Записник Бухгалтера Податок на прибуток Основні засоби 2020 – зміни

Основні засоби 2020 – зміни

ЩО ЗМІНИЛОСЬ У ПОРЯДКУ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ?

Нормами Закону № 466 внесено наступні зміни, які впливають на нарахування амортизації:
1) Суттєво збільшено (з 6000 до 20000 гривень) вартісний поріг для віднесення необоротних активів до основних засобів, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).
Це збільшення стосується нових необоротних активів, які ще не введені в експлуатацію.
Тому збільшений критерій буде застосовуватись до основних засобів, що вводяться в експлуатацію після 22 травня 2020 року. Основні засоби, введені в експлуатацію до 23 травня 2020 року, продовжують амортизуватись у податковому обліку, навіть якщо їх залишкова балансова вартість не перевищує 20000 гривень.

Зауважимо, що зміна вартісного порогу передбачена саме для цілей Кодексу. Однак платники податків можуть прийняти рішення про такий перегляд і в бухгалтерському обліку, що вимагатиме змін до Наказу про Облікову політику. Відповідно до пункту 2.6 Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених Наказом Міністерства фінансів України, вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», можуть установлюватися підприємством
самостійно. Зміна вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, розглядається як зміна облікових оцінок. У зв’язку із зміною вартісних ознак зміни в бухгалтерському обліку щодо основних засобів, зарахованих на баланс в попередніх періодах, не проводяться.
Відмітимо також, що амортизація, нарахована в бухгалтерському обліку на необоротні активи вартістю до 20 000 гривень, які введені в експлуатацію після 22 травня 2020 року, повністю включається до витрат платника податку. Кодекс не вимагає коригування
фінансового результату до оподаткування для визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток щодо таких витрат (навіть в тих ситуаціях, коли необоротні активи зазначеної вартості використовуються для цілей інших, ніж господарська діяльність).


2) Визначено, що не здійснюється нарахування податкової амортизації за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням та консервацією. Ця зміна також набрала чинності з 23 травня 2020 року.
При визначенні періодів, за які не нараховується амортизація у зазначених випадках, платник податків буде керуватися первинними документами про початок та завершення відповідної операції (такими як Акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію
основних засобів, Акт приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів).
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003 року № 561 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів» нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію.
Нарахування амортизації поновлюється, починаючи з місяця, наступного за місяцем введення об’єкта в експлуатацію після реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації.

Зміни внесені до підпункту 14.1.138 пункту 14.1 статті 14, до підпунктів 138.3.1 та 138.3.3
пункту 138.3 статті 138 Кодексу набрали чинності з 23 травня 2020 року.

Інформаційний лист № 12

Джерело: ДПС України