ФОП Новини Общие вопросы Новая форма отчета по ЕСВ

Новая форма отчета по ЕСВ

Законом № 909 внесено низку змін до Закону про ЄСВ, які набрали чинності з 01.01.2016 р. якими, зокрема, встановлено єдиний внесок для всіх платників у розмірі 22% до визначеної ст. 7 Закону про ЄСВ бази нарахування єдиного внеску. Крім того, із заробітної плати (доходу) працівників єдиний внесок вже не утримується. У зв’язку з цим Мінфіном України приведено у відповідність та викладено у новій редакції Порядок № 435 (у редакції наказу № 441), в додатках до якого наведено оновлені форми звітності. Про те, які саме нові норми містить зазначений Порядок та що змінилося у формах звітності з ЄСВ, розглянемо у цій статті.


У додатках до Порядку № 435 оновлено довідники і форми звітності:

 • Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок (додаток 1);
 • Таблиця відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску (додаток 2);
 • Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осібвідповідно до законодавства (додаток 3);
 • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4, місячна) (додаток 4) (далі — Звіт);
 • Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (форма № Д5, річна) (додаток 5);
 • Звіт про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів доходів і зборів (форма № Д6, річна) (додаток 6);
 • Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (форма № Д7, місячна) (додаток 7).

Частиною четвертою ст. 8 Закону про ЄСВ визначено, що порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску визначається виключно цим Законом, в частині адміністрування — Податковим кодексом та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику.

Відповідно до п. 46.6 ст. 46 цього Кодексу у разі якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності.

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Оскільки наказ № 441 набрав чинності з 01.06.2016 р. (оприлюднено 27.05.2016 р.), то за новими формами, наведеними у додатках до Порядку № 435:

 • звіти за формами № Д4 і № Д7 вперше подаються за звітний період — червень 2016 р. (не пізніше 20.07.2016 р.);
 • звіти за формами № Д5 і № Д6 вперше необхідно буде подавати за звітний період — 2016 рік.

НОВОВВЕДЕННЯ ПОРЯДКУ

Структурно Порядок № 435 не змінено, він так само містить п’ять розділів з аналогічними назвами.

Що стосується загальних нововведень цього Порядку, то по всьому документу, в тому числі в назвах звітів і в самих звітах, слова «фіскальні органи» замінено словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку.

РОЗДІЛ I «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ»

У п. 1 розділу I Порядку № 435 терміни, використовувані в цьому Порядку, приведено у відповідність із нормами Закону про ЄСВ, зокрема, з визначення застрахованої особи (далі — ЗО) виключено текст про те, що така особа є платником єдиного внеску. Відповідно з визначення страхувальників виключено текст про те, що на них покладено обов’язки сплачувати єдиний внесок за ЗО.

Крім того, уточнено, що звіт в електронній формі — це звіт за формою, передбаченою Порядком № 435, у форматі, затвердженому в установленому законодавством порядку, який надсилається засобами електронного зв’язку з дотриманням умов щодо реєстрації електронного цифрового підпису відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Також зазначено, що інші терміни (не встановлені в п. 1 розділу І Порядку № 435) використовуються в значеннях, наведених у Законі про ЄСВ та законах № 851 та № 852.

РОЗДІЛ II «ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТУ»

В пункті 6 цього розділу уточнено, що Звіт повинен містити реквізит «клас професійного ризику виробництва» тільки в разі подання Звіту за період до 01.01.2016 р.

У зв’язку з введенням з 01.01.2016 р. єдиної ставки єдиного внеску у розмірі 22% (крім інвалідів) та скасуванням понижуючого коефіцієнта до ставки єдиного внеску вже не є обов’язковими реквізитами і відсутні відповідні поля у форматі Звіту для зазначення таких реквізитів:

 • застосування коефіцієнта;
 • розмір коефіцієнта;
 • середня заробітна плата, на яку нараховується єдиний внесок у розрахунку на одну застраховану особу за 2014 р.;
 • середньомісячна кількість застрахованих осіб за 2014 р.

Розділ II доповнено новим пунктом 12 (колишні пункти 12 — 15 стали пунктами 13 — 16), згідно з яким звітність про нарахований єдиний внесок на суми виплат найманим працівникам та іншим особам протягом строку військової служби фізичної особи — підприємця, призваного на військову службу під час мобілізації або залученого до виконання обов’язків щодо мобілізації, подається:

 • уповноваженою особою фізичної особи — підприємця у порядку та строки, встановлені Законом про ЄСВ;
 • у разі відсутності уповноваженої особи — демобілізованою фізичною особою — підприємцем протягом 10 календарних днів після демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій, передбачених Законом про ЄСВ.

Таким чином, у п. 12 Порядку № 435 деталізовано норми пункту 92 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про ЄСВ.

У п. 15 розділу II Порядку № 435 уточнено, що при прийнятті Звіту відповідальна особа органу доходів і зборів повинна візуально перевірити наявність заповнення всіх обов’язкових реквізитів, передбачених п. 6 цього розділу, на паперових носіях. При відсутності зауважень відповідальна особа реєструє Звіт датою фактичного отримання органом доходів і зборів та обов’язково засвідчує власним підписом. На примірнику, який залишається у платника за його бажанням, проставляється штамп «Отримано».

Такий Звіт вважається прийнятим. Цей факт підтверджують відповідні позначки: штамп, дата реєстрації документа та реєстраційний номер.

Таким чином, тепер чітко встановлено, що при поданні Звіту в паперовому вигляді у страхувальника залишається відривна частина титульного листа одного примірника Звіту, де є розписка про отримання такого Звіту органом доходів і зборів, засвідчена підписом відповідальної особи цього органу та штампом, а другий примірник Звіту, на якому проставляються штамп «Отримано», дата реєстрації документа та реєстраційний номер, підпис відповідальної особи органу доходів і зборів, що прийняв і зареєстрував Звіт.

РОЗДІЛ III «ФОРМИ ТА СТРОКИ ПОДАННЯ ЗВІТУ»

Пункт 3 цього розділу доповнено нормою, згідно з якою у разі самостійного визначення бази нарахування єдиного внеску фізичні особи — підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування і є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію за віком або соціальну допомогу, формують і подають до органів доходів і зборів Звіт самі за себе один раз у рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік. Звіт подається ними за формою № Д5 (додаток 5 до Порядку № 435) із зазначенням типу форми «початкова».

Із цього пункту виключено норму про те, що зазначені особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, оскільки з 01.01.2016 р. фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, виключені з переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску (абзац другий частини першої ст. 10 Закону про ЄСВ виключено).

У п. 5 розділу III уточнено, що особи, які досягли 16-річного віку і не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначених п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, і не належать до платників, визначених пунктами 4, 5 цієї частини (не належать до фізичних осіб — підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність), у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, і уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а також члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, які уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, формують та подають самі за себе звіт в протягом 30 календарних днів після закінчення строків дії договору.

РОЗДІЛ IV «ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ»

У цьому розділі змін зазнав тільки п. 9, яким роз’яснено порядок заповнення таблиці 6 Звіту.

У зв’язку з введенням єдиної ставки єдиного внеску у розмірі 22% (крім інвалідів) до всіх видів доходу з п. 9 розділу IV Порядку № 435 виключено норму про те, що графа (реквізит 17) «Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)» таблиці 6 Звіту формується щодо кожної окремої ЗО з урахуванням черговості відображення виплат за умови їх нарахування цій особі в одному звітному періоді.

Нагадаємо, що раніше доходи ЗО відображалися чітко в такій послідовності:

 • сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці;
 • сума винагороди за цивільно-правовими договорами;
 • сума допомоги з тимчасової непрацездатності, сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Також виключено норму про те, що графа (реквізит 18) «Сума нарахованої заробітної плати (доходу) у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» заповнюється виключно з урахуванням вищезазначеної черговості виплат.

Крім того, у зв’язку з введенням єдиної ставки єдиного внеску для всіх видів доходу виключено норму про те, що на одну ЗО допускається декілька записів у таблиці 6, якщо протягом одного звітного періоду ЗО були здійснено нарахування виплат, у яких відрізняються база нарахування та розміри ставок єдиного внеску.

Таким чином, якщо працівникові в одному місяці нараховано різні види доходу, то в таблиці 6 Звіту тепер не потрібно дотримуватися вищезазначеної черговості їх відображення.

При цьому, як і раніше, встановлено, що за наявності декількох рядків щодо однієї ЗО кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця зазначається лише в одному, а саме у тому, в якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності).

РОЗДІЛ V «ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК»

У цьому розділі зазнав змін п. 3.

Як і раніше, цим пунктом встановлено, що якщо страхувальником не подавався Звіт за попередній звітний період (періоди), то у поточному звітному місяці не допускається відображення сум нарахованого єдиного внеску ЗО за попередній звітний період (періоди). У такому випадку страхувальник зобов’язаний подати Звіт за поточний звітний період та у разі потреби окремо за попередній період (періоди).

Водночас п. 3 доповнено новим абзацом, згідно з яким Звіт за попередній звітний період (періоди) до 2016 р., який не подавався, подається до органу доходів і зборів за формою, що діяла з 01.05.2015 р. Такий Звіт подається лише один раз за один звітний період.

Якщо ж страхувальником не подавався Звіт за попередній звітний місяць починаючи з січня 2016 р., то такий Звіт подається за формою, що діє з 01.06.2016 р.

НОВОВВЕДЕННЯ У ДОДАТКАХ ДО ПОРЯДКУ

З Довідника категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок, наведеного у додатку 1 до Порядку № 435 (далі — Довідник), вилучено коди і назви категорій страхувальників (схема):

У Таблиці відповідності кодів категорій ЗО та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску, приведених у додатку 2 до Порядку № 435 (далі — Таблиця), опис кодів категорій ЗО не змінився, крім двох — 47 і 48.

Під кодом категорії ЗО «47» відтепер відображаються особи (наймані працівники), яким нараховуються виплати, в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та /або введення воєнного стану за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, інших юридичних осіб. Базою нарахування єдиного внеску є сума нарахованої середньої заробітної плати.

Код категорії ЗО «48» встановлено для тих самих осіб, які відображаються під кодом «47», але базою нарахування єдиного внеску є виплати, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та /або введення воєнного стану. Оскільки з 01.01.2016 р. виплату роботодавцям компенсації з бюджету в межах зазначеного середнього заробітку працівників законодавством не передбачено, то в поточному році працівники з кодом категорії ЗО «48» не відображаються.

Як і раніше, під кодом категорії ЗО «49» відображаються наймані працівники, яким на період проведення АТО у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більше як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення АТО, надано відпустку без збереження заробітної плати відповідно до п. 18 частини першої ст. 25 Закону про відпустки, але уточнено, що база нарахування єдиного внеску у таких осіб відсутня.

Крім того, в Таблиці для всіх кодів категорій ЗО відтепер зазначено, що з 01.01.2016 р. ставка єдиного внеску у вигляді нарахування становить 22%, а утримання єдиного внеску з зазначеної дати не здійснюється.

Ставки єдиного внеску у вигляді нарахування залишилися незмінними тільки для категорії ЗО з такими кодами:

 • 2, 32, 36, 43 (працюючі інваліди) — для них ставка єдиного внеску становить 8,41%;
 • 27, 37, 38, 44 (особи, що працюють на підприємствах і в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема в товариствах УТОГ та УТОС), 30 (найманий працівник — інвалід, який працює в суспільствах УТОГ і УТОС) та 41 (найманий працівник — інвалід, що працює на підприємствах і в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів) — для них ставка єдиного внеску становить 5,3%;

28, 39, 45 (працюючі інваліди на підприємстві або в організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить понад 50%) — для них ставка єдиного внеску становить 5,5%.

НОВОВВЕДЕННЯ У ФОРМАХ ЗВІТНОСТІ

Серед усіх звітів, наведених в додатках до Порядку № 435, суттєвих змін зазнав лише Звіт за формою № Д4.

У таблицях Звіту форми № Д5 виключено поля для відображення фізичними особами — підприємцями та особами, що здійснюють незалежну професійну діяльність, інформації про участь у добровільному страхуванні.

Звіти форм № Д6 і № Д7 залишилися майже без змін.

Щодо загальних нововведень, то у всіх звітах слова «фіскальний орган» замінено словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку.

Також із звітів виключено текст про клас професійного ризику виробництва. У рядках таблиць звітів відображено нову ставку єдиного внеску у вигляді нарахування — 22% (крім ставки єдиного внеску для інвалідів).

Титульні аркуші всіх звітів вже не містять в нижній частині відривну частину «Розписка про одержання звіту територіальним фіскальним органом за ______ місяць», оскільки, як зазначалося вище, відтепер страхувальнику за його бажанням надається другий екземпляр Звіту, на якому проставляються штамп «Отримано», дата реєстрації документа та реєстраційний номер, підпис відповідальної особи органу доходів і зборів, що прийняв і зареєстрував Звіт.

ЗМІНИ В ЗВІТІ ЗА ФОРМОЮ № Д4

Крім вищевикладених загальних нововведень основними нововведеннями Звіту є такі.

Вступна частина таблиці 1 Звіту містить тільки 15 реквізитів (раніше включала 21 реквізит), оскільки з неї виключено колишні реквізити 5 «Клас професійного ризику виробництва», 9 «Підприємство суднобудівної промисловості», 17 — 20, які заповнювалися в разі застосування страхувальником понижуючого коефіцієнта до ставки єдиного внеску.

Таблицю 1 Звіту приведено у відповідність із законодавством,
з неї виключено такі рядки:

 • 1.4.1 «сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на виробництві»:
 • 2.1.1 — 2.1.7, 2.2.1 — 2.2.3, 2.3.1 — 2.3.4, 2.4.1 — .4.4, 2.5.1 — 2.5.5, в яких деталізувалися доходи, які є базою нарахування єдиного внеску у розрізі страхувальників залежно від застосовуваних ставок єдиного внеску;
 • 3.1.1 — 3.1.7, 3.2.1 — 3.2.3, 3.3.1 — 3.3.4, 3.4.1 — 3.4.4, 3.5.1 — 3.5.5, в яких відображувалися суми єдиного внеску, нарахованого на різні види доходу в розрізі страхувальників і залежно від застосовуваних ставок єдиного внеску.

Відтепер у розшифровці рядка 2 «Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та додаткової бази нарахування, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3 + р. 2.4 + р. 2.5))» залишилося тільки п’ять рядків:

 • 2.1 «роботодавцями (22,0%)»;
 • 2.2 «підприємствами, установами и організаціями Працюючим інвалідам (8,41%)»;
 • 2.3 «підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3%)»;
 • 2.4 «підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон)) працюючим інвалідам (5,5%)»;
 • 2.5 «Додаткова база нарахування єдиного внеску (22,0%)».

У розшифровці рядка 3 «Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5)» залишилося тільки п’ять рядків:

 • 3.1 «на суми нарахованої роботодавцями заробітної плати, винагороди за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (22,0%)»;
 • 3.2 «на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41%)»;
 • 3.3 «на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3%)»;
 • 3.4 «на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону) працюючим інвалідам (5,5%)»;
 • 3.5 «на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати роботодавцями (22,0%)».

Крім того, оскільки з 01.01.2016 р. з доходів ЗО єдиний внесок не утримується, з таблиці 1 Звіту виключено:

 • рядки 4 — 4.4, в яких відображалися суми нарахованого доходу за видами, з яких утримувався єдиний внесок;
 • рядки 5 — 5.6, в яких відображалися суми утриманого єдиного внеску з доходів ЗО.

У зв’язку з зазначеним вище, колишні рядки 6 — 8.14 стали рядками 4 — 6.14, при цьому для виправлення помилок попередніх періодів та відображення донарахування і чи зменшення раніше нарахованого (утриманого) єдиного внеску в таблиці 1 передбачено рядки зі ставками нарахування та утримання єдиного внеску (що діяли до 01.01.2016 р.), в тому числі рядки зі ставками єдиного внеску у вигляді нарахування, обчислені з застосуванням понижуючого коефіцієнта.

Звіт вже не містить додатка до таблиці 1, в якому відображалися сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок і кінець звітного періоду, сума виплаченої заробітної плати у звітному періоді, суми належних до сплати страхових внесків до фондів соціального страхування, нарахованих до 01.01.2011 р., суми належного до сплати пенсійного збору, нарахованого до 01.01.2004 р., інформація про виправлення помилок, допущених при нарахуванні пенсійних внесків за період до 01.01.2011 р., встановлені терміни виплати заробітної плати та інші дані.

Також зазнала змін таблиця 4 Звіту, яку подають до органів доходів і зборів військові частини.

Зокрема, розділи І (грошове забезпечення) та ІІ («декретні») таблиці 4 Звіту доповнено новими рядками 2.1 та 2.2, в яких деталізовано інформацію про суми, на які нараховується єдиний внесок, при цьому в рядку 2.1 відображаються фактично нараховані суми відповідно грошового забезпечення та «декретних», а в рядку 2.2 — додаткова база нарахування єдиного внеску. У нових рядках 3.1 і 3.2 розділів І та ІІ таблиці 4 відображаються суми єдиного внеску, нарахованого на суми, зазначені відповідно у рядках 2.1 та 2.2.

Колишні рядки 4 і 5 розділів І та ІІ, в яких відображалися суми відповідно грошового забезпечення, «декретних» і утриманого з них єдиного внеску виключено, таким чином, рядки 6 — 8.2 зазначених розділів стали рядками 4 — 6.2.

Крім того, з таблиці 4 Звіту виключено додаток до цієї таблиці, призначений для виправлення помилок, допущених за період до 01.01.2011 р.

Щодо таблиць 5, 6, 7 і 9 Звіту, то вони залишилися без змін. Також не зазнав змін порядок заповнення зазначених таблиць.

При цьому в таблиці 6 у назву додано «грошове забезпечення», а оскільки військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, є платниками єдиного внеску, то вони зобов’язані відображати в таблиці 6 відповідні виплати. У звітності за червень 2016 р. такі платники в обов’язковому порядку зобов’язані заповнювати таблицю 6.

Светлана Кепина,начальник Управления администрирования единого взноса и методологии Департамента доходов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины

Источник: Вестник