Записник Бухгалтера Загальні питання Повідомлення про прийняття на роботу подають і при зміні керівника

Повідомлення про прийняття на роботу подають і при зміні керівника

Податківці підтвердили потребу надання власником підприємства повідомлення до ДФС про прийняття працівника (керівника підприємства) на роботу. Навіть якщо такі відомості вже були направлені державним реєстратором у зв’язку із вчиненням реєстраційних дій щодо зміни керівника юридичної особи.

Пояснюється це тим, що надання ДФС та її територіальним органам повідомлення про прийняття працівника на роботу та порядок внесення інформації щодо зміни керівника до облікових даних платників податків регулюють різні правові акти.

А тому повідомлення про прийняття працівника на роботу власник підприємства або уповноважений ним орган (особа) подає до територіальних органів ДФС за місцем свого обліку як платника ЄСВ незалежно від надання інформації про зміну керівника в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV.

По матеріалам: Головбух24

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

02 жовтня 2015 року № 20929/6/99-99-17-03-03-15

Державна фiскальна служба України розглянула лист …. щодо необхiдностi надання власником пiдприємства повiдомлення про прийняття працiвника (керiвника пiдприємства) на роботу до ДФС, якщо такi вiдомостi направленi державним реєстратором у зв’язку зi змiною керiвника, та в межах компетенцiї повiдомляє.

Вiдповiдно до п. 66.1 ст. 66 Податкового кодексу України (далi — Кодекс), пiдставами для внесення змiн до облiкових даних платникiв податкiв є, зокрема:

iнформацiя органiв державної реєстрацiї;

документально пiдтверджена iнформацiя, що надається платниками податкiв.

Внесення змiн до облiкових даних платникiв податкiв здiйснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику (п. 66.2 ст. 66 Кодексу).

У разi виникнення змiн у даних або внесення змiн до документiв, що подаються для взяття на облiк, крiм змiн, якi вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв (далi — ЄДР), та змiн, про якi платник податкiв повiдомив за основним мiсцем облiку, платник податкiв зобов’язаний подати контролюючому органу, в якому вiн облiковується, уточненi документи протягом 10 календарних днiв з дня внесення змiн до зазначених документiв (п. 66.5 ст. 66 Кодексу).

Вiдповiдно до частини другої ст. 17 Закону України вiд 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв» (далi — Закон № 755) в ЄДР щодо юридичних осiб мiстяться вiдомостi про осiб, якi обираються (призначаються) до органу управлiння юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовiдносинах з третiми особами, або осiб, якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори.

Порядок внесення змiн до облiкових даних платникiв податкiв встановлено розд. IX Порядку облiку платникiв податкiв i зборiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 09.12.2011 № 1588, в редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.11.2014 № 1127 «Про затвердження Змiн до Порядку облiку платникiв податкiв i зборiв» (далi — Порядок).

Згiдно з п. 9.2 розд. IX Порядку у разi виникнення змiн у даних або внесення змiн до документiв, що подаються для взяття на облiк згiдно з Порядком, крiм змiн, якi вносяться до ЄДР, та змiн, про якi платник податкiв повiдомив за основним мiсцем облiку, платник податкiв зобов’язаний протягом 10 календарних днiв з дня внесення змiн до зазначених документiв подати до контролюючого органу уточненi документи в такому самому порядку, як i при взяттi на облiк. Додаткова реєстрацiйна заява за формами № 1-ОПП, № 5-ОПП подається з позначкою «Змiни» або за формою № 1-РПП — з позначкою «Перереєстрацiя, змiни».

Платники податкiв — юридичнi особи та вiдокремленi пiдроздiли юридичних осiб зобов’язанi подати реєстрацiйну заяву за формою № 1-ОПП з позначкою «Змiни» з вiдомостями стосовно осiб, вiдповiдальних за ведення бухгалтерського та/або податкового облiку юридичної особи, вiдокремлених пiдроздiлiв юридичної особи до контролюючого органу у 10-денний строк з дня взяття на облiк чи виникнення змiн у облiкових даних платникiв податкiв. У разi надходження вiд державних реєстраторiв вiдомостей про внесення змiн до ЄДР щодо платникiв податкiв, а також надходження вiд платникiв податкiв заяв за формами № 1-ОПП, № 5-ОПП з позначкою «Змiни» або за формою № 1-РПП з позначкою «Перереєстрацiя, змiни» контролюючi органи вносять вiдповiднi змiни до Єдиного банку даних юридичних осiб або Реєстру самозайнятих осiб та фiксують зазначенi змiни в журналах за формами № 2-ОПП, № 7-ОПП. (п. 9.3 розд. IX Порядку).

Отже, iнформацiя про змiну керiвника оновлюється в контролюючих органах на пiдставi вiдомостей, отриманих вiд державного реєстратора, в порядку, визначеному Законом № 755.

Стосовно платникiв податкiв, вiдомостi про яких не включаються до ЄДР, iнформацiя про змiну керiвника та/або головного бухгалтера оновлюється на пiдставi уточнених документiв та заяви за ф. № 1-ОПП.

Разом з тим, Законом України вiд 28 грудня 2014 року № 77-VII «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо реформування загальнообов’язкового державного соцiального страхування та легалiзацiї фонду оплати працi», який набрав чинностi з 01 сiчня 2015 року, внесено змiни, зокрема, до Закону України вiд 08 липня 2010 року № 2464 «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування» та Кодексу законiв про працю України (далi — КЗпП).

Згiдно з частиною третьою ст. 24 КЗпП працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Порядок повiдомлення ДФС та її територiальним органам про прийняття працiвника на роботу затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 червня 2015 року № 413 (далi — Постанова № 413).

Вiдповiдно до Постанови № 413 повiдомлення про прийняття працiвника на роботу подається власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом (особою) чи фiзичною особою до територiальних органiв ДФС за мiсцем облiку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування за формою згiдно з додатком до Постанови № 413, до початку роботи працiвника за укладеним трудовим договором одним iз таких способiв:

засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового пiдпису вiдповiдальних осiб вiдповiдно до вимог законодавства у сферi електронного документообiгу та електронного пiдпису;

на паперових носiях разом з копiєю в електроннiй формi;

на паперових носiях, якщо трудовi договори укладено не бiльше нiж iз п’ятьма особами.

Таким чином, оскiльки надання ДФС та її територiальним органам повiдомлення про прийняття працiвника на роботу та порядок внесення iнформацiї щодо змiни керiвника до облiкових даних платникiв податкiв регулюється рiзними правовими актами, повiдомлення згiдно з Додатком 1 до Постанови № 413 надається незалежно вiд надання iнформацiї про змiну керiвника в порядку, визначеному Законом № 755.

Голова
М. Насіров