Записник Бухгалтера Загальні питання ЛИСТ ДФС Про внесення змін до порядку адміністрування податку на доходи фізичних осіб та військового збору

ЛИСТ ДФС Про внесення змін до порядку адміністрування податку на доходи фізичних осіб та військового збору

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА СЛУЖБА

ЛИСТ

25 січня 2016 року № 2237/7/99-99-17-02-01-17

Головні управління ДФС в областях та м. Києві
Підрозділи доходів і зборів з фізичних осіб
Міжрегіональне головне управління ДФС —
Центральний офіс з обслуговування
великих платників

Про внесення змін до порядку адміністрування податку на доходи фізичних осіб та військового збору

Законом України вiд 24 грудня 2015 року № 909-VІІІ «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2016 роцi» внесено змiни, зокрема, до таких норм Податкового кодексу України (далi — ПКУ).

Ставки податку на доходи фiзичних осiб та вiйськового збору

Оподаткування доходiв, зокрема у виглядi заробiтної плати, iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат або iнших виплат i винагород, якi нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими вiдносинами, починаючи з 1 сiчня 2016 року, здiйснюється за ставкою 18 вiдсоткiв. Також ставка податку може становити iнший розмiр, визначений роздiлом IV ПКУ.

Ставка вiйськового збору, як i у 2015 роцi, залишилась на рiвнi 1,5 вiдс. вiд об’єкта оподаткування.

Додатково повiдомляємо, що пiд час нарахування (надання) доходiв у будь-якiй негрошовiй формi базою оподаткування є вартiсть такого доходу, розрахована за звичайними цiнами, правила визначення яких встановленi згiдно з ПКУ, помножена на коефiцiєнт, який у 2016 роцi становить 1,21951 (К = 100 : (100 – 18).

Щодо оподаткування лiкарняних та вiдпускних

Вiдповiдно до п. 163.1 ст. 163 ПКУ об’єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний мiсячний (рiчний) оподатковуваний дохiд.

До загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у виглядi заробiтної плати, нарахованi (виплаченI) платнику податку вiдповiдно до умов трудового договору (контракту) (п.п. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).

Згiдно з п.п. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 ПКУ заробiтна плата — основна та додаткова заробiтна плата, iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати, якi виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з вiдносинами трудового найму.

При цьому згiдно з п.п. 168.1.1. п. 168.1 ст. 168 ПКУ податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохiд на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок iз суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ.

Якщо платник податку отримує доходи у виглядi заробiтної плати за перiод її збереження згiдно iз законодавством, у тому числi за час вiдпустки або перебування платника податку на лiкарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соцiальної пiльги, та в iнших випадках їх оподаткування, такi доходи (їх частина) вiдносяться до вiдповiдних податкових перiодiв їх нарахування (п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ).

При цьому роботодавець та/або податковий агент має право здiйснювати перерахунок сум нарахованих доходiв, утриманого податку за будь-який перiод та у будь-яких випадках для визначення правильностi оподаткування, незалежно вiд того, чи має платник податку право на застосування податкової соцiальної пiльги (п.п. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 ПКУ).

Отже, суми лiкарняних, вiдпускних, нарахованi (виплаченI) у 2016 роцi за мiсяцi 2016 року, оподатковуються за 18-вiдс. ставкою.

Суми лiкарняних, нарахованi i виплаченi у 2016 роцi за мiсяцi 2015 року, включаються при перерахунку до загального оподатковуваного доходу вiдповiдних податкових перiодiв (мiсяцiв) 2015 року та оподатковуються за ставками, якi дiяли до 01.01.2016, тобто 15 вiдс. (20 вiдсоткiв).

Разом з тим суми вiдпускних, нарахованi та виплаченi у 2015 роцi за 2016 рiк, вiдносяться податковим агентом до загального оподатковуваного доходу 2016 року та оподатковуються за ставкою18 вiдсоткiв.

Додатково повiдомляємо, що iншi доходи, нарахованi податковим агентом, оподатковуються за вiдповiдною ставкою податку, яка дiяла (дiє) на момент їх нарахування.

Щодо оподаткування пенсiй

Згiдно з п.п. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, суми пенсiй (включаючи суму їх iндексацiї, нараховану вiдповiдно до закону) або щомiсячного довiчного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсiйного фонду України чи бюджету згiдно iз законом, якщо їх розмiр перевищує три розмiри мiнiмальної заробiтної плати (у розрахунку на мiсяць), встановленої на 1 сiчня звiтного податкового року, — у частинi такого перевищення, а також пенсiй з iноземних джерел, якщо згiдно з мiжнародними договорами, згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою України, такi пенсiї пiдлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країнi їх виплати.

Ставка податку становить 15 вiдс. бази оподаткування щодо перевищення суми пенсiї (включаючи суму її iндексацiї, нараховану вiдповiдно до закону), щомiсячного довiчного грошового утримання, визначеної у п.п. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 ПКУ, якi отримуються платником податку з Пенсiйного фонду України чи бюджету згiдно iз законом (п. 167.4 ст. 167 ПКУ).

Зазначаємо, що з 1 сiчня 2016 року вiдповiдно до ст. 8 Закону України вiд 25 грудня 2015 року № 928-VІІІ «Про державний бюджет на 2016 рiк» розмiр мiнiмальної заробiтної плати для працездатних осiб становить 1378 грн. на мiсяць.

Таким чином, починаючи з 1 сiчня 2016 року, податковi агенти при виплатi пенсiй у розмiрi, що перевищує 4 134 грн. (розмiр мiнiмальної заробiтної плати 1 378 грн. ? 3), зобов’язанi утримати податок на доходи фiзичних осiб iз загальної суми перевищення за ставкою 15 вiдсоткiв.

Щодо оподаткування процентiв на поточних або депозитних банкiвських рахунках та вкладах (депозитах) у кредитних спiлках

Вiдповiдно до п.п. 170.4.1 п. 170.4 ст. 170 ПКУ податковим агентом платника податку пiд час нарахування на його користь доходiв у виглядi процентiв є особа, яка здiйснює таке нарахування.

Отже, податковий агент iз сум процентiв, нарахованих за податковий (звiтний) мiсяць на суми банкiвських вкладних (депозитних) або поточних рахункiв утримує податок на доходи фiзичних осiб за ставкою 18 вiдс., та перераховує данi суми податку до бюджету у термiн не пiзнiше 30 календарних днiв, наступних за мiсяцем нарахування доходу.

Водночас податковi агенти (банки, кредитнi спiлки), якi нараховують доходи у виглядi процентiв, зазначених у п.п. 170.4.1 цього пункту, у податковому розрахунку, подання якого передбачено п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 ПКУ, вiдображають загальну суму нарахованих у звiтному податковому перiодi доходiв та загальну суму утриманого з них податку (п.п. 170.4.2 п. 170.4 ст. 170 ПКУ).

Щодо оподаткування виграшiв, призiв

Згiдно з п.п. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, пасивнi доходи (крiм зазначених у п.п. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 ПКУ), доходи у виглядi виграшiв, призiв.

Податковим агентом платника податку пiд час нарахування (виплати, надання) на його користь доходу у виглядi виграшiв (призiв) у лотерею чи в iншi розiграшi, у букмекерському парi, у парi тоталiзатора, призiв та виграшiв у грошовiй формi, одержаних за перемогу та/або участь в аматорських спортивних змаганнях, у тому числi у бiльярдному спортi, є особа, яка здiйснює таке нарахування (виплату) (п.п. 170.6.1 п. 170.6 ст. 170 ПКУ).

Вiдповiдно до п.п. 170.6.2 п. 170.6 ст. 170 ПКУ податковим агентом — оператором лотереї у строки, визначенi ПКУ для мiсячного податкового перiоду, до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку, нарахованого за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ, iз загальної суми виграшiв (призiв), виплачених за податковий (звiтний) мiсяць гравцям у лотерею.

Отже, для доходiв у виглядi виграшiв, призiв, починаючи з 1 сiчня 2016 року, встановлена єдина ставка податку на доходи фiзичних осiб в розмiрi 18 вiдсоткiв.

Щодо розмiру податкової соцiальної пiльги

Вiдповiдно до абзацу першого п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ податкова соцiальна пiльга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звiтного податкового мiсяця як заробiтна плата (iншi прирiвнянi до неї вiдповiдно до законодавства виплати, компенсацiї та винагороди), якщо його розмiр не перевищує суми, що дорiвнює розмiру мiсячного прожиткового мiнiмуму, дiючого для працездатної особи на 1 сiчня звiтного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (у 2016 роцi — 1930 гривень).

З урахуванням норм абзацу першого п.п. 169.4.1 п. 169.4 цiєї статтi платник податку має право на зменшення суми загального мiсячного оподатковуваного доходу, отримуваного вiд одного роботодавця у виглядi заробiтної плати, на суму податкової соцiальної пiльги у розмiрi, що дорiвнює 50 вiдс. розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатної особи (у розрахунку на мiсяць), встановленому законом на 1 сiчня звiтного податкового року, — для будь-якого платника податку (п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ).

Статтею 7 Закону України вiд 25 грудня 2015 року № 928-VІІІ «Про державний бюджет на 2016 рiк» встановлено прожитковий мiнiмум для працездатних осiб з 1 сiчня 2016 року у розмiрi 1 378 гривень.

Так, у 2016 роцi податкова соцiальна пiльга становить у розмiрi 100 вiдс. — 689 грн., у розмiрi 150 вiдс. — 1033,5 грн., у розмiрi 200 вiдс. — 1378 гривень.

Голова
Р. М. Насiров