув строк позовної давностi, та вартiсть безоплатно отриманих протягом звiтного перiоду товарiв (робiт, послуг). При цьому до доходу не включаються отриманi такою фiзичною особою пасивнi доходи у виглядi процентiв, дивiдендiв, роялтi, страховi виплати i вiдшкодування, а також доходи, отриманi вiд продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на правi власностi фiзичнiй особi та використовується в її господарськiй дiяльностi.

Отже, у разi здiйснення покупцем розрахункiв за товари (послуги) у безготiвковiй формi, доходом фiзичної особи — платника — єдиного податку вважається вся сума, що надiйшла на розрахунковий рахунок.

Заступник начальника
В. С. Варгiч