Записник Бухгалтера Загальні питання Помилковий запис у трудовій книжці

Помилковий запис у трудовій книжці

Пiд час оформлення на роботу менi в трудову книжку помилково поставили пiдпис та печатку, але така дiя вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок ведення трудових книжок працiвникiв передбачена тiльки пiд час звiльнення працiвникiв. Як зробити правильний запис i внести змiни до трудової книжки?

Згiдно з п.2.4 Iнструкцiї про порядок ведення трудових книжок працiвникiв, затвердженої наказом Мiнiстерства працi, Мiнiстерства юстицiї i Мiнiстерства соцiального захисту населення України вiд 29.07.93 р. № 58 (зi змiнами), зареєстрованим у Мiн’юстi України 17.08.93 р. за № 110 (далi – Iнструкцiя), всi записи в трудовiй книжцi про прийняття на роботу, переведення на iншу постiйну роботу або звiльнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом пiсля видавання наказу (розпорядження), але не пiзнiше вiд тижневого строку.

Вiдповiдно до п.2.6 Iнструкцiї в разi виявлення неправильного або неточного запису вiдомостей про роботу, переведення, а також про нагородження та заохочення тощо виправлення виконується власником або уповноваженим ним органом там, де було зроблено вiдповiдний запис. Власник або уповноважений ним орган за новим мiсцем роботи зобов’язаний надати працiвниковi в цьому потрiбну допомогу.

Згiдно з п.4.1 Iнструкцiї в разi звiльнення працiвника всi записи про роботу i нагороди, внесенi в трудову книжку за час роботи на цьому пiдприємствi, засвiдчуються пiдписом керiвника пiдприємства або спецiально уповноваженою ним особою та печаткою пiдприємства або печаткою вiддiлу кадрiв.

Пункт 2.10 Iнструкцiї визначає порядок виправлення неправильних або неточних записiв, унесених до трудової книжки. У роздiлi «Вiдомостi про роботу», «Вiдомостi про нагородження», «Вiдомостi про заохочення» трудової книжки (вкладиша) закреслення ранiше внесених неточних або неправильних записiв не допускається.

За потреби внести виправлення робиться новий запис у трудовiй книжцi. Виправленому запису присвоюється черговий порядковий номер, у графi 2 зазначається дата внесення цього запису. У графi 3 зазначається «Запис за №… недiйсний. Прийнятий за посадою…», у графi 4 повторюється дата i номер наказу (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу, запис з якого неправильно внесений до трудової книжки.

Таким чином, такий порядок можна аналогiчно застосувати у Вашому випадку. Тобто пiсля визнання недiйсним запису про прийняття на роботу за вiдповiдною посадою з пiдписом та печаткою внести правильний запис про прийняття на роботу.

Джерело: Управління Держпраці у Вінницькій області