Записник Бухгалтера Загальні питання Доход плательщика единого налога при экспорте и поступлении валюты на распределительный счет

Доход плательщика единого налога при экспорте и поступлении валюты на распределительный счет

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

25 квітня 2016 року № 690/10/19-00-12-02-28/4048

Головне управлiння ДФС у Тернопiльськiй областi, додатково повiдомляє про питання визначення оподаткованого доходу у платника єдиного податку при надходженнi iнвалюти за експортними операцiями.

Вiдповiдно до п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI зi змiнами та доповненнями (далi — ПКУ) доходом юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи є будь-який дохiд, включаючи дохiд представництв, фiлiй, вiддiлень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звiтного) перiоду в грошовiй формi (готiвковiй та/або безготiвковiй); матерiальнiй або нематерiальнiй формi, визначенiй п. 292.3 ст. 292 ПКУ.

Дохiд, виражений в iноземнiй валютi, перераховується у гривнях за офiцiйним курсом гривнi до iноземної валюти, встановленим Нацiональним банком України на дату отримання такого доходу (п. 292.5 ст. 292 ПКУ).

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштiв платнику єдиного податку у грошовiй (готiвковiй або безготiвковiй) формi, дата пiдписання платником єдиного податку акта приймання-передачi безоплатно отриманих товарiв (робiт, послуг) (п. 292.6 ст. 292 ПКУ).

Разом з цим абзацом першим п. 2 постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 03 березня 2016 року № 140 «Про врегулювання ситуацiї на грошово-кредитному та валютному ринках України» (далi — Постанова № 140) на перiод з 05.03.2016 до 08.06.2016 включно встановлено вимогу щодо обов’язкового продажу на мiжбанкiвському валютному ринку України надходжень в iноземнiй валютi iз-за кордону, зокрема на користь юридичних осiб, якi не є уповноваженими банками.

Уповноважений банк зобов’язаний попередньо зараховувати надходження в iноземнiй валютi, на якi згiдно з абзацом першим п. 2 Постанови № 140 поширюється вимога щодо обов’язкового продажу, на окремий аналiтичний рахунок балансового рахунку 2603 «Розподiльчi рахунки суб’єктiв господарювання» (далi — розподiльчий рахунок).

Обов’язковий продаж надходжень в iноземнiй валютi здiйснюється уповноваженим банком у розмiрi 75 вiдсоткiв без доручення клiєнта i виключно наступного робочого дня пiсля дня зарахування таких надходжень на розподiльчий рахунок. Решта надходжень в iноземнiй валютi залишається в розпорядженнi резидентiв та нерезидентiв i використовується ними вiдповiдно до правил валютного регулювання (абзаци другий, двадцять перший — двадцять четвертий п. 2 Постанови № 140).

Згiдно з вимогами п.п. 5.3 п. 5 Інструкцiї про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.11.2003 № 492 зi змiнами та доповненнями, на поточнi рахунки в iноземнiй валютi юридичних осiб — резидентiв зараховуються кошти, зокрема перерахованi з-за кордону нерезидентами за зовнiшньоекономiчними контрактами (договорами, угодами) через розподiльчi рахунки.

Враховуючи те, що розподiльчi рахунки використовуються банкiвськими установами при перерахуваннi певних видiв доходiв в iноземнiй валютi на поточнi рахунки клiєнтiв як транзитнi, то доходом юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи вiд здiйснення операцiй з експорту товарiв (робiт, послуг) є сума коштiв, яка надiйшла на поточний рахунок юридичної особи, в гривнях пiсля обов’язкового продажу на мiжбанкiвському валютному ринку України та в iноземнiй валютi, перерахована у гривнi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату її надходження на поточний рахунок в iноземнiй валютi.

Податкова консультацiя має iндивiдуальний характер i може використовуватись виключно платником податкiв, якому надано таку консультацiю (пункт 52.2 стаття 52 ПКУ).

Заступник начальника
С. С. Господарик