Записник Бухгалтера Загальні питання Лист 30 травня 2014 року № 10262/5/99-99-17-02-01-16 про застосування штрафних санкцій з податку на доходи фізичних осіб по формі 1-ДФ

Лист 30 травня 2014 року № 10262/5/99-99-17-02-01-16 про застосування штрафних санкцій з податку на доходи фізичних осіб по формі 1-ДФ

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ 30 травня 2014 року № 10262/5/99-99-17-02-01-16
Щодо застосування штрафних санкцій з податку на доходи фізичних осіб

Витяг

Вiдповiдно до п. 119.2 ст. 119 Кодексу неподання, подання з порушенням встановлених строкiв, подання не у повному обсязi, з недостовiрними вiдомостями або з помилками податкової звiтностi про суми доходiв, нарахованих (сплачених) на користь платника податкiв, суми утриманого з них податку, якщо такi недостовiрнi вiдомостi або помилки призвели до зменшення та/або збiльшення податкових зобов’язань платника податку та/або до змiни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi 510 гривень.
Тi самi дiї, вчиненi платником податкiв, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi 1020 гривень.
Передбаченi цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовiрнi вiдомостi або помилки у податковiй звiтностi про суми доходiв, нарахованих (сплачених) на користь платника податкiв, суми утриманого з них податку виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 Кодексу та були виправленi вiдповiдно до вимог ст. 50 Кодексу.
Згiдно iз п. 169.4 ст. 169 Кодексу роботодавець платника податку зобов’язаний здiйснити, у тому числi за мiсцем застосування податкової соцiальної пiльги, з урахуванням положень абзацу другого п. 167.1 ст. 167 Кодексу, перерахунок суми доходiв, нарахованих такому платнику податку у виглядi заробiтної плати, а також суми наданої податкової соцiальної пiльги:
а) за наслiдками кожного звiтного податкового року пiд час нарахування заробiтної плати за останнiй мiсяць звiтного року;
б) пiд час проведення розрахунку за останнiй мiсяць застосування податкової соцiальної пiльги у разi змiни мiсця її застосування за самостiйним рiшенням платника податку або у випадках, визначених п.п. 169.2.3 п. 169.2 цiєї статтi;
в) пiд час проведення остаточного розрахунку з платником податку, який припиняє трудовi вiдносини з таким роботодавцем.
Враховуючи зазначене, з 1 сiчня 2014 року норма, визначена п. 119.2 ст. 119 Кодексу, розповсюджується на випадки, коли роботодавцем проводиться виправлення недостовiрних вiдомостей або помилок у податковому розрахунку ф. № 1ДФ за наслiдками перерахунку суми доходiв, нарахованих платнику податку у виглядi заробiтної плати.
Процедура застосування штрафних санкцiй, визначених п. 119.2 ст. 119 Кодексу, передбачає складання акта перевiрки, в якому вiдображається встановлене порушення.
Вiдповiдно до п. 11 пiдроздiлу 10 розд. XX Кодексу штрафнi (фiнансовI) санкцiї (штрафи) за наслiдками перевiрок, якi здiйснюються контролюючими органами, застосовуються у розмiрах, передбачених законом, чинним на день прийняття рiшення про застосування таких штрафних (фiнансових) санкцiй.
Отже, з 1 сiчня 2014 року норма, визначена п. 119.2 ст. 119 Кодексу, поширюється на випадки подання уточнених податкових розрахункiв ф, № 1 ДФ за звiтнi перiоди 2013 року.

Перший заступник Мiнiстра
І. Бiлоус