Записник Бухгалтера Загальні питання Основные средства – стоимостной предел с 1 сентября 6000 грн

Основные средства – стоимостной предел с 1 сентября 6000 грн

С 1 сентября 2015 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс (Закон № 655-VIII от 17.07.2015).

Одно из важных изменений касается стоимостного предела для основных средств – он повышен с 2500 до 6000 грн (пункт 14.1.138 НКУ).

С 1 сентября 2015 года предприятия могут относить к МНМА (малоценным необоротным материальным активам – счет 112) активы стоимостью до 6000 грн. и начислять на них амортизацию 50%х50% или 100%, в зависимости от выбранного метода амортизации. Немаловажно, что объекты стоимостью свыше 2500 грн. и менее 6000 грн., которые ранее были включены в состав основных средств, продолжают учитываться как основные средства.

Закон опубликован 12 августа 2015г. в газете «Голос Украины» №147 и в общей своей части вступил в силу с 1 сентября 2015г.

14.1.138. основні засоби – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік);

{Підпункт 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 655-VIII від 17.07.2015}